Main menu
Second Menu

Наука Eндокринология 2/2009

Съдържание сп. „Наука Ендокринология” брой 2/2009:


» УВОД
» Захарен диабет тип 1
» Когато малко не достига или как да го направим стъпка по стъпка
» Гликемичният контрол в проучването ADVANCE. Изводи за клиничната практика
» Профилактика на раковите, сърдечно-съдовите заболявания и диабета
» Аспирин в профилактиката на болни с диабет
» Гинекомастия
» Синдром на Noonan
» Метаболитен синдром и хипертония – принципи на лечение
» Алискирен – нов играч в лечението на артериалната хипертония

УВОД

Автор: проф. Сабина Захариева, главен редактор

Уважаеми колеги,
В началото на месец юни в града на джаза – Ню Орлеанс, САЩ, се проведе 69 годишна среща на Американската диабетна асоциация. Колеги от нашата страна имаха възможност да посетят този интересен научен форум с над 12 000 участници, здравни специалисти от цял свят, ангажирани с проблемите на захарния диабет. Научната програма бе изключително наситена, започвайки сутрин в 5.30 ч. и приключвайки вечер в 22.00 ч.
Значителна част от сесиите бяха посветени на актуалната напоследък инкретин-базирана терапия (DPP IV-инхибитори, инкретинови миметици и аналози), която се разработва и въвежда в клиничната практика през последните години като нов и надежден подход в лечението на захарен диабет тип 2. Тази нова патофизиологично ориентирана терапевтична стратегия е насочена към подобряване на бета-клетъчата функция и обещава да се намеси в естествения ход на заболяването. Добрата новина е, че тези медикаменти вече са достъпни и у нас и се надявам в скоро време и ние да натрупаме достатъчен опит с тяхното приложение.
Пожелавам на всички колеги здраве, успехи и удовлетворение от ежедневната клинична дейност!

PDF-download

Захарен диабет тип 1

Автор: Д-р Николай Стойнев, доц. Цветалина Танкова
Болница: Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София

Захарният диабет е хронично хетерогенно заболяване, характеризиращо се с редица метаболитни нарушения. При захарен
диабет тип 1 се наблюдава недостиг на инсулин вследствие на деструкция на бета-клетките на панкреаса. Това води до нарушение на метаболизма на въглехидратите, мазнините и белтъците. Захарен диабет тип 1 се изявява предимно в mlада възраст, но може да се развие и при възрастни лица. Лицата със захарен диабет тип 1 в болшинството случаи не са с наднормено тегло (за разлика от лицата с диабет тип 2) и при тях заболяването често се изявява с кетоацидоза.

PDF-download

Когато малко не достига или как да го направим стъпка по стъпка

Автор: Проф. Сабина Захариева
Болница: Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София

Отново се обръщаме към консенсусния алгоритъм за контрол на хипергликемията при захарен диабет тип 2 (ЗД Т2) на ADA и
EASD.3 На пръв поглед всичко вече е известно, изговорено, написано. Затова ще направим опит за преглед на две клинични изпитвания, които биха могли да осветлят логиката на алгоритъма и да предложат инструмент за практическото му приложение:
• Юни 2008 година, годишна научна сесия на ADA. Постерната сесия предложи на нашето внимание първоначалните данни от изпитването TULIP.
• Април 2009 година, Diabetes, Obesity and Metabolism публикува пълния текст на изпитването TULIP1.

PDF-download

Гликемичният контрол в проучването ADVANCE. Изводи за клиничната практика

Автор: Доц. Кирил Христозов
Болница: Ръководител на Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Марина”, Варна

Изминалата 2008 година ще бъде запомнена като исторически повратен момент в нашето разбиране за гликемичния контрол при пациентите с диабет тип 2 след анализа на няколко големи проучвания в областта на диабет тип 2.
Проучването ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified Release Evaluation)1 е най-широко мащабното до момента проследяване сред диабетици по отношение на броя на сърдечно-съдовите първични крайни цели. Дизайнът на проучването поощрява активно титриране на дозите на прилаганите терапии, като 41% от пациентите са се нуждаели от инсулин, обикновено на фона на лечението с метформин и Diaprel MR, а 17% от пациентите са приемали тиазолидиндион. В групата с интензивно лечение в проучването ADVANCE за първи път беше достигнато таргетно ниво на HbA1С от 6.5%, като резултатът е доста окуражаващ, предвид датиращия от много години доказан диабет при включване на участниците в проучването (средно

PDF-download

Профилактика на раковите, сърдечно-съдовите заболявания и диабета

Стратегии за превенция на Американската ракова асоциация, Американската диабетна асоциация и Американската сърдечна асоциация

На сърдечно-съдовата болест (включително инсулт), рака и диабета се падат около 2/3 от всички смъртни случаи в САЩ, а директната и индиректната икономическа цена за тези заболявания възлиза около 700 милиарда долара.
Съвременните стратегии за промоция и превенция на сърдечно-съдовата болест, рака и диабета не използват пълноценно потенциала на нивото на знания, достигнат от науката. Необходим е съгласуван подход за въвеждане в практиката на наличните знания и клинични интервенции с доказана ефективност за понижението на честотата на тютюнопушенето, нездравословното хранене и недостатъчната физическа активност, а така също и за по-мащабно въвеждане на скрининговите тестове за ранна диагностика на социално-значимите заболявания. В статията са представени стратегиите за превенция и ранна диагностика на рака, сърдечно-съдовата болест и диабета на ACS (American Cancer Society), ADA (American Diabetes Association) и AHA (American Heart Association).

PDF-download

Аспирин в профилактиката на болни с диабет

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Атанас Генов, д-р Вера Байчева
Болница: Национална кардиологична болница

Тромбемболични заболявания Артериалната тромбоза се дължи на образуване на богат на тромбоцити тромб, обикновено
при руптура на атероматозна плака с последваща активация на системата на кръвосъсирване. Съществува и зависим от циркулацията механизъм на образуване и освобождаване на възпалителни медиатори. По такъв начин аспирин може да модифицира ранните етапи на тромбоцитното участие в тромбообразуването, макар и с различна ефективност при различни условия.

PDF-download

Гинекомастия

Автор: Проф. Филип Куманов
Болница: Клиничен център по ендокринология и геронтология, МУ, София

Гинекомастия означава доброкачествено разрастване на тъканта на mlечните жлези у мъжа. Това понятие е използвано
за пръв път от Гален.
През детството няма разлика в структура та на гръдните жлези между момчетата и момичетата. Естрадиолът стимулира пролиферацията и диференцирането на паренхимния епител, което води до формиране на каналчетата. Тестостеронът потиска растежа и развитието на mlечните жлези вероятно чрез специфично антиестрогенно действие. Гинекомастия се появява при относителното или абсолютното преобладаване на женските полови хормони, което се получава както при хиперестрогенемия и нормална секреция на андрогените, така и когато концентрацията на женските полови хормони не е променена, а е намалено образуването на тестостерон (хипогонадизъм) или е отслабено действието му (резистентност към андрогените).

PDF-download

Синдром на Noonan

Превод: Д-р Ралица Робева

Синдром на Noonan (NS); често погрешно наричан синдром на Turner у мъже, женски Търнероподобен синдром, Turner фенотип при нормален кариотип. NS е автозомно доминантно заболяване, което се характеризира с нисък ръст, типичен лицев дисморфизъм и вродени сърдечни аномалии. NS е клинична диагноза, която се установява много трудно при подрастващи. Съществува голяма вариация във фенотипната експресия, която намалява с напредване на възрастта. Различни точкови системи са разработени за подпомагане на диагностичния процес, като най-скорошната е разработена през 1994 г.

PDF-download

Метаболитен синдром и хипертония – принципи на лечение

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Метаболитният синдром значително повишава риска за настъпване на сърдечно-съдови и бъбречни инциденти при хипертония. Синдромът е асоцииран с множество класически и нови сърдечно-съдови рискови фактори, а така също и с белези на субклинична изява на сърдечно-съдовото и бъбречното увреждане. Затлъстяването и инсулиновата резистентност имат отношение към патогенезата на метаболитния синдром. Тясната асоциация между отделните компоненти на синдрома затруднява идентифицирането на първоначалната причина за развитието му. Знае се обаче, че инсулиновата резистентност, затлъстяването и проинфламаторното състояние, взаимодействието на генетични и демографски фактори, фактори на околната среда по време на феталното развитие и начина на живот водят до оформяне на фенотип, който се проявява клинично като метаболитен синдром.

PDF-download

Алискирен – нов играч в лечението на артериалната хипертония

Автор: Д-р Владимир Василев, проф. Сабина Захариева
Болница: Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София

Артериалната хипертония представлява една от основните причини за сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност и появата на сърдечно-съдови усложнения (основно инфаркти и инсулти). Въпреки че съществуват повече от 6 класа антихипертензивни лекарства с различни механизми на действие, контролът на хипертонията е незадоволителен. Именно по тази причина, тъй като наличните терапевтични схеми не могат да спрат развитието на болестта, интензивното търсене на нови терапевтични методи трябва да продължи. В търсене на нови възможности се осъществи една мечта от миналия век – откриването на клинично ефективен инхибитор на ренина.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.