Main menu
Second Menu

Наука Eндокринология 1/2010

Съдържание сп. „Наука Ендокринология” брой 1/2010:


» УВОД
» Предиабет и сърдечно-съдов риск
» Клинично приложение на определянето на крайните продукти на гликирането при пациенти със захарен диабет
» Български институт по метаболитен синдром – цели и задачи
» Първичен преглед на пациенти с хипертония
» Надбъбречен хиперандрогенизъм
» Надбъбречни инциденталоми
» Характеристика и честота на първичния алдостеронизъм
» Феохромоцитом при генетични заболявания
» Сърдечно-съдов риск при болни от акромегалия
» Етиология, изява и изследване на образуванията в областта на sella turcica
» Хиперпролактинемии

УВОД

Автор: проф. Сабина Захариева, гл. редактор

Непрекъснато повишаващата се честота на захарен диабет в световен мащаб е ключов фактор за разпространението на метаболитния синдром, захарния диабет тип 2 и следващите от тях сърдечно-съдови усложнения. Текущите стандарти за превенция на сърдечно-съдовите заболявания наблягат на необходимостта от използване на мултифакторни интервенции с оглед постигане на препоръчителните целеви стойности на LDL-холестерола, артериалното налягане и гликемичния контрол. Въпреки тези актуални стратегии обаче пациентите остават изложени на висок остатъчен риск. Дефиницията на остатъчния съдов риск включва значителния риск от макроваскуларни инциденти и микроваскуларни усложнения, които персиситират при повечето пациенти въпреки текущите стандарти за медицински грижи, включително постигането на прицелните стойности на LDL-холестерола и интензивния контрол на кръвното налягане и кръвната захар. Значение за това има атерогенната дислипидемия, характеризираща се с повишени триглицериди и нисък HDL-холестерол, а често и с повишени нива на аполипопротеин В и не-HDL-холестерол, която е често срещана при пациенти с клинично изявени сърдечно-съдови заболявания, захарен диабет тип 2, затлъстяване и метаболитен синдром и е асоциирана с микро- и макроваскуларен остатъчен риск. Установено е, че рискът, свързан с атерогенната дислипидемия, не корелира с този от повишения LDL-холестерол и се наслагва върху него. Има все повече данни, че повишените нива на триглицериди и ниският HDL са предиктори на бъдещи сърдечно-съдови заболявания, независимо от нивото на LDL-холестерола. Измерването на триглицеридите 2–3 часа след нахранване може да бъде от още по-голямо значение за определяне на сърдечно-съдовия риск, тъй като атерогенните липопротеинови частици, които се секретират от черния дроб и тънките черва, циркулират в по-големи концентрации през постпрандиалния период.

PDF-download

Предиабет и сърдечно-съдов риск

Автор: Д-р Невена Чакърова
Болница: Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София

Предиабет е сравнително ново понятие, включващо две състояния на нарушения във въглехидратния толеранс – нарушена гликемия на гладно (НГГ) и нарушен глюкозен толеранс (НГТ), които заемат междинно място между нормогликемията и захарния диабет. Значение на предиабета Предиабетните състояния са категории, свързани с неколкократно повишен риск за прогресия в захарен диабет, а, както все повече се обръща внимание, и на значимо по-висок сърдечно-съдов риск. В голяма част от случаите предиабетът се съчетава и с останалите компоненти на метаболитния синдром, който сам по себе си представлява сбор от сърдечно-съдови рискови фактори.

PDF-download

Клинично приложение на определянето на крайните продукти на гликирането при пациенти със захарен диабет

Автор: Д-р Грета Грозева
Болница: Клиничен център по ендокринология и геронтология, Клиника по диабетология, МУ, София

Пациентите със захарен диабет (ЗД) имат 2 пъти по-висока смъртност от сърдечно-съдови заболявания (ССЗ) спрямо общата популация. Днес захарният диабет тип 2 се определя като еквивалент на коронарна сърдечна болест (според Adult Treatmen Panel III). Редица големи проучвания (DCCT при ЗД тип 1; UKPDS при ЗД тип 2) недвусмислено доказват, че хроничната хипергликемия е в основата на развитието на хроничните усложнения на захарния диабет. Резултатите от UKPDS потвърждават, че хипергликемията и нейните последствия са основна причина за развитие на микроваскуларните диабетни усложнения. За развитието на макроваскуларните съдови промени основна роля играе атеросклерозата, която при захарен диабет се развива в по-млада възраст и засяга съдове от различен калибър. Натрупват се все по-вече доказателства, потвърждаващи мястото на крайните продукти на гликирането (AGEs) за авансиране на атеросклеротичния процес. Измерването на AGEs отразява не само хипергликемията, но и общия метаболитен, оксидативен стрес и възпалението. Днес се счита, че AGEs участват в изграждането на т. нар. „метаболитна памет“. Взаимодействието на AGEs със специфични AGEs-рецептори индуцира възпалителни реакции, ендотелна дисфункция и атерогенеза (фиг. 1).

PDF-download

Български институт по метаболитен синдром – цели и задачи

Автор: Д-р Петър Дяков1, д-р Борислав Георгиев2
Болница: 1Факултет по обществено здраве, МУ, София 2Национална кардиологична болница

Сърдечно-съдовите заболявания остават водеща причина за смъртността в световен мащаб и са се превърнали в основното предизвикателство пред общественото здравеопазване.1 Световната епидемия от диабет също дава своя принос за увеличената смъртност от сърдечно-съдови заболявания.2 В световен мащаб сред хората между 20- и 70-годишна възраст около 30% имат метаболитен синдром и честотата му продължава да расте. В близко бъдеще метаболитният синдром ще измести тютюнопушенето от челната позиция като водещ фактор за сърдечно-съдовите заболявания.

PDF-download

Първичен преглед на пациенти с хипертония

Превод: Д-р Мая Живкова

Повечето пациенти с хипертония имат умерено повишено артериално налягане. При това положение диагнозата хипертония се поставя след потвърждение чрез правилно измерване на артериалното налягане в поне 3 отделни измервания. След измервянията на артериалното налягане трябва да се направи оценка на ситуацията в следните аспекти:
• Наличие и степен на увреждане на таргетните органи.
• Общ сърдечно-съдов рисков статус на пациента.
• Установяване на вторични и често лечими причини за хипертонията.

PDF-download

Надбъбречен хиперандрогенизъм

Превод: Д-р Мая Живкова

Надбъбречните жлези са основният източник на андрогени, особено при деца и жени. Повишена секреция на андрогени от надбъбречните жлези настъпва при няколко различни групи пациенти. Тя е честа и добре известна причина за вирилизацията при бебета и деца и в отделни случаи е причина за хирзутизъм и вирилизация при жени. Може да настъпи при мъже, но при тях има малко клинични изяви. Може да доведе до клинични изяви в някои пациенти със синдром на Кушинг.

PDF-download

Надбъбречни инциденталоми

Автор: Д-р Владимир Василев
Болница: Клиничен център по ендокринология и геронтология, МУ, София

Все по-широкото използване на визуализиращи техники в рутинната практика прави случайно откритите набъбречни формации, или т.н. инциденталоми, все позначим клиничен проблем и поставя редица въпроси по отношение на поведението спрямо тях. Очаква се тяхната честота да продължи да нараства с подобряването на разделителната способност на визуализиращите методики, както и с повишеното им използване. От друга страна, тъй като честотата на надбъбречните инциденталоми се увеличава с възрастта, те ще продължат да бъдат едно нарастващо предизвикателство в нашето все по-застаряващо общество.

PDF-download

Характеристика и честота на първичния алдостеронизъм

Автор: Д-р Йоанна Матрозова
Болница: Клиничен център по ендокринология и геронтология, МУ, София

След откриването на алдостерона през 1952 г., първоначално наричан електрокортин, д-р Джеръм Кон, ендокринолог от Мичиганския университет, дава и брилянтното за времето си първо описание на първичния алдостеронизъм (ПА). През 1954 г. той за пръв път докладва новия синдром, включващ хипертония, хипокалиемия, бъбречна загуба на калий и метаболитна алкалоза.6

PDF-download

Феохромоцитом при генетични заболявания

Превод: Д-р Мая Живкова

Феохромоцитомът е рядък тумор, който вероятно се среща при по-малко от 0,2% от пациентите с хипертония.1, 2 Тук ще бъдат разгледани феохромоцитомите при генетичните заболявания. Феохромоцитом при генетични заболявания
Повечето тумори, секретиращи катехоламини, са спорадични. Някои пациенти (15 до 20 процента) развиват това заболяване като част от наследствено нарушение; при тези пациенти катехоламин-секретиращите тумори е по-вероятно да са двустранни феохромоцитоми или параганглиоми.

PDF-download

Сърдечно-съдов риск при болни от акромегалия

Автор: Д-р Емил Начев, проф. Сабина Захариева
Болница: Клиничен център по ендокринология и геронтология, МУ, София

Акромегалията е клиничен синдром дължащ се на повишена секреция на РХ. РХ осъществява своите ефекти в периферните тъкани по директни и индиректни механизми.39 Повечето от ефектите на РХ се реализират чрез IGF-I.14. Той се секретира основно в черния дроб, откъдето попада в системното кръвообращение. Установена е и локална секреция на IGF-I в периферните тъкани.21 РХ реализира ефектите си и чрез други медиатори: протоонкоген c-myc., тромбоцитен освобождаващ растежен фактор (PDGF).33

PDF-download

Етиология, изява и изследване на образуванията в областта на sella turcica

Превод: Д-р Мая Живкова

Селарните образувания се представят с един или комбинация от следните симптоми:
• Неврологични симптоми, като нарушения на зрението и главоболие.
• Случайно откриване при ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) по друг повод.
• Хормонални нарушения.
Тази статия разглежда етиологията, клиничната изява и оценката на селарните образувания.

PDF-download

Хиперпролактинемии

Автор: Д-р Атанаска Еленкова
Болница: Клиничен център по ендокринология и геронтология, МУ, София

Хиперпролактинемията е често срещан проблем в ендокринологичната и гинекологичната практика. Повишени пролактинови нива, или така наречената „биохимична хиперпролактинемия”, се установява при 10% от общата популация. От друга страна, честотата на „клинично изявена хиперпролактинемия” варира в зависимост от изследваната популация – от 0,5% сред здрави лица; 5% сред мъжете с еректилна дисфункция; 9% сред жени с аменорея; 25% сред жените с галакторея до 70% сред жените с аменорея-галакторея синдром.1

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.