Main menu
Second Menu

Наука Eндокринология 2/2008

Съдържание сп. „Наука Ендокринология” брой 2/2008:


» УВОД
» Съдови усложнения при захарен диабет: ролята на ендотелната дисфункция
» Агресивно повлияване на сърдечно-съдовия риск при диабет
» Диабетна кардиомиопатия: механизми и терапия (I част)
» Ефекти на мултифакторен подход върху смъртността при захарен диабет тип II (Данни от проследяване след проучването STENO-2)
» Инсулинова резистентност, инсулинова чувствителност и възпаление при поликистозен овариален синдром
» Тютюнопушене и диабет: да помогнем на пациентите да се откажат
» Инсулин Glargine (LANTUS) намалява риска от хипогликемия
» Значение на цитологията за диагнозата на тиреоидните нодули
» Инхибинът в диагностиката на ендокринните заболявания
» Метаболитният синдром – пандемията на 21 век

УВОД

Автор: проф. Сабина Захариева, гл. редактор

Уважаеми колеги,
На 14–19 юни 2008 г. се състоя XVIII Конгрес на Европейското дружество по артериална хипертония. Няколко сесии бяха посветени на ендокринните хипертонии. За първи път беше представен Европейски консeнсус за диагностика и лечение на първичния алдостеронизъм. Специалното внимание, отделено на тази ендокринно обусловена артериална хипертония, се дължи на големия брой проучвания от последните години, които недвусмислено показват, че това е най-честата форма на симптоматична артериална хипертония. Още Jerome Conn, който описва заболяването, предполага, че то обуславя около 20% от случаите на артериална хипертония. Това твърдение не се възприема от много авторитетни изследователи в областта на хипертонията и спорът за това какъв процент от случаите на артериална хипертония заема първичният алдостеронизъм продължават и до днес.

PDF-download

Съдови усложнения при захарен диабет: ролята на ендотелната дисфункция

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Ендотелът е сложен орган с множество характеристики, есенциални за контрола на съдовата функция. Дисфункцията на съдовия ендотел се смята за важен фактор в патогенезата на диабетната микро- и макроангиопатия. Ендотелната дисфункция при диабет тип I и II, усложнен с микро- или макроалбуминурия, е генерализирана и засяга множество аспекти на ендотелната функция и не само по отношение на бъбреците. Тясната зависимост между микроалбуминурията и ендотелната дисфункция при диабет обяснява ролята на микроалбуминурията като маркер на риска за настъпване на атеротромбоза. При диабет тип I ендотелната дисфункция предхожда болестта и може да бъде причина за развитие на диабетна микроангиопатия, но все още не е изяснено дали ендотелната дисфункция не е характеристика на самата диабетна болест. При диабет тип II ендотелната функция е увредена от началото на болестта и е в силна зависимост с усложненията на болестта.

PDF-download

Агресивно повлияване на сърдечно-съдовия риск при диабет

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

През последните години се наблюдава значително нарастване на честотата на захарния диабет по света. За период от 6 години (1997-2003) честота на диабета в САЩ се е повишила с 41%.1 Без активна намеса, повишението на честотата на диабета ще доведе до компрометиране на резултатите от значимата редукция на сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност, постигната през последните 50 години.

PDF-download

Диабетна кардиомиопатия: механизми и терапия (I част)

Автор: Д-р Борислав Георгиев1, доц. Нина Гочева1, доц. Цветалина Танкова2
Болница: 1 Национална кардиологична болница, София 2 Клиничен център по ендокринология, МУ, София

Наличието на диабетна кардиомиопатия, несвързана с хипертония и коронарна болест на сърцето, е все още спорно. В поредица систематични прегледи са направени опити да бъдат оценени доказателствата за съществуването на това заболяване, за да бъдат изяснени възможните механизми за възникването му и подходите за лечението му. Съществуването на диабетна кардиомиопатия се подкрепя от много епидемиологични данни, потвърждаващи връзката между диабета и сърдечната недостатъчност. Клинични проучвания потвърждават зависимостта между диабета и левокамерната дисфункция независимо от наличието на съпътстващи хипертония, коронарна болест на сърцето и други сърдечни заболявания; съществуват и много експериментални данни, потвърждаващи наличието на структурни и функционални изменения на миокарда при пациентите със захарен диабет.

PDF-download

Ефекти на мултифакторен подход върху смъртността при захарен диабет тип II (Данни от проследяване след проучването STENO-2)

Автор: Д-р Борислав Георгиев1, доц. Цветалина Танкова2
Болница: 1Национална кардиологична болница, София 2Клиничен център по ендокринология, МУ, София

Проучването Steno-2 доказа, че интензивният терапевтичен подход, включващ строг гликемичен контрол и използване на блокери на ренин-ангиотензин-алдостероновата система, аспирин и липидопонижаващи медикаменти, редуцира риска от нефатални сърдечно-съдови събития при пациенти със захарен диабет тип II и микроалбуминурия. Цел на проследяването след проучването Steno-2 е да установи дали този подход има ефект върху общата и сърдечно-съдовата смъртност. В проучването Steno-2 са включени 160 пациенти със захарен диабет тип II и персистираща микроалбуминурия, които са рандомизирани да провеждат интензивна или конвенционална терапия за среден период от 7.8 години. След приключване на проучването пациентите са проследени в продължение на още средно 5.5 години, до 31 декември 2006 г. Основна крайна цел на проследяването след проучването, анализирана в края на 13.3-годишния период, е времето за настъпване на смърт по каквато и да е причина.

PDF-download

Инсулинова резистентност, инсулинова чувствителност и възпаление при поликистозен овариален синдром

Превод: Д-р Мая Живкова

Установено е, че 5-10% от жените в репродуктивна възраст страдат от поликистозен овариален синдром (ПКОС). Обаче инсулиновата резистентност не е сред диагностичните критерии за ПКОС. ПКОС е свързан с инсулинова резистентност, независима от масата на не-мастните тъкани на тялото. При ПКОС са описани пост-рецепторни дефекти, подобни на тези при затлъстяване и диабет тип II. Лечението с инсулинови очувствители, метформин и тиазолидиндиони, подобрява и метаболитния, и хормоналния статус, а така също и овулацията при ПКОС. Наскоро проведени проучвания показват, че при жените с ПКОС са повишени плазмените нива на възпалителни медиатори като С-реактивен протеин, тумор-некротичен-фактор , тъканен активатор на плазминогена и инхибитор на активатора на плазминогена 1.

PDF-download

Тютюнопушене и диабет: да помогнем на пациентите да се откажат

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Иван Иванов
Болница: Национална кардиологична болница

Тютюнопушенето е най-важната причина за заболеваемостта и смъртността, която може да бъде профилактирана, в световен мащаб. В САЩ тютюнопушенето е причина за 20% от смъртните случаи. Тютюнопушенето струва на системата на здравеопазването над 177 милиона долара годишно и е свързано със загуба на продуктивност. Разпространението на тютюнопушенето в САЩ се повиши с 40% за периода 1965–1990 г., като нарастването засяга предимно възрастовата група 18–24, което говори за ранно начало на тютюнопушенето – в млада възраст.1

PDF-download

Инсулин Glargine (LANTUS) намалява риска от хипогликемия

Автор: Д-р Мария Колева

Lantus е базален инсулинов аналог, прилагащ се веднъж дневно, с равномерен 24-часов профил на действие, който дава ефективен гликемичен контрол, със снижен риск от хипогликемия (особено нощна) в сравнение с NPH инсулин при пациенти с диабет тип II. Проучване AT LANTUS: схемата лечение до постигане на целта (treat-to–target) показва, че повечето пациенти, лекувани с Lantus, постигат нива на гликирания хемоглобин HbА1c≤7% без потвърдени нощни хипогликемии в сравнение с NPH инсулин.

PDF-download

Значение на цитологията за диагнозата на тиреоидните нодули

Автор: Д-р Радина Иванова
Болница: Лаборатория по патоморфология и цитодиагностика, Клиничен център по ендокринология, МУ, София

Тънкоиглената биопсия (ТБ) на щитовидната жлеза с последващо цитологично изследване намира все по-голямо приложение в съвременната диагностика както на злокачествените, така и на доброкачествените тиреоидни лезии. Основната индикация на метода е ранна диагноза на малигнените тиреоидни нодули и подбор на болните за хирургическо лечение. Методът е приложен за първи път от Martin и Ellis от Нюйоркската мемориална болница, САЩ, през 1930 г., но заради недостатъците му е изоставен.20

PDF-download

Инхибинът в диагностиката на ендокринните заболявания

Автор: Д-р Анелия Томова, дм
Болница: Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет, София

Инхибинът е гликопротеинов хормон, който се произвежда главно от гонадите и играе жизнено важна роля за функцията на половите жлези чрез регулацията на хипофизарния фоликулостимулиращ хормон. Циркулиращият биологично активен инхибин съществува в две форми: А (A) и В (В) (-субединицата е свързана чрез дисулфиден мост съответно или с A-, или с B-субединицата). След пубертета продукцията на инхибин В зависи от фоликулостимулиращия хормон и от състоянието на сперматогенезата. Инхибин В (В) може да бъде маркер за функцията на Сертолиевите клетки при мъже с инфертилитет и прогностичен показател за терапията, индуцираща овулация при жените. Инхибин А е понижен у жените със синдром на поликистозните яйчници. Но с участието в регулацията на хипоталамо-хипофиза-гонадната ос биологичното значение на инхибина не се изчерпва.

PDF-download

Метаболитният синдром – пандемията на 21 век

Стартира новата рубрика MSI Bulgaria „Literature Watch”, чиято основна задача е да представя последните публикации и гледни точки в областта на метаболитния синдром. Тази рубрика е достъпна и онлайн на сайта на Metabolic Syndrome Institute, http://www.metabolic-syndrome-institute.org . В този брой бихме искали да обърнем внимание на един по-особен поглед върху метаболитния синдром, окачествяващ го като Метаболитният синдром – пандемията на 21 век.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.