Main menu
Second Menu

Наука Eндокринология 1/2008

Съдържание сп. „Наука Ендокринология” брой 1/2008:


» УВОД
» Автоимунен тиреоидит в детско-юношеската възраст
» Определение, структура. Концепция за свръхчувствителност на новородените към недостига на йод (II част)
» Хипооваризъм
» Статистика на сърдечно- съдовите заболявания, 2008 г.
» Активното и пасивното тютюнопушене и индуциране на нарушен глюкозен толеранс при млади пациенти: проучването CARDIA
» Подходи за намаляване на сърдечно-съдовия риск при захарен диабет
» Терапия с метформин: благоприятни ефекти отвъд гликемичния контрол
» Затлъстяването – проблемът и подходът към решението му
» Нутригеномика – бъдещето на науката за хранене

УВОД

Автор: проф. Сабина Захариева, гл. редактор

Наскоро бе създаден Български институт по метаболитен синдром. Тласък за създаването на тази независима организация дадоха идеите и опитът на Международния институт по метаболитен синдром. Тя цели да подпомогне натрупването на познания на лекарите и пациентите относно диагностиката, профилактиката и лечението на метаболитния синдром. Наши амбициозни цели са и разработването на научни изследвания, публикации, лекции, сесии за обучение и др., които биха подобрили качеството на медицинските грижи и живота на пациентите с метаболитен синдром.

PDF-download

Автоимунен тиреоидит в детско-юношеската възраст

Автор: Д-р Александър Куртев
Болница: Клиника по детска ендокринология, диабет и генетика, Университетска детска болница, София

Автоимунният тиреоидит (АТ) е автоимунно заболяване на щитовидната жлеза, известно още като хроничен автоимунен тиреоидит, хроничен лимфоцитарен тиреоидит, тиреоидит на Hashimoto, струма лимфоматоза, лимфоаденоидна гуша. Той е едно от най-честите заболявания в детско-юношеската възраст. В основата на АТ лежи нарушение в имунния контрол у генетично предразположени индивиди, водещо до дефект в клетъчния и хуморалния имунитет с краен резултат деструкция на щитовидната жлеза.

PDF-download

Съвременни аспекти на свързаните с йодния дефицит заболявания

Автор: Д-р Ива Стоева, д.м.
Болница: Университетска специализирана болница за активно лечение по детски болести, София Сектор „Скрининг и функционална хормонална диагностика” Съвременни аспекти на свързаните с йодния дефицит заболявания

Понятие за йод-дефицитни заболявания
Външно индивидите, живеещи продължително в среда с йоден дефицит (ЙД), се отличават с увеличени размери на щитовидната жлеза, т.н. „гуша“. Недостигът на щитовидни хормони, т.н. хипотиреоидизъм, води и до ефекти извън самата щитовидна жлеза. Понятието „Заболявания, свързани с йодния дефицит“ (ЙДЗ) отразява по-адекватно от описанието „гуша“ широкия спектър от нарушения във всички възрастови групи, породени от недостига на йод (B. Hetzel, 1989, цитирано по 15, табл. 1).

PDF-download

Хипооваризъм

Автор: Д-р Ралица Робева
Болница: УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“

Хипооваризмът се характеризира с нарушение на трите основни функции на яйчниците: овогенеза, фоликулогенеза и стероидогенеза. Дефицитът или липсата на гонадна хормонална продукция се характеризира с изолиран хиполутеинизъм или с комбинацията хиполутеинизъм с хипоестринизъм. Клиничната картина на хипооваризма зависи от тежестта на нарушенията, както и от времето, в което те се появяват. Тя може да се свърже с няколко основни симптомокомплекса.

PDF-download

Статистика на сърдечно- съдовите заболявания, 2008 г.

Автор: Д-р Борислав Георгиев1, доц. Нина Гочева1, д-р Вера Байчева1, д-р Емилия Караславова2
Болница: 1Национална кардиологична болница, 2Катедра Социална медицина и здравен мениджмънт, МУ, Пловдив

На 14 февруари 2008 г European Heart Network публикува третото издание на Статистиката на сърдечно-съдовите заболявания за Европа (European cardiovascular disease statistics). В този документ са анализирани смъртност и болестност, лечение, разпространение на рисковите фактори за сърдечно-съдови заболявания и здравните проблеми, свързани със сърдечно-съдовите заболявания. Авторите на третото издание на Статистиката на сърдечносъдовите заболявания за Европа (European cardiovascular disease statistics) смятат, че представените данни ще бъдат полезни на всички – и политици, и медици, за подобряване на здравния статус и за по-добро качество на живот на населението на Европейския съюз.

PDF-download

Активното и пасивното тютюнопушене и индуциране на нарушен глюкозен толеранс при млади пациенти: проучването CARDIA

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Коронарен артериален риск при млади хора (Coronary artery risk development in young adults, CARDIA) е проспективно проучване, започнало през 1985-1986 година с 15-годишен период на проследяване. В него са включени мъже и жени на възраст 18-30 години без данни за нарушен глюкозен толеранс, от които 1386 активни пушачи, 621 бивши пушачи, 1452 непушачи, но с експозиция на цигарен дим (валидирана чрез серумната концентрация на котинин 1-15 ng/ml) и 1113 непушачи без експозиция на цигарен дим. Оценено е време за поява на нарушен глюкозен толеранс (глюкоза ≥100 mg/dl или прием на медикаменти за контрол на кръвната захар) по време на 15-годишния период на проследяване.

PDF-download

Подходи за намаляване на сърдечно-съдовия риск при захарен диабет

Автор: Д-р Борислав Георгиев1, доц. Цветалина Танкова2
Болница: 1Национална кардиологична болница, София 2Клиничен център по ендокринология, МУ, София

Наличието на захарен диабет определя много висок риск от коронарна болест на сърцето и изравнява риска на диабетиците с този на пациенти без диабет с доказана коронарна болест на сърцето. Намаляването на сърдечно-съдовия риск при захарен диабет налага провеждане на системен и комплексен подход, включващ агресивно повлияване на отделните рискови фактори.

PDF-download

Терапия с метформин: благоприятни ефекти отвъд гликемичния контрол

Превод: Д-р Мая Живкова

Метформин редуцира макросъдовите усложнения на диабета чрез подобрение на ендотелните функции и редуциране на нивото на проинфламаторните цитокини и оксидативния стрес. Метформин може да редуцира сърдечно-съдовите инциденти при пациенти със захарен диабет тип 2, а така също намира място в терапията на множество други клинични състояния. Метформин е най-често предписваният орален противодиабетен медикамент в света. Той понижава плазменото ниво на глюкозата и предотвратява инсулиновата резистентност благодарение на хепатоселективното си, инсулин-сензитиращо действие.1

PDF-download

Затлъстяването – проблемът и подходът към решението му

Автор: Д-р Анелия Томова, дм
Болница: Клиничния център по ендокринология, Медицински университет, София

През 1997 г. Световната здравна организация прие проблема за затлъстяването като най-значителният за общественото здраве. В последните години много проучвания алармират за нарастване на броя на хората с наднормено тегло в редица страни. Затлъстяването е сред доказаните рискови фактори за сърдечно-съдови заболявания и преждевременна смърт. При тези хора има по-голям риск за развитие на захарен диабет тип 2, хипертония, дислипидемия, исхемична болест на сърцето, инсулт, сънна апнея, остеоартрити, депресии и злокачествени заболявания. Затлъстяването е и сериозен естетически проблем, който деформира тялото на индивида и нарушава психическото му здраве. Социалното му значение се определя от високата смъртност и инвалидизацията в трудоспособна възраст. Основна задача на всеки лекар е да прави скрининг за затлъстяване сред своите болни и да назначава подходящ диетичен режим и физическа активност за лечението му. При незадоволителен ефект се препоръчва и медикаментозно лечение.

PDF-download

Нутригеномика – бъдещето на науката за хранене

Автор: Д-р Димитър Димитров, дм, Красимира Стоева
Болница: Център по Нутригеномика, функционални храни и нутрацевтици, Медицински университет, Варна

Индивидите реагират по различен начин на специфичните храни и хранителни съставки. Храна, която е безвредна за даден човек, може да има опасни последици за друг. Дадено хранително вещество може да има особено значение за здравето на някои индивиди и съответно да не оказва влияние при други. Генетичните различия между хората предопределят наличието на хранителна непоносимост и алергии, варирането в индивидуалните потребности от макро- и микронутриенти и по този начин предопределеността към най-често срещаните хронични заболявания, вкл. затлъстяване, сърдечно-съдови и злокачествени заболявания.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.