Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 4/2015

NP1_korici_


» Вродените аномалии – предизвикателство за специалистите
» Дефекти в развитието на белите дробове в педиатричната практика
» Атопичен статус и риск за екзацербация при деца с бронхиална астма
» Остър медиастинит от езофагеален произход при деца – клинична характеристика и хирургична тактика
» Остра хематогенно-дисеминирана туберкулоза у кърмачета – има ли такова заболяване?
» Поведение и възможни усложнения при чуждо тяло в долните дихателни пътища при децата
» НОВОСТИ

Редакторски анонс – Вродените аномалии – предизвикателство за специалистите

Автор: Доц. Асен Златев, зам.-главен редактор

Темата на поредния брой на нашето списание „Наука Пулмология“ е „Вродени аномалии на белите дробове в детската възраст“. Тук спадат фенотиповете на бронхиалната астма в детската възраст, както и рискът от изостряния и атопичен статус при деца с бронхиална астма, острият медиастинит от езофагиален произход при деца и неговото хирургично лечение, дефектите в развитието на белите дробове в педиатричната практика, острата хематогенна дисеминирата ТБК у кърмачета и много други.

This content is for members only.

Дефекти в развитието на белите дробове в педиатричната практика

Автор: Проф. Надежда Розинова, проф. Юрий Мизерницки
Болница: Научно-изследователски клиничен педиатричен институт РНИМУ „Н. И. Пирогов“, Русия

Статията насочва вниманието на педиатрите и на общопрактикуващите лекари към редки заболявания на бронхобелодробната система и по-специално към дефекти в развитието на белите дробове. Представена е
класификация, наименования, кратка информация за основните дефекти (аплазия и хипоплация на белия дроб, вроден лобарен емфизем, трахеобронхомегалия, синдром на Уилямс–Кембъл) и се обсъждат съвременните подходи за диагностиката и лечението им.

This content is for members only.

Атопичен статус и риск за екзацербация при деца с бронхиална астма

Автор: Д-р Снежина Лазова, д-р Гергана Петрова, д-р Димитринка Митева, д-р Вера Папочиева, проф. Пенка Переновска
Болница: Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София

Въведение: Наличието на атопия или алергични заболявания отдавна се асоциира с бронхиална астма и често би могло да бъде пречка за постигането и поддържането на добър контрол. При всички пациенти определянето на наличие на специфични IgE и експозиционни фактори може да спомогне за идентификацията на фактори, свързани със симптомите и с екзацербациите на астмата.

This content is for members only.

Остър медиастинит от езофагеален произход при деца – клинична характеристика и хирургична тактика

Автор: Проф. Огнян Бранков1, доц. Христо Шивачев2, д-р Даниела Антонова3, д-р Янко Пъхнев2
Болница: 1Хирургична клиника, МБАЛ „Токуда Болница София“, София
2Клиника по детска хирургия, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София
3Клиника по образна диагностика, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, София

Въведение: Острите инфекции на медиастинума се срещат рядко в детската възраст и имат различно клинично протичане в зависимост от етиологията на възпалителния процес. Една от основните причини е остър медиастинит от езофагеален произход.
Клиничен материал: За периода 1990–2012 г. в Детска гръдна хирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ са лекувани 345 деца с корозивна болест. От тях 29 деца (8.4%) са развили на различни етапи остър медиастинит като последица от спонтанна каустична некроза или перфорация на хранопровода при инструментални изследвания.

This content is for members only.

Остра хематогенно-дисеминирана туберкулоза у кърмачета – има ли такова заболяване?

Автор: Д-р Костадин Кетев, д-р Петьо Хаджийски, д-р Мина Йонкова, д-р Нели Генкова, Анелия Петрова, проф. Тоньо Шмилев
Болница: Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Св. Георги“, Медицински университет, Пловдив

След успехите, постигнати през втората половина на миналия век, през последните години се наблюдава негативна тенденция към зачестяване на тежките форми на туберкулозното заболяване, на случаи с мултирезистентен причинител, както и на бавно нарастване на заболеваемостта при децата. Предразполагащи фактори за хематогенната дисеминация на M. tuberculosis са ранната възраст, масивният контакт и липсата на специфична имунопрофилактика. Именно след въвеждане на задължителната BCG ваксина се установява значително намаляване на хематогенните дисеминации.

This content is for members only.

Поведение и възможни усложнения при чуждо тяло в долните дихателни пътища при децата

Автор: Доц. Цоло Цолов1, проф. Пенка Переновска2, д-р Тома Аврамов1, д-р Димитрина Едрева3
Болница: 1Клиника по УНГ болести, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, Медицински университет, София
2Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София
3Медицински факултет, СУ „Св. Климент Охридски“, София

Въведение: Чуждите тела в долните дихателни пътища в детска възраст представляват сериозен проблем за лекуващия екип и нерядко могат да доведат до летален изход.
Материал и метод: Авторите проследяват поведението и рисковете при лечението на 1179 деца, от които 675 с диагноза „Чуждо тяло в долните дихателни пътища“ на възраст от 0 до 3 години за периода 1995–2013 г., преминали през УНГ клиника на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, София, и Детска клиника на УМБАЛ „Александровска“, София, използвайки при анализа данните на националната статистика за броя починали деца с чуждо тяло в долните дихателни пътища.

НОВОСТИ

Целта на това проучване е да определи ефекта на шест замърсителя на въздуха – азотен диоксид, азотни оксиди, частици с диаметър домашния адрес на всяко дете. Информацията за наличието на астма и хрипове при децата на 4–5 и 8–10 години е събрана с помощта на валидирани въпросници. Множествена логистична регресия е използвана за анализ на асоциацията между експозицията на замърсители и астмата във всяка кохорта.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.