Main menu
Second Menu

Наука Eндокринология 3/2007

Съдържание сп. „Наука Ендокринология” брой 3/2007:


» УВОД
» Съвременно инсулиново лечение в детската възраст
» Увреждания на големите кръвоносни съдове при захарен диабет
» Риск от развитие на захарен диабет при провеждане на антихипертензивна терапия
» Тютюнопушене и захарен диабет
» Социални и медицински аспекти на затлъстяването
» Заместващо лечение с тестостерон
» Андрогенна терапия при жени
» Грижа за деца и възрастни със синдрома на Turner
» Диагностична стойност на тиреоглобулина при диференцирания тиреоиден карцином
» Механизъм на възникване и значение на йодния дефицит, обмяна на йода, биосинтеза на щитовидните хормони, принципи на регулация на щитовидната жлеза (I част)

УВОД

Автор: проф. Сабина Захариева, гл. редактор

На 14.11.2007 г. отбелязахме Световния ден на диабета – но тази година той бе по-различен. За първи път този ден бе наблюдаван от ООН! На 20.12.2006 г. Общото събрание на ООН прие Резолюция, признаваща диабета като хронично, скъпо заболяване, свързано с тежки усложнения, които излагат на сериозен риск семейства, страни, целия свят. Историята несъмнено ще запише 20 декември 2006 г. като повратен момент в борбата срещу диабета. За първи път правителствата признават, че неинфекциозно заболяване е толкова сериозна заплаха за световното здраве, каквато са инфекциозни заболявания като СПИН, туберкулоза и малария.

PDF-download

Съвременно инсулиново лечение в детската възраст

Автор: Д-р Маргарита Аршинкова
Болница: Отделение по диабет, УСБАЛДБ, София

Тип 1 захарен диабет е най-срещаното хронично ендокринно заболяване в детската възраст, чиято честота се увеличава непрекъснато в световен мащаб. Инсулиновата терапия е жизнено необходима за децата с диабет. Адекватната инсулинова доза, приложена в подходящ за възрастта и еволюцията на диабета инсулинов режим, осигурява добро физическо развитие и социална адаптация на тези деца. Съвременното инсулиново лечение изисква да се използват човешки биосинтетични инсулини и инсулинови аналози, които са практически неимуногенни.

PDF-download

Увреждания на големите кръвоносни съдове при захарен диабет

Автор: Д-р Борислав Георгиев1, доц. Цветалина Танкова2
Болница: 1 Национална кардиологична болница, София 2 Клиничен център по ендокринология, МУ, София

Захарният диабет е широко разпространено заболяване, което засяга 4-8% от възрастната популация в световен мащаб.1 Броят на хората със захарен диабет в целия свят бе изчислен на около 220 милиона души през 2006 г.2; очаква се той да достигне 300 милиона през следващите 20 години.2 Диабетът води до развитие на специфични за него увреждания на малките кръвоносни съдове – диабетна микроангиопатия, клинично изявяваща се като диабетна нефропатия с последваща бъбречна недостатъчност и диабетна ретинопатия с възможна прогресия до влошаване на зрението и слепота.

PDF-download

Риск от развитие на захарен диабет при провеждане на антихипертензивна терапия

Автор: Доц. Цветалина Танкова
Болница: Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София

Артериалната хипертония се среща често при лица със захарен диабет (до 60%), но тя се явява и важен рисков фактор за изявата му. Установено е, че нарушения във въглехидратния толеранс се наблюдават при 2/3 от хората с есенциална хипертония. Има данни, че систолното и средното артериално налягане са рискови фактори за диабет. В редица клинични проучвания с антихипертензивни средства е установена връзка между приложението на някои от тях и поява на нови случаи на захарен диабет.

PDF-download

Тютюнопушене и захарен диабет

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Болните от захарен диабет са с по-голям риск от повишено артериално налягане, сърдечно-съдови заболявания, инсулт, бъбречни заболявания, увреждания на периферната нервна система и очни усложнения (ретинопатия). Убедителни са доказателствата, че тютюнопушенето е независим рисков фактори при болните от диабет и то може да увеличи риска за поява на сериозно заболяване и преждевременна смърт.

PDF-download

Социални и медицински аспекти на затлъстяването

Автор: Доц. Малина Петкова
Болница: Клиника по ендокринология, УМБАЛ „ Г. Странски”, Плевен

Затлъстяването е състояние, при което съхраняваният в мастната тъкан на човека енергиен резерв е повишен до степен, която се асоциира с определени здравословни проблеми или повишена смъртност. Затлъстяването е не само индивидуален клиничен проблем, но и проблем с нарастващо обществено значение. Наднорменото телесно тегло е предпоставка за възникване на редица заболявания като сърдечносъдови болести, захарен диабет, нарушения на съня, артрит.

PDF-download

Заместващо лечение с тестостерон

Автор: Доц. Филип Куманов
Болница: Клиничен център по ендокринология и геронтология, МУ, София

Под мъжки хипогонадизъм (хипоорхидизъм) се разбира отслабването или отпадането на тестикуларните функции. Това е клинично състояние, при което ниските серумни нива на ендогенния тестостерон се съчетават със специфични признаци и симптоми. Хипогонадизмът възниква при отпадане на регулиращото действие на на хипоталамо-хипофизната система или при увреждането на самите тестиси. Според това серумните нива на гонадотропните хормони са намалени или повишени, а хипогонадизмът е хипогонадотропен или съответно хипергонадотропен. Класификацията на хипоорхидизма е показана на таблица 1.

PDF-download

Андрогенна терапия при жени

Автор: Д-р Ралица Робева
Болница: Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет, София

Естествената менопауза обуславя настъпването на нов етап в живота на всяка жена. Тя се дефинира според СЗО като „постоянно спиране на менструацията в резултат на загуба на овариалната фоликуларна активност“. В този смисъл тя се свързва с конкретен момент – последния менструален цикъл. Всъщност обаче менопаузата може да се разглежда като кулминация на един дълъг процес на остаряване на репродуктивната система. Този физиологичен преход обхваща динамичните промени на половите органи, както и на различни несвързани с репродукцията тъкани.

PDF-download

Грижа за деца и възрастни със синдрома на Turner

Автор: Д-р Иван Лазаров
Болница: УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, София

Синдромът на Turner (СТ) засяга около 1/2500 живородени деца от женски пол. Поради тази сравнително висока честота заболяването се определя като социално значимо. Съчетава генетични, ендокринни, кардиоваскуларни и психосоциални проблеми в развитието на индивида. Поставянето на диагноза СТ изисква наличието на характерни биологични и анатомични стигми, съчетани с тотална или парциална липса на едната Х-хромозома, с или без мозаицизъм при индивиди, фенотипно принадлежащи към женския пол.

PDF-download

Диагностична стойност на тиреоглобулина при диференцирания тиреоиден карцином

Автор: Доц. Георги Кирилов
Болница: Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София

1. Основни положения
Тиреоглобулинът (Тг) е димерен прекурсорен протеин I с молекулно тегло 660 кDа, участващ в биосинтезата на тиреоидните хормони, който се секретира в циркулацията и може да бъде определен чрез високочувствителни аналитични методи. Серумното ниво на Тг се обуславя от три основни фактора:
А) масата на налична диференцирана тиреоидна тъкан, Б) инфламаторни (автоимунни) или други увреди на щитовидната
жлеза, които предизвикват освобождаване на Тг и
В) степента на стимулация на ТСХ рецепторите (от ТСХ, човешки хорионен гонадотропин или тиреотропин рецепторни антитела).

PDF-download

Съвременни аспекти на свързаните с йодния дефицит заболявания

Автор: Д-р Ива Стоева, д.м.
Болница: Университетска специализирана болница за активно лечение по детски болести, София Сектор „Скрининг и функционална хормонална диагностика” Съвременни аспекти на свързаните с йодния дефицит заболявания

Концепцията, че причината за ендемичната гушавост трябва да се търси в дефицит на определени фактори от околната страна, даже след 1850 година не е била приемана. Вирхов (1863) застъпва становището, че „иритативният процес“, отговорен за развитието на струмата, трябва да е предизвикан от действието на стимулиращо вещество. Бил е прав по отношение на основния стимулатор на растежа на щитовидната жлеза – ТСХ. Напълно е грешал относно значимата роля на ЙД в този процес. В същото време е бил наясно за съществуването на теорията относно значението на ЙД. Отхвърлянето й забавя с много десетилетия въвеждането на йодната профилактика.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.