Main menu
Second Menu

Наука Eндокринология 3/2012

Съдържание сп. „Наука Ендокринология” Брой 3/2012:


» УВОД
» Менопауза и хормоно-заместителна терапия: съвременни препоръки
» Алгоритми за лечение на захарен диабет тип 2
» Биофармацевтични проблеми, свързани с таблетните форми на levothyroxine sodium
» Компенсацията на хипотиреоидизма – лабораторен или клиничен проблем?
» Синдроми на Bartter и Gitelman (продължение от бр. 2)

УВОД

Автор: проф. Сабина Захариева, гл. редактор

Уважаеми колеги,
В своята ежедневна клинична дейност ние трябва да съблюдаваме международните препоръки за диагноза и лечение на ендокринните заболявания. В началото на 2012 година бяха публикувани стандартите за диагноза и медикаментозна терапия на болните със захарен диабет на Американската диабетна асоциация. Представяме ви диагностичните критерии за захарен диабет.

PDF-download

Менопауза и хормоно-заместителна терапия: съвременни препоръки

Автор: Д-р Ралица Робева, проф. Сабина Захариева
Болница: Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет, София

Менопауза – дефиниция
Терминът „менопауза“ произлиза от гръцките думи ‛menos’ (месец) и ‛pausis’ (пауза). Под естествена (спонтанна) менопауза се разбира последният менструален цикъл, потвърден след 12 последователни месеца аменорея без патологична причина. Периодът от време, през който се наблюдават ендокринни и менструални промени, свързани с естествено настъпващата менопауза (няколко години преди последния менструален цикъл, както и 12 месеца след него), се означава като менопаузален преход или перименопауза. Климактериум е по-старият и по-общ термин, който описва преходния период от живота на жената между репродуктивната възраст и сенилиума.

PDF-download

Алгоритми за лечение на захарен диабет тип 2

Автор: Д-р Антоанета Гатева
Болница: УМБАЛ „Александровска”

Захарният диабет включва хетерогенна група метаболитни нарушения, характеризиращи се с хипергликемия, която се дължи на нарушения в инсулиновата секреция, инсулиновото действие или двете заедно.1 Той е хронично заболяване, което изисква продължителни медицински грижи и обучение на пациента, за да се предотвратят острите и да се намали риска от възникване на хроничните усложнения.2 Диабетът засяга средно 6.4% от световното население,3 като болестността бързо нараства, особено при възрастните. През последните десетилетия на 20 век се наблюдава ескплозивно нарастване на честотата на това заболяване, предимно за сметка на диабет тип 2. Понастоящем (2010 г.) е изчислено, че от диабет в света са засегнати 285 милиона хора, като се очаква тази цифра да нарасне до 324 милиона през 2025 г.3. Тази епидемия засяга както развитите, така и развиващите се страни. Социалната значимост на диабетната епидемия се определя не само от увеличената заболеваемост, но също така и от увеличената смъртност.

PDF-download

Биофармацевтични проблеми, свързани с таблетните форми на levothyroxine sodium

Автор: Доц. Георги Момеков,1 гл. ас. Деница Момекова2
Болница: 1Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София 2Катедра по технология на лекарствените форми с биофармация, Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Синтетичният levothyroxine sodium, който е биохимично и фармакологично идентичен с ендогенния хормон, е средство на избор за провеждане на тиреоидна заместителна терапия при хипотиреоидизъм, както и за намаляване на нивата на TSH при нодуларна струма или при карцином на щитовидната жлеза.1, 6 Независимо от това, че TSH e надежден маркер за мониториране на адекватността на дозовия режим и от достъпността на различно дозирани таблетни форми, позволяващи титриране на дневната доза и индивидуализиране на терапевтичния режим, нерядко клиничната ефективност и профилът на безопасност се характеризират с изразена вариабилност.

PDF-download

Компенсацията на хипотиреоидизма – лабораторен или клиничен проблем?

Автор: Д-р Александър Шинков
Болница: Клиничен център по геронтология и ендокринология, Медицински университет, София

Хипотиреоидизмът е едно от най-честите ендокринни заболявания. Освен от този факт, неговата клинична и социална значимост се определя и от неусетния му ход, и от потенциалните усложнения, като дислипидемия, ускорена атерогенеза и увеличен сърдечно-съдов риск, психични разстройства и влошено качество на живот.9 Диагностицирането на хипотиреоидизма включва задължителна лабораторна констелация с повишен ТСХ и нормални или понижени периферни хормони. Същевременно клиничната картина на заболяването може да бъде от напълно липсваща или оскъдна до разгърната, като не винаги съответства на отклонението в хормоналните нива. Най-често срещаните субективни оплаквания и клинични симптоми са представени в таблица 1, както са описани класически от Zulewski и сътрудници.

PDF-download

Синдроми на Bartter и Gitelman (продължение от бр. 2)

Превод: Д-р Мая Живкова

Бъбречната продукция на простагландин E2 (PGE2) често е изразено повишена при типовете на синдрома на Bartter, характеризиращи се с тежки симптоми и изявяващи се по време на пренаталното развитие или веднага след раждането (тип I, II, IV и IVb).51, 52 Повишената бъбречна продукция на простагландин E2 води до нарушение на постъпването на натриев хлорид в клетките на macula densa в края на дебелия сегмент на възходящото рамо на примката на Хенле, което повишава експресията на циклооксигеназа 2.51 Нивото на PGE2 също се повишава от бримкови диуретици, които произвеждат ефекти, подобни на тези, наблюдавани при синдрома на Bartter.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.