Main menu
Second Menu

Наука Eндокринология 3/2011

Съдържание сп. „Наука Ендокринология” брой 3/2011:


» УВОД
» Захарният диабет – сърдечно-съдово заболяване
» Алдостерон и артериална хипертония
» Промяна на терапевтичния подход към малигнения феохромоцитом
» Клинични характеристики при възрастни пациенти с дефицит на растежен хормон от Япония: проучването HypoCCS
» Нов подход към блокадата на ренин-ангиотензин-алдостероновата система: антихипертензивен и ренопротективен ефект на минералкортикоидните рецепторни блокери
» Фиксираната комбинация бизопролол/хидрохлоротиазид – първоетапно средство за лечение на артериална хипертония
» Скринингова кампания „Гуша и възли” (Предварително съобщение)
» Ефект на Денозумаб върху костната минерална плътност и костния търновер
» Есенциалните мастни киселини в добавките облекчават предменструалния синдром

УВОД

Автор: проф. Сабина Захариева, гл. редактор

Уважаеми колеги,
На 3–7 юни 2011 г. в Бостън, САЩ, се проведе годишната среща на Американското ендокринологично дружество. Една от заключителните сесии беше посветена на заболяванията на надбъбречните жлези и тази година беше наречена „годината на надбъбречните жлези”. Едно от най-забележителните открития на 2011 г. е в областта на първичния алдостеронизъм. Richard Lifton и неговият екип идентифицират молекулярните причини за голяма част от спорадичните случаи на аденом на Conn, както и за още една рядка фамилна форма на първичен алдостеронизъм. Групата на Lifton лансира идеята, че периодично възникващи соматични мутаци в гена KCNJ5, кодиращ калиевите канали Kir3.4, са причина за възникването на голяма част от алдостерон-продуциращите аденоми.

PDF-download

Захарният диабет – сърдечно-съдово заболяване

Автор: Доц. Мария Орбецова, Захарен диабет
Болница: Клиника по eндокринология, УМБАЛ „Св. Георги”, Медицински университет, Пловдив

Главна цел в лечението на захарен диабет тип 2 е да се предотврати развитието на специфичните за заболяването хронични микро- и макроваскуларни усложнения. Коронарната болест на сърцето, мозъчният инсулт и периферната артериална болест са най-често възникващите макроваскуларни последствия. Свързаният с диабет тип 2 повишен риск от макроваскуларни инциденти значително увеличава заболеваемостта на обществото. Американско проучване на Saydah и сътр. при 3 174 лица в зряла възраст намира, че сърдечно-съдовите заболявания са причина за смъртност при 25% от хората с диабет тип 2 спрямо 7% от тези с нормален глюкозен толеранс. 33% от случаите с остър миокарден инфаркт (ИМ) възникват при болни от захарен диабет.

PDF-download

Алдостерон и артериална хипертония

Превод: Д-р Мая Живкова

Алдостеронът e основен минералкортикоиден хормон с добре известен ефект върху водния баланс и артериалното налягане. Наскоро бе установена ролята му в развитието на метаболитен синдром, инсулинова резистентност и затлъстяване. Алдостерон индуцира възпаление и оксидативен стрес, който се модулира от блокери на минералкортикоидните рецептори, като спиронолактон. Алдостерон упражнява ефектите си чрез епителните натриеви каналчета по негеномни пътища, включително серумната и глюкокортикоид-киназа 1 и K-Ras, а така също и чрез геномни механизми. Освен регулацията на епителните натриеви каналчета, алдостерон индуцира сърдечна хипертрофия, ендотелна дисфункция, увреждане на подоцитите и фиброза. Това открива нови възможности за минералкортикоидните рецепторни антагонисти и нови терапевтични цели, като регулираната от серумните глюкокортикоиди киназа 1.

PDF-download

Промяна на терапевтичния подход към малигнения феохромоцитом

Превод: Д-р Мая Живкова

Феохромоцитомите и параганглиомите са интра- и екстранадбъбречни неоплазми, които рядко са малигнени. Терапията на малигнените тумори остава предизвикателство поради малкото известни данни за молекулните пътища на малигнената трансформация. Авторите на проучването правят преглед на литературните данни за терапевтичните възможности при малигнен феохромоцитом и параганглиом. Традицинонното лечение на малигнения феохромоцитом остава неуспешно. С напредъка на геномиката и протеомиката нови пътища на карциногенезата се превръщат в терапевтични цели. Въпреки че няколко проучвания показват обещаващи резултати в терапията на феохромоцитомите и параганглиомите, са необходими клинични проучвания, базирани на медицината на доказателствата.

PDF-download

Клинични характеристики при възрастни пациенти с дефицит на растежен хормон от Япония: проучването HypoCCS

Превод: Д-р Мая Живкова

Клиничните характеристики на дефицита на растежния хормон при лицата от кавказката раса са добре дефинирани. Няма обаче големи клинични проучвания, изследвали характеристиките на растежния дефицит при възрастни японци. Целта на това проучване е да опише клиничните характеристики на дефицита на растежния хормон при възрастни японци въз основа на базата данни на проучването Hypopituitary Control and Complications Study (N = 349). При преобладаващата част от участниците (280 от 349; 80.2%) началото на растежния дефицит е настъпило в зряла възраст. Хипоталамо-хипофизните тумори са добре известна причина за растежен дефицит при възрастните японци (247 от 349; 70.8%). Тези тумори са първични хипофизни аденоми при изява на тумора в зряла възраст (156 от 243; 64.2%) и герминативни клетъчни тумори (19 от 40; 47.5%) и краниофарингеоми (18 от 40; 45.0%) при изява на тумора в детска възраст. Преобладаващата част от участниците в проучването (310 от 349; 88.8%) имат множествен хипофизен хормонален дефицит.

PDF-download

Нов подход към блокадата на ренин-ангиотензин-алдостероновата система: антихипертензивен и ренопротективен ефект на минералкортикоидните рецепторни блокери

Превод: Д-р Йоанна Матрозова

Ролята на ангиотензин II за развитието на артериална хипертония и нефропатия е добре известна, а потискането на рениннгиотензин-алдостероновата система води до антихипертензивни и ренопротективни ефекти. Все повече данни показват, че и алдостерон, освен ангиотензин II, участва в патогенезата на хипертонията и нефропатията. Благоприятните ефекти на блокерите на минералкортикоидните рецептори по отношение на тези заболявания са незивисими от ефектите на инхибиторите на рениннгиотензиновата система (РАС). Приложението на минералкортикоидните блокери все повече нараства, не само за лечение на първичен алдостеронизъм, но и при пациенти с резистентна хипертония, при които РАС-инхибиторите не успяват да постигнат контрол над хипертонията. При тези състояния минералкортикоидните блокери показват забележителни резултати.

PDF-download

Фиксираната комбинация бизопролол/хидрохлоротиазид – първоетапно средство за лечение на артериална хипертония

Автор: Проф. Сабина Захариева
Болница: Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет, София

Бета-блокерите се прилагат повече от 40 години за лечение на артериалната хипертония. Данните от клиничните проучвания с тези медикаменти показват значимо намаление на сърдечно-съдовата смъртност. Това даде основание бета-блокерите да се препоръчат като първо- или второетапни медикаменти за лечение на артериалната хипертония в Guidelines of the European Society of Hypertension/European Society of Cardiology1 и Joint National Committee (JNC 7) on the Prevention, Detection and Treatment of High Blood Pressure (Chobanian et al 2003).2 Въпреки че традиционните бета-блокери се прилагат като второетапни антихипертензивни средства, по-новите кардиоселективни бета-блокери показват еднаква ефективност с другите групи антихипертензивни средства по отношение на високото кръвно налягане.

PDF-download

Скринингова кампания „Гуша и възли” (предварително съобщение)

Автор: Д-р Наталия Темелкова
Болница: УМБАЛ „Александровска”

Заболяванията на щитовидната жлеза са относително чести и се представят със симптоми, които понякога са доста неспецифични или могат да се дължат на множество други причини. Във връзка с това те се откриват късно и лечението се отлага значително. За подобряване на диагностиката на тиреоидните заболявания фармацевтичната компания Мерк Сероно и Международната тиреоидна федерация няколко поредни години организират информационни кампании за популяризиране на проблемите на щитовидната жлеза, запознаване на обществото с тези проблеми и насочване на вниманието на пациенти и лекари към тази патология. През настоящата година темата на кампанията бе „Гуша и възли” и за първи път и България се включи в нея.

PDF-download

Ефект на Денозумаб върху костната минерална плътност и костния търновер

Автор: Доц. Михаил Боянов
Болница: УМБАЛ „Александровска”

Остеопорозата е хронично прогресиращо състояние, характеризиращо се с ниска костна маса и влошена структура на костната тъкан с последващо намаление на костната издръжливост и повишен риск от фрактури. През 2000 г. са установени 9 милиона нови случая на остеопоротични фрактури в световен мащаб и остеопороза е била диагностицирана при 75 милиона души в Америка, Европа и Япония. Инхибиторът на RANKL, денозумаб, е изцяло човешко моноклонално антититяло, което се проучва като средство за профилактика и лечение на остеопороза. RANKL е съществен фактор за формирането, активността и преживяването на остеокластите. В предишни проучвания е установено, че лечението с денозумаб до 4 години значително увеличава костната минерална плътност (КМП) на лумбалните прешлени, общото бедро, проксималната трета на радиуса и цялото тяло в сравнение с плацебо, както и значително намалява риска от гръбначни, негръбначни и бедрени фрактури за поне 3 години при постменопаузални жени с остеопороза.

PDF-download

Есенциалните мастни киселини в добавките облекчават предменструалния синдром

Екатерина Иванова
Хербамедика” ООД

Според ново проучване хранителни добавки, които съдържат комбинация от есенциални мастни киселини и витамини, могат да намалят значително симптомите на предменструалния синдром (ПМС). Публикувано в Reproductive Health изследване отбелязва, че когато на жени са давани капсули, съдържащи 2 g масло от вечерна иглика, което съдържа гама-линоленова киселина, олеинова киселина, линолова киселина, други полиненаситени киселини и витамин Е, резултатът е значително отслабване на симптомите на ПМС. „Предписването на 1 или 2 грама от маслото при пациенти с ПМС води до значително отслабване на симптомите, констатира д-р Едилберто Роха Фило, водещият автор на проучването.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.