Main menu
Second Menu

Наука Eндокринология 1/2009

Съдържание сп. „Наука Ендокринология” брой 1/2009:


» Увод
» Захарен диабет и бременност
» Захарен диабет тип 2
» Един аналог е като друг аналог, но…
» Метаболитният синдром и хипертониятa
» Тестостеронът при стареещите мъже
» Изследване и лечение на хирзутизма при пременопаузални жени
» 1-ОH-витамин D3 (Алфакалцидол) за профилактика и лечение на остеопороза
» Карциноид на панкреаса

Увод

Автор: Проф. Сабина Захариева, гл. редактор

Уважаеми колеги,
След дългогодишно отлагане най-после Университетската специализирана болница по ендокринология „Акад. Ив. Пенчев” се премести в съвременно ремонтирани етажи на сградата на СБАЛАГ „Майчин Дом” на ул. Здраве 2. От 7 май 2009 г. започва прием на болни и интензивна лечебна, преподавателска и научна дейност. Надяваме се, че на новата база, където условията за работа са много добри, болницата ще продължи да утвърждава водещото си място на национален център по ендокринология. Ще продължим активното си сътрудничество с колегите от всички университетски клиники по ендокринология, както и с ендокринолозите от болничната и доболничната помощ в България.
Желая на всички колеги много здраве и творческо дръзновение!

PDF-download

Захарен диабет и бременност

Автор: Д-р Мария Бояджиева, доц. Цветалина Танкова
Болница: Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София

С понятието гестационен захарен диабет (ГЗД) се означава захарен диабет, установен за първи път по време на бременността. Той е отговорен за 90% от случаите на диабет по време на бременността. В останалите 10% става въпрос за съществувало преди бременността заболяване – захарен диабет тип 1 или тип 2. Проучвания, проведени в САЩ, показват, че честотата на захарен диабет нараства сред жените в детеродна възраст. Това нарастване се свързва със заседнал начин на живот, промени в диетата, имиграция на жени от популации с висок риск за развитие на заболяването, както и с епидемията от затлъстяване в детската и младежката възраст.

PDF-download

Захарен диабет тип 2

Автор: Д-р Невена Чакърова, доц. Цветалина Танкова
Болница: Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София

Захарен диабет тип 2 е хронично хетерогенно заболяване, характеризиращо се с хипергликемия и свързано с микросъдови (ретинални, бъбречни), макросъдови (коронарни, мозъчно-съдови, периферносъдови) и невропатни (периферни и автономни) усложнения. За разлика от захарен диабет тип 1, пациентите не са с абсолютен инсулинов дефицит, макар че голяма част от тях на определен етап достигат до лечение с инсулин. Развитието на захарен диабет тип 2 се определя от наличие на калориен излишък (несъответствие между по-голям внос на калории – обикновено при богато на мазнини хранене, и минимален разход на калории) на фона на определена генетична предиспозиция. При захарен диабет тип 2 е налице относителен инсулинов дефицит, за разлика от абсолютния дефицит при захарен диабет тип 1. Относителният инсулинов дефицит се дължи на резистентност към инсулиновото действие в мускулите, мастната тъкан и
черния дроб и неадекватен отговор на бета-клетките на панкреаса. Това патофизиологично нарушение води до намален глюкозен транспорт в мускулите, повишена чернодробна глюкозна продукция и липолиза.

PDF-download

Един аналог е като друг аналог, но…

Автор: Проф. Сабина Захариева
Болница: Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София

Един призрак броди. Този път не само из Европа. И името му е друго – захарен диабет тип 2. Светът е изправен пред огро-
мен и, за съжаление, нарастващ здравен проблем, който е в състояние да затъмни дори глобалната епидемия СПИН. А ние едва започваме да говорим за него, въпреки многото данни, събрани в последните 15 години.
През 1993 г. в The New England Journal of Medicine излезе мащабното американско проспективно проучване DCCT.1 Резултатите
недвусмислено показват предимството на „агресивния” контрол на гликемията при захарния диабет (ЗД) тип 1. Няколко години покъсно, през 1998 г., Lancet публикува ключовото за познаването на ЗД тип 2 проучване UKPDS.2 Изводите отново дават предимство на стриктния контрол на гликемията и гликирания хемоглобин, особено при стремежа да бъдат предотвратени усложненията на захарния диабет (сърдечно-съдови, неврологични, офталмологични, бъбречни и фатални). Вече 15 години продължават анализите, оценките на субпопулации и рискове, базирани на данните от тези две фундаментални проучвания.

PDF-download

Метаболитният синдром и хипертониятa

Автор: Д-р Невена Чакърова, доц. Цветалина Танкова
Болница: Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София

Затлъстяването е все по-сериозен здравословен проблем както за развитите, така и за развиващите се страни. Все повече затлъстяването се свързва с риск от развитие на метаболитен синдром, артериална хипертония и сърдечно-съдови заболявания. В действителност, повечето от случаите на артериална хипертония могат да бъдат приписани на прекомерното телесно тегло. Затлъстяването е с многофакторна етиопатология, включително генетична обусловеност, силно влияние на условията на сре-
дата и комплексни биологични механизми. Всички тези фактори водят до положителен енергиен баланс, който води до прекомерно натрупване (излишък) на триглицериди в мастните депа и в други тъкани, което е причина за липотоксичност. Патофизиологичната връзка между висцералното затлъстяване и сърдечно-съдовите усложнения е била обект на много проучвания, повечето фокусирани върху инсулиновата резистентност и връзката с развитието на метаболитен синдром и диабет тип ІІ.4, 5

PDF-download

Тестостеронът при стареещите мъже

Автор: Доц. Филип Куманов
Болница: Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София

Европейско изследване на стареенето при мъжете (EMAS)
Наскоро бяха публикувани резултатите от трансверзалната част на обширно изследване върху 3220 мъже на възраст между 40 и 79 години. То е извършено в 8 европейски университетски центъра: Манчестър (Обединено кралство), Сегед (Унгария), Сантяго де Компостела (Испания), Флоренция (Италия), Малмьо (Швеция), Лодц (Полша), Тарту (Естония) и Льовен (Белгия). Подтик за изследването е фактът, че на здравето на стареещите мъже се обръща много по-малко внимание, отколкото на жените след менопауза.
Отслаб ването с възрастта на важни функции при мъжете вероятно е свързано с това, че от средата на четвъртото десетилетие от живота им тестостеронът и други анаболни хормони започват да намаляват – явление, известно като андропауза, но според авторите по-правилно би било то да се нарича промяна в средата на живота у мъжа. С основание се подчертава, че връзката между ендокринната дисрегулация и зависещото от здравето качество на живот все още не е добре проучена.

PDF-download

Изследване и лечение на хирзутизма при пременопаузални жени

Автор: Реферирали: д-р Ралица Робева, доц. Филип Куманов
Болница: Реферирано по: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. JCEM, 93, 4, 1105–1120, 2008

Хирзутизъм – дефиниция, патогенеза и етиология
Хирзутизмът представлява ексцесивено повишение на андроген-зависимото окосмяване при жени (по мъжки тип). То се отчита по скалата на Ferriman-Gallwey (8 или повече точки) (фиг. 1). Известно окосмяване в съответните зони може да бъде нормално, но по-малко от 5% от жените в репродуктивна възраст имат общ точков сбор, който надвишава 7.
Въпреки че е широко използвана, тази точкова система има някои ограничения: по принцип оценката е субективна; при фокално повишено окосмяване не би се установил повишен сбор точки; не са включени някои андроген-зависими зони и също така липсват норми за отделните популации. Освен това скалата не отразява степента, до която повишеното окосмяване нарушава благосъстоянието на съответната жена.

PDF-download

1-ОH-витамин D3 (Алфакалцидол) за профилактика и лечение на остеопороза

Автор: Доц. Михаил Боянов
Болница: Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска”, София

Настоящият обзор разглежда мястото на активния D-прохормон Alfacalcidol в профилактиката на костната загуба и фрактурите при различни видове остеопороза. Накратко се разглеждат патофизиологичните му предимства пред нативния витамин D, акцентът е фокусиран върху клиничните данни за ефективността. Активният D-прохормон Alfacalcidol има предимство пред нативния витамин D в случаите на първична остеопороза и по-специално при нейния сенилен вариант – както по отношение на повишението на КМП и костната здравина, така и по отношение честотата на паданията и на остеопорозните фрактури.
Alfacalcidol има сигурно предимство пред нативния витамин D при кортикостероид-индуцирана остеопороза основно по отношение стабилизиране на КМП; налице е тенденция за по-ниска фрактурна честота. Alfacalcidol има сигурно предимство пред нативния витамин D при определени заболявания като хронична бъбречна недостатъчност или хипопаратиреоидизъм. Добавянето на Alfacalcidol към утвърдените средства за лечение на остеопорозата и на първо място към бифосфонатите подобрява терапевтичния успех по отношение на КМП и остеопорозните фрактури.

PDF-download

Карциноид на панкреаса

Автор: Ст. н. с. Пенка Каранова, гл. асистент Ралица Иванова, доц. Петър Тенчев, проф. Тома Пожарлиев, С. Петров, Н. Сърбянова
Болница: Национален институт по ендокринология, София, ОКП, УМБАЛ „Св. Анна”, София, КАИЛ, УМБАЛ „Св. Анна”, София, Хирургична клиника, УМБАЛ „Св. Анна”, София, ОКП; МБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, София, ПАО

Класическият карциноид на панкреаса е изключително рядък тумор и понякога неговата диагностика може да затрудни както клинициста, така и патолога.Още по-трудна е диагностиката на т. н. „неми“ (непродуциращи) карциноиди. Настоящото проучване изследва честотата на карциноида на панкреаса върху биопсичен материал за 3-годишен период и диагностичните проблеми, които създава. Ретроспективно са верифицирани 19 панкреасни биопсии от общо 23 576 за период от 3 години (2001–2004) в УМБАЛ „Св. Анна“. Отразена е честотата на срещане на малигнените представители. Проведено е допълнително имунохистохимично изследване на тъканите в специализирана ендокринологична лаборатория с минимален панел от методики.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.