Main menu
Second Menu

Наука Eндокринология 1/2007

Съдържание сп. „Наука Ендокринология” Брой 1/2007:


» УВОД
» Метаболитен синдром, диабет тип 2 и дислипидемия
» Поликистозен овариален синдром (PCOS)
» Рискови фактори за захарен диабет
» От Фрамингамското проучване до съвременните концепции за ролята на диабета като еквивалент на коронарна болест на сърцето
» Хипофизни инциденталоми
» Пременопаузална остеопороза
» Сексът и… сърцето
» Автоимунни полиендокринни синдроми
» Нефропротекция с Лосартан при хипертоници с диабет тип 2
» Ползи от високо- селективните бета-блокери при болни с диабет
» Фибратите за намаляване на сърдечно-съдовия риск при пациенти с диабет Д-р Борислав Георгиев Национална кардиологична болница
» Sortis осигурява безпрецедентна редукция на сърдечно-съдовия риск при диабетици с метаболитен синдром и при пациенти с инсулт

УВОД

Автор: проф. Сабина Захариева, гл. редактор

Уважаеми колеги,
Списание „Наука Ендокринология” е предназначено специално за общопрактикуващите лекари и специалистите-ендокринолози. Целта ни е да ги запознаем със съвременните концепции, консенсуси и насоки, отнасящи се до основни проблеми на клиничната ендокринология. Акцентът на списанието ще бъде насочен върху практическите въпроси на ендокринологията, поради което се надяваме да бъде полезно и за всички лекари. Бихме искали да се дискутират проблемите както на често срещаните и социално-значимите заболявания, така и на относително по-редките синдроми и заболявания.

PDF-download

Метаболитен синдром, диабет тип 2 и дислипидемия

Автор: Доц. Владимир Христов
Болница: Клиника по ендокринология, МБАЛ „Александровска”, София

Метаболитният синдром се дефинира като група от рискови фактори, пряко свързани с инсулинова резистентност, които рязко повишават риска от възникване на диабет тип 2 и сърдечно-съдови усложнения. От друга страна дислипидемията, съчетана с диабет тип 2, представлява високорисков феномен, който е налице и в предиабетните състояния – нарушена гликемия на гладно и нарушен въглехидратен толеранс. Липидните нарушения, които характеризират диабетната дислипидемия – ниско ниво на HDL-холестерол, повишени нива на триглицериди и нископлътностен (атерогенен) LDL-холестерол, са включени като два от петте рискови критерия, използвани за съвременната дефиниция на метаболитния синдром (табл. 1). Тези критерии са: абдоминално затлъстяване, хипертриглицеридемия, ниско ниво на HDL-холестерола, хипертония и повишена гликемия на гладно.

PDF-download

Поликистозен овариален синдром (PCOS)

Автор: Доц. Мария Орбецова
Болница: Клиника по ендокринология, МУ, Пловдив

Поликистозният овариален синдром е едно от най-честите ендокринни нарушения при жените в репродуктивна възраст и основна причина за стерилитет. За първи път през 1935 г. Stein и Leventhal съобщават за съчетание на двустранно уголемени поликистозни яйчници с манифестен хирзутизъм, затлъстяване, аменорея/олигоменорея и инфертилитет при група жени. Впоследствие заболяването е наречено на тяхно име: синдром на Stein – Leventhal. Терминът PCOS навлиза в медицинската литература през шейсетте години, когато става ясно, че описаните първоначално клинични промени не се изявяват задължително при всички засегнати жени, доказана остава само хистопатологичната картина на яйчниците.

PDF-download

Рискови фактори за захарен диабет

Автор: Доц. Цветалина Танкова
Болница: Клиничен център по ендокринология, МУ, София

Захарният диабет тип 2 е хронично социално-значимо заболяване, чиято честота добива измеренията на епидемия. Понастоящем над 250 милиона души по света са със захарен диабет, като всяка година други 7 милиона се разболяват. Докато в миналото захарният диабет тип 2 беше известен още като “старчески диабет”, сега все по-често от него се засягат и по-млади хора и деца. Наднорменото тегло и затлъстяването, както и нездравословното хранене и заседналият начин на живот още в детска възраст, са сред водещите причини, обуславящи нарастващото му разпространение и в тази възраст.

PDF-download

От Фрамингамското проучване до съвременните концепции за ролята на диабета като еквивалент на коронарна болест на сърцето

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

През 1979 г. в реномираното списание Circulation Уилям Канел, главен изследовател на Фрамингамското проучване, публикува знаменателна статия – „Диабет и сърдечно-съдови рискови фактори”1. Повече от 50 години след откриването на инсулина и 30 години след стартирането на Фрамингамското проучване за първи път се прави опит в популационно проучване да се потърси връзката между диабета и сърдечно-съдовите заболявания. Инсулинът и пероралната противодиабетна медикация намаляват смъртността от кетоацидоза и кома и удължават живота на диабетиците. Този факт се свързва с увеличаване на честотата на усложненията и нарастване на броя болни със сърдечно-съдови заболявания.

PDF-download

Хипофизни инциденталоми

Автор: Проф. Сабина Захариева
Болница: Клиничен център по ендокринология, МУ, София

Все по-широкото използване в рутинната практика на съвременните визуализиращи методи – компютърна томография, магнитно-резонансна томография (КТ, ЯМР), доведе до откриването на туморни формации в хипофизата без клинична изява, т. нар. „хипофизни инциденталоми“. Честотата на такива формации е висока, около 10% от общата популация1.
Хипофизният инциденталом се дефинира като туморна маса в областта на sella turcica, която предварително не е подозирана, не е показала ендокринни или неврологични симптоми във връзка с тумора и е открита случайно2.

PDF-download

Пременопаузална остеопороза

Автор: Проф. Анна-Мария Борисова
Болница: Клиничен център по ендокринология, МУ, София

Остеопорозата е прогресивно системно заболяване, което се характеризира с ниска костна плътност и нарушения в микроархитектура на костта, които повишават костната крехкост и водят до счупвания1. Друга дефиниция на остеопорозата според резултата от измерването на костната минерална плътност (КМП) е дадена също от Световната здравна организация (СЗО)1, 2:

PDF-download

Сексът и… сърцето

Автор: Д-р Здравко Каменов
Болница: Клиника по ендокринология, МБАЛ „Александровска”, София

Трябва ли винаги да се лекува еректилната дисфункция?
С навлизането на инхибиторите на фосфодиестераза 5 (PDE-5инхибитори) настъпи съществена промяна в стратегията за лечение на еректилната дисфункция (ЕД). Активната реклама, достъпността и относителната безвредност на тези медикаменти станаха причина за широкото им разпространение. То способства достигането до епидемиологичната констатация, че проблемът “ЕД” е много голям и до психологическия феномен – мъжете или техните партньорки започнаха по-активно да търсят съдействие.

PDF-download

Автоимунни полиендокринни синдроми

Автор: Д-р Грета Грозева
Болница: Клиника по диабетология, Клиничен център по ендокринология, МУ, София

Автоимунните полиендокринни синдроми (АПС) са особено актуални и с голямо практическо значение, поради нарастващата честота на автоимунните заболявания и поради проблемите, които те поставят пред съвременната наука и практика. Едновременното ангажиране на различни ендокринни структури обуславя спецификата в протичането и взаимно повлияване на отделните компоненти на синдрома. Днес липсват системни проучвания върху реалната честота на полиендокринните синдроми, а честотата на субклиничните форми е многократно по-висока. Ранното откриване на компонентите на синдрома е от съществено значение за навременната диагноза и лечение.

PDF-download

Нефропротекция с Лосартан при хипертоници с диабет тип 2

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, д-р Максим Хазан
Болница: Национална кардиологична болница

Постигането на препоръчителните прицелни нива на артериалното налягане според международните препоръки за лечение (систолно налягане <130 mmHg при болни с нефропатия в резултат на диабет тип 2) обикновено налага приложение на няколко антихипертензивни медикаменти с различни механизми на действие. Най-честите комбинации включват АСЕ-инхибитор или ангиотензин-рецепторен блокер (АРБ) в комбинация с диуретик (тиазиден или тиазидоподобен) или калциев антагонист, коитo
са индицирани при лечението на хипертония със съпътстваща нефропатия и/или диабет.

PDF-download

Ползи от високо- селективните бета-блокери при болни с диабет

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Иван Иванов, д-р Милена Пехливанова
Болница: Национална кардиологична болница

Убедителни са данните, че бетаблокерите намаляват общата и сърдечно-съдовата смъртност в популацията, както и смъртността в резултат на сърдечно-съдови заболявания при диабетици. При болните с диабет, които са преживели миокарден инфаркт, те са с два пъти по-голяма мощност като кардиопротектори в сравнение с недиабетиците. И въпреки това често се използват не много подходящи медикаменти или при голям брой индицирани болни не се използват бета-блокери. Данните от литературата сочат, че кардиоселективните бета-блокери нямат значими странични ефекти върху глюкозния метаболизъм, не удължават хипогликемията и не маскират хипогликемичната симптоматика.

PDF-download

Фибратите за намаляване на сърдечно-съдовия риск при пациенти с диабет

Д-р Борислав Георгиев
Национална кардиологична болница
Автор: Андрей Миладинов – студент V курс, специалност Медицина
Болница: Медицински университет, София

Сърдечно-съдовите заболявания са една от водещите причини за заболеваемост, инвалидност и смъртност при пациенти с диабет тип 2. Както и при по-голяма част от населението, високото ниво на LDL-холестерола е главен рисков фактор за поява на ИБС. Прицелните нива на LDL-холестерол от 2.5 mmol/L са приемлива цел, макар че много по-амбициозното ниво от 1.8 mmol/L се лансира напоследък за пациенти с коронарна болест на сърцето, метаболитен синдром и диабет.

PDF-download

Sortis осигурява безпрецедентна редукция на сърдечно-съдовия риск при диабетици с метаболитен синдром и при пациенти с инсулт

NEW ORLEANS, 26 март. Pfizer оповестиха днес, че при пациенти с диабет тип 2 и метаболитен синдром, но без сърдечно заболяване, Sortis® (atorvastatin calcium), таблетки от 10 mg, е довел до сигнификантна редукция на инсулта с 61%. В отделно проучване пациенти с рецидивиращ по време на проучването инсулт или микроинсулт, лекувани със Sortis 80 mg, са показали сигнификантна редукция на риска от големи коронарни инциденти (смърт по сърдечни причини, остри коронарни инциденти или ресусцитация след сърдечен арест) с 53%. Тези анализи от две основни проучвания за клиничен изход бяха представени на годишната среща на Американската кардиологична колегия (American College of Cardiology).

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.