Main menu
Second Menu

Наука Eндокринология 3/2010

Съдържание сп. „Наука Ендокринология” брой 3/2010:


» Преекспонира ли се ролята на аспирина в първичната профилактика при болни с диабет?
» Метаболитен синдром и прееклампсия
» Vildagliptin – обзор на данните за подобряване на функцията на панкреасните – и -клетки и възстановяване на физиологичния баланс между инсулин и глюкагон при пациенти със захарен диабет тип 2
» Препоръки за лечение на акромегалията
» Феохромоцитом: съвременни подходи и бъдещи тенденции
» Субклиничен хипертиреоидизъм
» Генетични заболявания на бъбречните натриеви каналчета: синдром на Liddle и псевдохипоалдостеронизъм тип 1

Преекспонира ли се ролята на аспирина в първичната профилактика при болни с диабет?

Автор: проф. Сабина Захариева, гл. редактор

Нов научен документ за употребата на ниски дози аспирин в първичната профилактика на сърдечно-съдовите заболявания при болни с диабет препоръчва използването на аспирин при диабетици без анамнеза за съдова болест, но които са с повишен 10-годишен риск за сърдечно-съдово заболяване. Новите препоръки на Американската диабетна асоциация (ADA), Американската сърдечна асоциация (AHA) и Американския колеж по кардиология (ACC) стесняват критериите за употреба на аспирин при болните с диабет. Препоръчва се употребата за първична профилактика при мъжете диабетици над 50 години и жените с диабет над 60 години, които имат един или повече допълнителни големи рискови фактори. Тези препоръки са по-консервативни в сравнение с предходните, в които се препоръчваше прилагане на аспирин при всички болни с диабет над 40-годишна възраст. Препоръката е клас IIa, ниво В. Аспирин не се препоръчва при болните с диабет и висок риск от кървене, както и при индивидите с нисък сърдечно-съдов риск.

PDF-download

Метаболитен синдром и прееклампсия

Автор: Д-р Катя Тодорова
Болница: СБАЛАГ „Майчин дом“, София

Масовото разпространение на артериалната хипертония (АХ) и захарния диабет тип две (Т2ЗД) се определя като епидемия от световен мащаб. АХ и Т2ЗД заемат първите две места от всички рискови фактори за настъпване на смърт от мозъчен инсулт, сърдечен инфаркт и бъбречни заболявания във всички региони на света.1 И двете заболявания са констелация от антропометрични и метаболитни нарушения, в чиято етиопатогенеза играе роля генетичната предиспозиция и взаимно преплитащи се рискови фактори, някои от които са с интраутеринно детерминирана характеристика.

PDF-download

Vildagliptin – обзор на данните за подобряване на функцията на панкреасните – и -клетки и възстановяване на физиологичния баланс между инсулин и глюкагон при пациенти със захарен диабет тип 2

Автор: Доц. Ивона Даскалова
Болница: Клиника по eндокринология, ВМА, София

Сама по себе си, инсулиновата резистентност не води до развитие на захарен диабет тип 2 (ЗДТ2). За това е необходимо и прогресивно увреждане на функцията на панкреасните алфа- и бета- клетки. Нарушената функция на бета-клетките се изразява в понижена секреция на инсулин, която не може да задоволи нуждите на организма в условията на инсулинова резистентност. В допълнение, секрецията на глюкагон от алфа-клетките не е потисната, което води до повишено образуване на глюкоза от черния дроб след нахранване и следователно до хипергликемия.

PDF-download

Препоръки за лечение на акромегалията

Автор: Д-р Силвия Въндева
Болница: Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София

Групата за съгласуване и обновяване на препоръките за лечение на акромегалията се събира през ноември 2007г. В срещата участват 68 специалисти в областта на хипофизата, включително неврохирурзи и ендокринолози, работещи с пациенти с акромегалия. Въз основа на наличните публикувани данни са преразгледани целите на лечението, образните изследвания, биохимичното и клиничното проследяване на пациентите с акромегалия. Групата разработва единни препоръки за терапевтичния подход при акромегалия, базиран на неврохирургични, медикаментозни и радиационни методи за лечение.

PDF-download

Феохромоцитом: съвременни подходи и бъдещи тенденции

Автор: Д-р Атанаска Еленкова
Болница: Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София

Феохромоцитомът е рядък катехоламин-секретиращ тумор, който произхожда от хромафинната тъкан на надбъбречната медула и екстрамедуларни зони. Поради ексцесивната хормонална секреция, този тумор често предизвиква симптоми на тежко заболяване и влошава качеството на живот. Медикаментозната терапия има важна роля в лечението на пациентите с феохромоцитом, но дефинитивно лечение се постига само с хирургична ексцизия. Усъвършенстването на медикаментозните и хирургичните методи на лечение и познанията за унаследяването на болестта подобриха прогнозата за пациентите с бенигнен феохромоцитом; прогнозата при малигтнения феохромоцитом обаче остава лоша.

PDF-download

Субклиничен хипертиреоидизъм

Превод: Д-р Мая Живкова

Наличието на чувствителни тестове за тиреотропин (TSH) позволи идентификацията на пациенти с ниски серумни концентрации на TSH (<0.5 μU/mL [mU/L]), но нормални серумни концентрации на тироксин (T4) и трийодотиронин (Т3) – констелация, която се означава като субклиничен хипертиреоидизъм. При тези пациенти има малко или никакви симптоми на хипертиреоидизъм. От друга страна, симптоматичните пациенти с леко повишени серумни нива на свободни тиреоидни хормони (и ниски серумни нива на TSH) се определят като пациенти с изявен хипертиреоидизъм.

PDF-download

Генетични заболявания на бъбречните натриеви каналчета: синдром на Liddle и псевдохипоалдостеронизъм тип 1

Автор: Д-р Йоанна Матрозова
Болница: Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София

Кортикалните събирателни каналчета са изградени от два типа клетки с различни функции – основни клетки (около 65%) и интеркаларни клетки. В областта на апикалната мембрана на основните клетки са разположени натриеви и калиеви каналчета, а на базалната – Na-K-АТФ-азни помпи, чрез които се осъществява пренос на натрий.1–3 Интеркаларните клетки не пренасят NaCl, тъй като имат ниска Na-K-AТФ-азна активност и съдържат малко или не съдържат натриеви каналчета в апикалната си мембрана.3, 4 Те играят важна роля в поддържането на водородния, бикарбонатния и натриевия баланс.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.