Main menu
Second Menu

Наука Фармакология 2/2011

Съдържание сп. „Наука Фармакология“ брой 2/2011:


» УВОД
» Имуносупресори – оригинални и генерични лекарства. Колко големи са малките разлики?
» Регулаторни перспективи за иновативни инсулинови аналози
» Фармакология на третата възраст
» Кардиотоксични ефекти на противотуморните медикаменти
» Concor AM: антихипертензивна комбинация с фиксиран състав и механизъм на действие с двоен прицел
» Специфика на фармацевтичните грижи при пациенти, страдащи от остър коронарен синдром
» Подобряване на приложението на терапевтичните препоръки. Опитът на водещи медицински центрове
» Фармако-токсикологични въздействия на профилактични и терапевтични средства в и чрез оралната среда

УВОД

Автор: проф. д-р Мила Власковска

Уважаеми колеги, драги приятели,
Много ми е приятно, че отново се срещам с вас на страниците на „Наука Фармакология“. Това е втората година на списанието и с радост отчитам, че неговата аудитория се разраства. Нараства и броят на абонираните за списанието колеги, специалисти и общопрактикуващи лекари. Това поставя необходимостта да се разширяват научната проблематика и тематичния обхват на „Наука Фармакология”. Стремежът на редакционния съвет е на страниците на списанието да бъдат представяни експертни становища от изтъкнати специалисти относно фармакологията, механизма на действие и лекарствените взаимодействия на нови и/или класически лекарствени продукти. Наред с това ще продължи практиката по важни аспекти на ежедневната лечебна дейност да се представят становищата на водещи клиницисти, адресирани предимно към общопрактикуващите лекари.

PDF-download

Имуносупресори – оригинални и генерични лекарства. Колко големи са малките разлики?

Автор: Доц. Ирина Николова, проф. Николай Данчев, доц. Жасмина Тенчева, ас. Юлиан Войников, гл. ас. Нико Бенбасат
Болница: Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Клиничното приложение на имуносупресивните лекарства датира от 60-те години. Тяхното въвеждане доведе до значително намаляване на риска от отхвърляне на транспланта, но въпреки това тяхното приложение е свързано и с много проблеми. Следствие на вариабилна резорбция, тесен терапевтичен индекс (ТТИ), висок риск от нежелани лекарствени реакции, комбинирана терапия и множество хранителни и лекарствени взаимодействия, тези лекарства се наричат още „критични” и тяхното прилагане трябва да бъде мониторирано. Терапевтичното лекарствено мониториране е от голяма полза за по-безопасното им приложение. То играе важна роля за постигане на оптимална имуносупресия, подобряване на ефикасността на лекарствата и намаляване на риска от нежелани ефекти и отхвърляне на транспланта.

PDF-download

Регулаторни перспективи за иновативни инсулинови аналози

Автор: Хералд Енцман, Мартина Вайзе
Болница: Институт по лекарствата и медицинските продукти, Бон, Германия

Инсулинът остава гръбнака на терапията на захарния дабет. Инсулиновите аналози (ИА), които са химически различни от човешки инсулин, все повече се възприемат като алтернатива на човешкия инсулин. Тъй като ИА могат да притежават различни фармакодинамични и фармакокинетични характеристики, значението на модификациите на инсулиновата молекула трябва да се има предвид за профила на безопасност на ИА. Налични са регулаторни указания за установяване на ефикасността и безопасността на медицинските продукти, предназначени за лечение на диабет.

PDF-download

Фармакология на третата възраст

Автор: Доц. Славина Сурчева, чл. кор. проф. Мила Власковска, д-р Любина Тодорова
Болница: Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София

Терапията на възрастните пациенти се оформя като специфичен проблем. Европейската агенция за лекарствата (ЕМА) предвижда комплекс от мероприятия, насочени към контрол на лекарствените средства, използвани от възрастни хора. В настоящата статия се прави преглед на специфичните промени във фармакодинамиката и фармакокинетиката на най-широко използвани лекарствени продукти при възрастни пациенти.
Ключови думи: трета възраст, фармакокинетика, фармакодинамика.

PDF-download

Кардиотоксични ефекти на противотуморните медикаменти

Автор: Д-р Борислав Георгиев, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Познаването на проблема медикаментозна кардиотоксичност е от важно значение за ефективната терапия на пациентите със злокачествени заболявания. На практика всички антинеопластични медикаменти имат кардиотоксични ефекти, които могат да се разделят в пет групи:
директни цитотоксични ефекти на химиотерапевтика и свързана с този ефект систолна дисфункция;
индуциране на миокардна исхемия; поява на аритмии; поява на перикардит; нарушения на реполяризацията, индуцирани от химио-терапевтика. Лъчевата терапия също може да доведе до развитие на коронарна болест на сърцето, фибротични изменения на клапите, перикарда и миокарда и може да индуцира и кардиомиопатия. Кардиотоксичните ефекти на химиотерапията могат да бъдат частично компенсирани чрез едновременното приложение на инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим, ангиотензин-рецепторни блокери или бета-блокери.

PDF-download

Concor AM: антихипертензивна комбинация с фиксиран състав и механизъм на действие с двоен прицел

Автор: Чл. кор. проф. Мила Власковска
Болница: Катедра по фармакология и токсикология, Медицински факултет, Медицински университет, София

Направен е преглед на основните фармакодинамични, фармакокинетични и фармацевтични характеристики за лекарствения продукт Concor AM. Обстойно са представени фармакодинамични и фармакокинетични данни за Bisoprolol fumarate и Amlodipine besilate, които са двете активни съставки на Concor AM. Анализирани са PROs и CONs за антихипертензивна терапия, както с комбинирани лекарствени продукти с фиксиран състав, така и с комбинации от индивидуални лекарствени продукти.
Ключови думи: amlodipin, bisoprolol, фиксирани комбинации, комбинирана антихипертензивна терапия.

PDF-download

Специфика на фармацевтичните грижи при пациенти, страдащи от остър коронарен синдром

Автор: Доц. Валентина Петкова, проф. Николай Ламбов, ас. Христина Войчева, гл. ас. Милен Димитров
Болница: Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) представляват основна причина за смъртността през последните десетилетия. В България те предизвикват 62–65% от общата смъртност на населението. Острият коронарен синдром (ОКС), едно от най-често срещаните сърдечни заболявания, представлява фисуриране и руптуриране на атероматозната плака. Цел на това проучване е да проследи и да набележи най-важните елементи на фармацевтичните грижи при това заболяване.
Ключови думи: сърдечно-съдови заболявания, остър коронарен синдром, фармацевтични грижи.

PDF-download

Подобряване на приложението на терапевтичните препоръки. Опитът на водещи медицински центрове

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Пациентите с хронични заболявания често се нуждаят от комплексен медикаментозен режим, съобразен с препоръките, базирани на доказателствата. Прилагането на препоръките в клиничната практика обаче е свързано със затруднения. Няколко фактора – съпричастността на пациента, тежестта на заболяването, компетентната медицинска помощ, разпространението на препоръките и инерцията в клиничната практика, водят до този проблем. Разработването на интервенция, фокусирана върху оптимизиране на медикаментозния режим, ще доведе до понижение на честотата на сърдечно-съдовите инциденти и хоспитализациите при пациентите със захарен диабет, коронарна болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, хронично бъбречно заболяване или инсулт. Ключови думи: терапия, основана на доказателствата, клинични препоръки, съпричастност на пациентите към терапията.

PDF-download

Фармако-токсикологични въздействия на профилактични и терапевтични средства в и чрез оралната среда

Автор: Доц. Екатерина Ботева
Болница: Катедра „Консервативно зъболечение”, Факултет по дентална медицина, Медицински университет, София

Профилактичната и лечебната дозировка на медикаментите и отличното познаване на състава на различните химични агенти за орално приложение е сериозен проблем, пред който е изправено медицинското съсловие. То не е готово за тези проблеми, както и за стремглавото навлизане на модерната хранителна индустрия в последните 10–15 години, водеща до огромно увеличение на заболеваемостта от зъбен кариес и ерозио, неговите усложнения и до тежко ранно обеззъбяване на населението в активна възраст и до неестетичното, евтино и фрапантно протезиране със снежно бели, геометрични, масивни метало-керамични конструкции. Известни са и негативите ефекти на препарати за орално приложение върху общото състояние, например развитието на орални микози, астма, язви, гастрит, гастро-интестинален рефлукс. Кои са рисковете при използване, дозиране и избор на модерните профилактични и терапевтични средства? Определено не само в концентрациите! В наши дни рядко „дозата прави отровата”. Лошите комбинации и срокове на тяхното приложение са бъдещите врагове на разумните терапевтични практики.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.