Main menu
Second Menu

Наука Eндокринология 2/2012

Съдържание сп. „Наука Ендокринология” брой 2/2012:


» Увод – Проф. д-р Драгомир Коев на 75 години
» Тиреоидни хормони и инсулинова резистентност (ІI част)
» Захарен диабет и неалкохолна стеатозна болест
» Дългосрочна ефективност и безопасност на антиоксидантна терапия с алфа-липоева киселина при диабетна невропатия
» Нормален серумен витамин D и ползите за човешкото здраве
» Синдроми на Bartter и Gitelman
» Ефикасност и безопасност при употребата на Orlistat при пациенти с наднормено тегло
» Ранна неинвазивна диагностика на метаболитните нарушения

Увод – Проф. д-р Драгомир Коев на 75 години

Автор: проф. Сабина Захариева, гл. редактор

Завършил Медицинския университет в София. Започнал е кариерата си като лекар – завеждащ здравната служба в с. Суворово през 1961 г. От 1965 г. е последователно асистент, старши асистент, главен асистент и доцент в Медицински университет, Варна, а от 1996 г. е професор по ендокринология и болести на обмяната в Медицински университет, София. Основател и ръководител е на Клиниката по ендокринология в Медицински университет, Варна, от 1974 до 1984 г. Директор на Научния институт по ендокринология, геронтология и гериатрия при Медицинска академия София от 1985 до 1993 г. и ръководител на Клиниката по диабетология в същия институт от 1993 до 2004 г. Председател на Българското дружество по ендокринология от 1985 до 2003 г., понастоящем е почетен председател на дружеството.

PDF-download

Тиреоидни хормони и инсулинова резистентност (ІI част)

Автор: Доц. Мария Орбецова, д-р Лиляна Минчева
Болница: Клиника по eндокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив

Хипотиреоидизмът се характеризира с намалена абсорбция на глюкоза от стомашно-чревния тракт, намалена чернодробна глюкозна продукция и глюконеогенеза, забавено периферно глюкозно усвояване, намален клирънс на инсулина, както и с нарушения в плазмения липиден метаболизъм (повишение на триглицеридите и LDL-холестерола). Намаленото усвояване на глюкозата обикновено се компенсира от по-ниската ендогенна глюкозна продукция и по този начин се поддържа баланс на глюкозния метаболизъм. Намалената скорост на разграждане на инсулина намалява нуждата от екзогенен инсулин, която трябва да бъде периодично оценявана, за да не се индуцира хипогликемия. Най-общо, при дефицит на тиреоидни хормони комплексните отклонения във въглехидратния метаболизъм рядко достигат до значима клинична изява.

PDF-download

Захарен диабет и неалкохолна стеатозна болест

Автор: Доц. Цветалина Танкова
Болница: Клиничен център по ендокринология, МУ – София

Неалкохолната стеатозна болест (НАСБ) е най-честата форма на чернодробно увреждане. Представлява натрупване на мазнини в черния дроб при лица, които не консумират или консумират минимални количества алкохол и при които не е налице друга причина за чернодробно заболяване. НАСБ включва широк спектър от клинични състояния, вариращи от обикновена чернодробна стеатоза до съчетание на стеатоза с възпаление и некроза и до цироза. Неалкохолният стеатохепатит (НАСХ) е най-тежката форма на НАСБ, при която освен стеатоза са налице възпаление и фиброза.

PDF-download

Дългосрочна ефективност и безопасност на антиоксидантна терапия с алфа-липоева киселина при диабетна невропатия

Автор: Доц. Цветалина Танкова
Болница: Клиничен център по ендокринология, МУ – София

Дисталната симетрична сензомоторна диабетна невропатия е хронично прогресивно заболяване, което засяга около една трета от хората с диабет и е причина за значителна заболеваемост, повишена смъртност и нарушено качество на живот.1, 2 Редица проучвания през последните години показват, че настоящите стратегии за интензивна терапия на захарния диабет или мултифакторен подход за ограничаване на сърдечно-съдовия риск не са достатъчни, за да забавят прогресията на дисталната симетрична сензомоторна диабетна невропатия.3–5 Ето защо ефективното лечение на това сериозно усложнение на захарния диабет остава предизвикателство за здравните специалисти.1

PDF-download

Нормален серумен витамин D и ползите за човешкото здраве

Автор: Д-р Енчо Енчев
Болница: Клиника по ендокринология, МУ – Пловдив

Витамин D е мастноразтворима субстанция и е една от 24 микросубстанции, жизнено необходими за човешкото оцеляване. Той се намира естествено в рибата, яйцата и млечните продукти, но слънцето е главен източник. Тялото също го произвежда естествено от холестерол, адекватно на количеството УВ светлина при излагане на слънце. За съжаление, това е налице само когато има достатъчно количество УВ светлина и УВ индексът (UV index) е 3 или по-голям. Това става през цялата година между екватора и 37 паралел.

PDF-download

Синдроми на Bartter и Gitelman

Превод: Д-р Мая Живкова

Синдромът на Bartter и синдромът на Gitelman (означаван още като тубуларна хипомагнезиемия-хипокалиемия с хипокалциурия) са автозомно-рецесивни заболявания, характеризиращи се с комплекс от метаболитни нарушения.1–5 Към тях се отнасят хипокалиемия, метаболитна алкалоза, хиперренинемия, хиперплазия на юкстагломерулния апарат (източник на ренин в бъбреците), хипералдостеронизъм и при някои пациенти хипомагнезиемия. Хипералдостеронизмът, асоцииран със синдромите на Bartter и Gitelman, е вторичен, резултат от обемното понижение, индуцирано от по-вишеното рениново ниво. Тези пациенти нямат хипертония.

PDF-download

Ефикасност и безопасност при употребата на Orlistat при пациенти с наднормено тегло

Автор: Доц. Ивона Даскалова, д-р Цветелина Тотомирова, д-р Мариана Йончева
Болница: Клиника по eндокринология, Военномедицинска академия, София

През последните десетилетия наднорменото тегло и обезитетът стават все по-актуален проблем със значителни здравни и социални последствия. По данни на International Obesity Task Force най-малко 1.1 милиарда възрастни са с наднормено тегло и 312 милиона са със затлъстяване.1 Според едни автори се говори за „епидемия“, според други това понятие е неоснователно,2 но е факт, че процентът от населението със затлъстяване нараства както в развитите, така и в развиващите се страни.3 Причините за завишаване на телесното тегло са комплексни и включват разнообразни фактори – генетични, фактори на околната среда, хранителни навици, поведенчески и социо-икономически.4 Неправилното хранене и заседналият начин на живот при намалена физическа активност са основни предпоставки за натрупване на излишни количества мастна тъкан.

PDF-download

Ранна неинвазивна диагностика на метаболитните нарушения

Автор: Доц. Ивона Даскалова, д-р Цветелина Тотомирова
Болница: Клиника по ендокринология, Военномедицинска академия, София

Честотата на захарния диабет тип 2 през последните години нараства значимо, изпреварвайки досегашните очаквания.1 Освен повишаване на общата смъртност, заболяването води до все по-значими финансови разходи за грижа за болните и техните усложнения. В този аспект неоспорима е ролята на откриването на ранните нарушения на метаболизма и предприемане на превантивни мерки още в преддиагностичен стадий. За това е необходим ефективен, евтин, научно-обоснован, надежден и лесен за изпълнение диагностичен метод, който да позволи откриване на нарушенията и взимане на своевременни мерки.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.