Main menu
Second Menu

Наука Eндокринология 2/2007

Съдържание сп. „Наука Ендокринология” брой 2/2007:


» УВОД
» Превенция на захарен диабет тип 2 – Консенсус препоръки на Международната диабетна федерация 2007
» ООН призна захарния диабет за световна заплаха
» Поликистозен овариален синдром (PCOS)
» Пременструален синдром – поглед към реалността
» Крипторхизъм
» Съвременни проблеми при диагностиката и лечението на остеопорозата
» Акромегалия
» Съвременни методи за скрининг за синдром на Кушинг – слюнчен кортизол в полунощ
» Особености на автоимунното тиреоидно заболяване и захарния диабет тип 1 като компоненти на автоимунен полиендокринен синдром
» Метформин и съдова протекция
» С-реактивен протеин и нестатинова липидо- понижаваща терапия
» Ларингеални усложнения след операции на щитовидната жлеза

УВОД

Автор: проф. Сабина Захариева, гл. редактор

Уважаеми колеги,
Със задоволство мога да отбележа, че първият брой на списание “Наука Ендокринология” беше посрещнат с интерес и одобрение от читателите. Това показва, че е съществувала необходимост от ново списание, чиято основна задача е да обогати формите на обучение на лекарите. Продължителната квалификация е непрекъснато обучение след придобиването на правото за упражняване на лекарската професия под формата на курсове, индивидуално обучение, програми за професионална квалификация за придобиване на определена правоспособност. Основна форма на продължителна квалификация са тематичните курсове, провеждани от катедрите на МФ, в т.ч. и от Клиничния център по ендокринология и геронтология, по актуални проблеми в ендокринологията и въвеждане на нови методи за изследване и лечение.

PDF-download

Превенция на захарен диабет тип 2 – Консенсус препоръки на Международната диабетна федерация 2007

Автор: Доц. Цветалина Танкова
Болница: Клиника по диабетология, Клиничен център по ендокринология, МУ, София

Захарният диабет е хронично социално-значимо заболяване, което се превръща в световна епидемия. Понастоящем има данни за 246 милиона души със захарен диабет по света, като ежегодно броят им се увеличава с около 7 милиона. Епидемиологични данни посочват, че без ефективни програми за превенция и контрол на заболяването, честотата му ще продължи да се увеличава в световен мащаб.

PDF-download

ООН призна захарния диабет за световна заплаха

Автор: Проф. Драгомир Коев1, Проф. Лидия Коева2
Болница: 1Почетен председател на Българското дружество по ендокринология, 2 Зам. председател на Българската диабетна асоциация

На 21 декември 2006 г. Общото събрание на ООН прие резолюция, която признава, че светът е заплашен от епидемично разпространение на захарния диабет. За пръв път едно неинфекциозно заболяване се определя като световна заплаха. Досега ООН е определяла като застрашаващи с епидемично разпространение СПИН, туберкулозата и маларията.
Този акт на ООН е последица от кампанията на Международната диабетна федерация (МДФ) „Обединени за диабета“, в която се обръща внимание на световната общественост за проблема със стремителното увеличение на болните от захарен диабет в света, като призовава да се предприемат действия от всички правителства за неговото решаване.

PDF-download

Поликистозен овариален синдром (PCOS)

Автор: Доц. д-р Мария Орбецова
Болница: Клиника по eндокринология, МУ, Пловдив

Диагнозата се базира на 3 пункта:
1. Поставяне на диагноза според новите общоприети диагностични критерии;
2. Изключване на други заболявания с PCOS-подобен фенотип и/или ултразвукови данни за овариална поликистоза.
3. Търсене на прояви на метаболитен синдром, включително при жените без затлъстяване.

PDF-download

Пременструален синдром – поглед към реалността

Автор: Д-р Иван Лазаров
Болница: УСБАЛЕ „Ак. Иван Пенчев“, София

Пременструалният синдром (ПМС) представлява ежемесечна проява на по-малка или по-голяма група симптоми от соматичен и невропсихичен характер през втората фаза на менструалния цикъл1. Соматичните, вегетативните и менталните симптоми на ПМС засягат от 3 до 40% от жените, като степента им на изява е различна и варира от лека субклинична форма до тежък, засягащ сериозно качеството на живот вариант. Етиологията на заболяването е все още не добре проучена, но се предполага връзка със стероидните полови хормони, произвеждани от corpus luteum, тъй като пременструалният синдром не се изявява при пациентки с ановулаторен менструален цикъл, например при функционална хиперпролактинемия, хипогонадизъм и т.н. Симптомите на ПМС са изключително зависими както от серотонинергичната система и гама-аминомаслената киселина (GABA) в централната нервна система (ЦНС), така и от метаболитите на прогестерона – алопрегненолон.

PDF-download

Крипторхизъм

Автор: Доц. Филип Куманов
Болница: Клиничен център по ендокринология, МУ, София

Под maldescensus testis се разбира непълното или неправилното придвижване на мъжката полова жлеза вътреутробно, краен резултат от което е dystopia testis. Тестикуларните дистопии се делят на две големи групи: retention testis и ectopia testis. Крипторхизъм и ретенция се употребяват като синоними. Крипторхизмът (retentio testis) е състояние, при което единият или и двата тестиса са задържани някъде по естествения път на тяхното десцендиране от долния полюс на бъбрека до дъното на скроталната торбичка.

PDF-download

Съвременни проблеми при диагностиката и лечението на остеопорозата

Автор: Д-р Михаил Боянов
Болница: Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска” ЕАД, Медицински университет, София

Настоящият обзор обхваща част от най-съвременните проблеми в областта на диагностиката и лечението на остеопорозата. Отделя се внимание на същността на заболяването и на количествения показател „костна минерална плътност”. Въвежда се концепцията за фрактурен риск. Показан е алгоритъм за правилно използване на количествения ултразвук на костта. Обсъдени са най-съвременните терапевтични опции: моноклонални антитела срещу системата RANK-лиганд – остеопротегерин, рекомбинантен човешки паратхормон, стронциев ранелат, бифосфонати за венозно приложение и нови перорални форми. Разкрито е съучастието и на широко разпространения дефицит на витамин D. В заключение, направен е преглед на съвременните тенденции в борбата с тихата епидемия от остеопорозни фрактури. Ключови думи: костна минерална плътност, фрактурен риск, моноклонални антитела, стронциев ранелат, бифосфонати, витамин D.

PDF-download

Акромегалия

Автор: Проф. Сабина Захариева

Болница: Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет, София

Акромегалията се развива в резултат на повишена продукция на растежен хормон (РХ), която е започнала след затварянето на епифизите на дългите кости. Най-честата причина е тумор на предния дял на хипофизата, който секретира РХ. В редки случаи акромегалията се дължи на ектопична секреция на РХ или на рилизинг-хормона на РХ от хипоталамични тумори, тумори на панкреаса, карциноидни тумори на белия дроб, стомашночревния тракт и др. Заболяването се изявява във възрастта 30-40 г. и засяга почти еднакво двата пола. Заболеваемостта от акромегалия е около 3 случая на 1 милион население за една година, а болестността е около 60 души на 1 милион население.1,2

PDF-download

Съвременни методи за скрининг за синдром на Кушинг – слюнчен кортизол в полунощ

Автор: Д-р Мария Янева, д.м.
Болница: Клиника по хипоталамо-хипофизарно-надбъбречни и гонадни заболявания, Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София

Синдромът на Кушинг (СК) е заболяване, което се дължи на свръхпроизводство на кортизол от организма (ендогенен СК) или на прекомерна употреба на кортизол-съдържащи препарати (ятрогенна форма на СК). Заболяването е било описано за първи път през 1912 г. от американския неврохирург д-р Харви Кушинг. Спонтанната свръхпродукция на кортизол от надбъбреците, или т. нар. ендогенен СК, се разделя на две подгрупи: АКТХ (адренокортикотропен хормон)–зависима форма и АКТХ-независима форма.

PDF-download

Особености на автоимунното тиреоидно заболяване и захарния диабет тип 1 като компоненти на автоимунен полиендокринен синдром

Автор: Д-р Грета Грозева
Болница: Клиничен център по ендокринология, МУ, София

Захарният диабет тип 1 (ЗД-1) често се асоциира с тиреоиден автоимунитет. Субклинични автоимунни тиреоидни заболявания се установяват в 13-20% от болните със захарен диабет тип 1, което е два пъти по-често в сравнение със захарен диабет тип 2 (6%) и недиабетици (4-5%) (1=17,20 от МОН). Съгласно съвременната класификация за полиендокринни синдроми, въведена първоначално от M. Neufeld, N. Maclaren и R. Blizzard през 1981 г. и допълнена от M. Whyte през 1994 г., съчетанието на захарен диабет тип 1 и автоимунно тиреоидно заболяване (АТЗ) оформя клиничната констелация на автоимунен полиендокринен синдром тип ІІІ А (АПС тип ІІІ А).

PDF-download

Метформин и съдова протекция

Автор: Доц. Цветалина Танкова
Болница: Клиника по диабетология, Клиничен център по ендокринология, МУ, София

Метформин, като представител на групата на бигванидите – диметилбигванид, се използва от 1957 г. в Европа за лечение на захарен диабет тип 2. Метформин подобрява инсулиновата чувствителност В патогенезата на захарен диабет тип 2 участват два основни дефекта – инсулинова резистентност и нарушена инсулинова секреция, поради което и терапевтичните стратегии включват приложение на медикаменти, насочени към преодоляване на тези дефекти.

PDF-download

С-реактивен протеин и нестатинова липидо- понижаваща терапия

Автор: Д-р Борислав Георгиев, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Фокусът върху възпалението и неговата роля при атеросклеротичния процес доведе до развитие на профилактиката и терапията на атеросклерозата и сърдечно-съдовите заболявания. Механизмите, чрез които традиционните рискови фактори, като дислипидемията например, провокират възпалителните реакции, са добре известни. Поради данните за наличие на силна зависимост между традиционните рискови фактори и възпалението, вниманието днес е фокусирано върху медикаментозното повлияване на възпалителния процес.

PDF-download

Ларингеални усложнения след операции на щитовидната жлеза

Автор: Д-р Кирил Попов, д-р Николай Цаков
Болница: Клиника по УНГ болести, МБАЛ “Ц. Йоанна”, София

Направен е преглед на 100 статии през последните 7 години. Съобщенията са публикувани в 47 хирургични, 31 оториноларингологични, 16 общомедицински, 2 онкологични и 3 ендокринни списания. Преобладават съобщенията от Европа, като особено активни са колегите от Италия. Има съобщения от Гърция, Турция, Румъния, Сърбия. Активност проявяват колегите от Китай и Япония. Няма български автори.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.