Main menu
Second Menu

Наука Eндокринология 3/2008

Съдържание сп. „Наука Ендокринология” брой 3/2008:


» Предимствата на прагматичния подход в лечението на диабета. Резултатите от проучването ADVANCE
» Контрол на артериалната хипертония при захарен диабет Препоръки на Европейското дружество по хипертония и на Европейското дружество по кардиология 2007
» Хипергликемия и остър коронарен синдром
» Диабетна кардиомиопатия: механизми и терапия (част II)
» Ефекти на тиреоидния хормон върху сърдечно- съдовата система
» Контролът на адренергичната свръхактивност чрез лечение с бета-блокери подобрява качеството на живота при пациенти на дългосрочна супресивна терапия с L-тироксин
» Надбъбречни инциденталоми
» Фенофибрат в контрола на сърдечно-съдовия риск при болни със захарен диабет
» Метаболитният синдром и атеросклерозата

Предимствата на прагматичния подход в лечението на диабета. Резултатите от проучването ADVANCE

Автор: проф. Сабина Захариева, гл. редактор

От всички проучвания, проведени до юни 2008 г., само три имаха за цел оценка на ползата от дългосрочното понижение на нивото на кръвната захар при захарен диабет тип 2: UKPDS (United Kingdom Prospective Diabetes Study)1, Kutamoto2 и VADT3 (Veterans Affairs Diabetes feasibility Тrial). На неотдавнашната среща на Американската диабетна асоциация (ADA), проведена от 6 до 10 юни 2008 г. в Сан Франциско, бяха представени дългоочакваните резултати от проучването ADVANCE – най-голямото проучване за заболеваемост-смъртност в област та на диабета. Констатираните съществени разлики между крайните резултати на проучването ADVANCE и други наскоро излезли проучвания – ACCORD, VADT, предизвикват особен интерес и следва да бъдат обсъдени.

PDF-download

Контрол на артериалната хипертония при захарен диабет. Препоръки на Европейското дружество по хипертония и на Европейското дружество по кардиология 2007

Автор: Доц. Цветалина Танкова
Болница: Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София

Според СЗО високото кръвно налягане е първостепенна причина за смъртност в световен мащаб. Съчетанието на захарен диабет тип 1 и тип 2 с артериална хипертония значително увеличава риска от развитие на бъбречни и други органни увреждания, водейки до много по-висока честота на мозъчен инсулт, коронарна болест на сърцето, застойна сърдечна недостатъчност, периферна артериална болест и сърдечно-съдова смъртност.

PDF-download

Хипергликемия и остър коронарен синдром

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Хипергликемията е често наблюдавано и свързано със значително повишение на смъртността състояние при пациенти, хоспитализирани по повод на остър коронарен синдром (ОКС). Въпреки че тази връзка е потвърдена от няколко проучвания, хипергликемията остава недостатъчно оценяван рисков фактор и често нелекуван при пациентите с ОКС, отчасти поради ограниченията на проведените проучвания и недостатъчното разбиране на връзките между хипергликемията и клиничния изход.

PDF-download

Диабетна кардиомиопатия: механизми и терапия (част II)

Автор: Д-р Борислав Георгиев1, доц. Нина Гочева1, доц. Цветалина Танкова2
Болница: 1 Национална кардиологична болница, София 2 Клиничен център по ендокринология, МУ, София

Развитието на диабетната кардиомиопатия вероятно е мултифакторно. Към предполагаемите механизми се отнасят метаболитните нарушения, миокардната фиброза, микроангиопатията, вегетативната дисфункция и инсулиновата резистентност.

PDF-download

Ефекти на тиреоидния хормон върху сърдечно- съдовата система

Автор: Д-р Борислав Георгиев1, доц. Нина Гочева1, проф. Сабина Захариева2
Болница: 1Национална кардиологична болница 2Клиничен център по ендокринология, МУ, София

Тиреоидните хормони оказват важни ефекти върху сърдечно-съдовата система.1 Много симптоми при пациентите с изявен хипертиреоидизъм или хипотиреоидизъм се дължат на промени в хемодинамиката (табл. 1). В последното десетилетие стана известно, че субклиничната тиреоидна дисфункция може да повлияе сърдечно-съдовата функция, което е свързано с повишение на сърдечно-съдовия риск. Все повече се потвърждава тезата, че остри и хронични сърдечно-съдови заболявания могат да нарушат метаболизма на тиреоидните хормони и да доведат до нарушение на функциите и на самата сърдечно-съдова система.

PDF-download

Контролът на адренергичната свръхактивност чрез лечение с бета-блокери подобрява качеството на живота при пациенти на дългосрочна супресивна терапия с L-тироксин

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Някои белези и симптоми на хипертиреоидизма, като палпитации, тремор, тахикардия, нервност, топлинна непоносимост и изпотяване, наподобяват прояви на бета-адренергична активност.1, 2 Медикамен-ти с бета-блокираща активност се използват често за повлияване на тези симптоми в терапията на хипертиреоидизма.3-7 Много от клиничните белези на хипертиреоидизма се изявяват често при пациенти на супресивна терапия с L-тироксин (L-T4). При пациенти на дългосрочна терапия с L-T4 се установява повишение на сърдечната честота, повишение на честотата на предсърдните аритмии, подобрение на левокамерната систолна функция и повишение на левокамерната маса.8

PDF-download

Надбъбречни инциденталоми

Автор: Д-р Владимир Василев, проф. Сабина Захариева
Болница: Клиничен център по ендокринология и геронтология, МУ София

Все по-широкото използване на визуализиращи техники в рутинната практика прави случайно откритите набъбречни формации, или т.н. инциденталоми, все по-значим клиничен проблем и поставя редица въпроси по отношение на поведението спрямо тях. Очаква се тяхната честота да продължи да нараства с подобряването на разделителната способност на визуализиращите методики, както и с повишеното им използване. От друга страна, тъй като честота на надбъбречните инциденталоми се увеличава с възрастта, те ще продължат да бъдат едно нарастващо предизвикателство в нашето все по-застаряващо общество.

PDF-download

Фенофибрат в контрола на сърдечно-съдовия риск при болни със захарен диабет

Превод: Д-р Мая Живкова

Клиничните препоръки за поведение на национални и международни организации подчертават значението на контрола на липидните параметри за цялостното понижение на сърдечно-съдовия риск при пациенти с диабет тип 2 и метаболитен синдром. Докато в центъра на вниманието на клиницистите стоят статините, нараства доказателствената база, че добавката на фибрат (напр. фенофибрат) осигурява допълнителна редукция на риска. Освен липидните си ефекти, фенофибрат оказва и редица други благоприятни ефекти, които са медиирани чрез активиращия пероксизомната пролиферация рецептор алфа (PPAR) и са независими от липидните и глюкозните ефекти на медикамента. Резултатите от проучването Fenofibrate Intervention for Event Lowering in Diabetes (FIELD) показаха, че терапията с фенофибрат е многообещаваща по отношение на превенцията на прогресията на свързаните с диабета микросъдови усложнения.

PDF-download

Метаболитният синдром и атеросклерозата

Продължава нашият стремеж да ви запознаем с последните публикации и гледни точки в областта на метаболитния синдром. Тази рубрика е достъпна и онлайн на сайта на Metabolic Syndrome Institute, http://www.metabolic-syndrome-institute.org. Както е добре известно, метаболитният синдром (МетС) е свързан с повишен риск от сърдечно-съдови (СС) инциденти и повишена обща смъртност. Към настоящия момент не е ясно по какъв механизъм точно МетС повишава СС риск. Ускоряването на процеса на развитие на коронарна атеросклероза вероятно е в основата на асоциирания с МетС повишен риск, тъй като субклиничната атеросклероза се свързва с повишаване на честотата на СС инциденти. Една от възможните връзки между тези процеси, подкрепена от експериментални данни, от гледна точка на липидологията, е повишеното серумно ниво на окислените LDL-липопротеини.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.