Main menu
Second Menu

Наука Eндокринология 4/2008

Съдържание сп. „Наука Ендокринология” брой 4/2008:


» Увод
» Обръщение
» Съвременно лечение на АКТХ-зависимите форми на синдрома на Кушинг
» Новостите в света на костната дензитометрия
» Алфакалцидол при лечението на остеопорозата
» Eндокринни хипертонии от надбъбречен произход: съвременен диагностичен и терапевтичен подход
» Предимства от приложението на инсулин Levemir в терапията на захарния диабет тип 2
» Метаболитен синдром – диагноза и лечение
» Дефиниция и еволюция на състоянията с повишен кардио-метаболитен риск
» Роля на антидиабетните медикаменти за дългосрочната преживяемост при атеротромбоза, захарен диабет и метаболитен синдром
» Метаболитни ефекти на грелин

Увод

Автор: Проф. Сабина Захариева, гл. редактор

Хипертонията, атеросклерозата, миокардният инфаркт, мозъчният инсулт, периферната съдова болест и бъбречната недостатъчност са основните прояви на сърдечно-съдовата болест – водеща причина за болестност и смъртност в развитите страни. Разкриването на патофизиологията на сърдечно-съдовата болест би позволило разработване на ефективна терапевтична стратегия за това тежко заболяване. Известно е, че интактният ендотел е от ключово значение за правилното функциониране и поддържане на анатомичния интегритет на съдовата система в много органи.

PDF-download

Обръщение

Автор: Проф. Ваньо Митев, Ректор на МУ, София
Медицински университет, София

Уважаеми колеги,
Ръководството на Медицински университет (МУ) – София има ясна стратегия относно развитието на следдипломното обучение (СДО), която е част от главната ни цел – повишение на доходите на преподавателите успоредно с нивото на преподаване и научна продукция. Най-големият проблем, висящ от години, бе липсата на държавна субсидия, покриваща разходите за обучение на клиничните ординатори. След настойчиво поставяне на този въпрос, по инициатива на МУ – София и подкрепа от останалите ректори на медицински университети, Министерството на здравеопазването (МЗ) отпусна по 180 лв. месечно за обучението на клиничните ординатори. Ние предвиждаме 40% от тази сума да се разпределя между преподавателите, обучаващи специализанти. Същото се отнася и за платените специализации. По такъв начин, за първи път ще се прекъсне порочната практика да се обучава безплатно, а ангажираните колеги ще имат възможност да повишат трудовото си възнаграждение.

PDF-download

Съвременно лечение на АКТХ-зависимите форми на синдрома на Кушинг

Автор: Д-р Мария Янева, проф. Сабина Захариева
Болница: Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет, София

Ендогенният синдром на Кушинг (СК) се характеризира с хроничен хиперкортизолизъм и според съвременната класификация се дели на АКТХ-зависим и АКТХ-независим. АКТХ-зависимите форми (80%) най-често се дължат на произхождащ от кортикотрофите аденом на хипофизата – кортикотропином (болест на Кушинг); рядко е налице извънхипофизарен тумор, секретиращ АКТХ (ектопичен АКТХ-синдром) или изключително рядко туморът може да секретира кортикотропин рилизинг хормон (СРХ). От АКТХ-независимите форми по-чести са едностранните надбъбречнокорови тумори (аденоми или карциноми), секретиращи кортизол. Относително редки са двустранната макронодуларна или микронодуларна надбъбречнокорова хиперплазия. СК се характеризира с неспецифични симптоми и синдроми. Макар заболяването да е описано преди близо 100 години, диагностицирането и лечението му все още остават предизвикателство за медицината.

PDF-download

Новостите в света на костната дензитометрия

Автор: Доц. Михаил Боянов
Болница: Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска”, София

Остеопорозата е хронично социално-значимо заболяване, което атакува все повече възрастни хора поради нарасналата средна продължителност на живота. Фрактурите при минимална травма са основните и често фатални усложнения на остеопорозата. Двойно-енергийната рентгенова абсорбциометрия (DXA) на прешлени или бедрена шийка е референтният метод за поставяне на диагноза, прогноза на фрактурен риск и мониториране на лечение. Международното дружество по клинична дензитометрия със своите експертни съвети и консенсусни конференции е лидер в областта на костната дензитометрия. Последната консенсусна конференция се състоя през юли 2007 г. в САЩ и даде важни насоки при приложението на вертебралната морфометрия, количествения ултразвук на костите и другите периферни методики, количествената компютърна томография, както и за DXA при деца и подрастващи.

PDF-download

Алфакалцидол при лечението на остеопорозата

Автор: Доц. Здравко Каменов
Болница: Клиника по ендокринология, Медицински университет, София

Успехите на съвременната медицина значително увеличиха средната продължителност на живота на хората. Това доведе до промяна в структурата на заболеваемостта и смъртността. Дялът на болестите, които са приоритет на напредналата възраст, расте както в ежедневната медицинска практика, така и в здравните бюджети. Един от сериозните проблеми на напредналата възраст е остеопорозата. Здравните статистики изобилстват с цифри за високата й честота и тежките последствия – инвалидизация и смърт, които имат остеопорозните фрактури, особено бедрените. Много по-рядко се говори за психологическите им аспекти и за това, че страхът от фрактура може да бъде не по-малко ограничаващ свободата на човека, отколкото самата фрактура.

PDF-download

Eндокринни хипертонии от надбъбречен произход: съвременен диагностичен и терапевтичен подход

Автор: Д-р Атанаска Еленкова, проф. Сабина Захариева
Болница: Клиничен център по ендокринология и геронтология, МУ, София

Днес се счита, че ендокринните хипертонии заемат 10-15% от случаите на артериална хипертония.
Те представляват голям здравен проблем поради трудността за постигане на оптимален контрол на артериалното налягане. Причините за това са няколко:
• недиагностицирано основно заболяване – персистираща причина за артериалната хипертония;
• особености в патогенезата, налагащи включването на определени антихипертензивни медикаменти, които не са средства на първи избор според актуалните препоръки за лечение на артериалната хипертония;
• влошаване на някои ендокринни хипертонии при включване на често използвани антихипертензивни медикаменти (напр. бета-блокери при феохромоцитом).

PDF-download

Предимства от приложението на инсулин Levemir в терапията на захарния диабет тип 2

Автор: Д-р Грета Грозева
Болница: Клиника по диабетология, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”

Захарният диабет тип 2 (ЗД-2) е прогресиращо заболяване, свързано с постепенна загуба на бета-клетъчната функция. Инсулиновата терапия заема ключово място в лечението на ЗД-2 и участва като втора стъпка в алгоритъма за поддържане на добър гликемичен контрол (ADA, EASD 2006 г). Инсулинът е най-ефективен спрямо всички други медикаменти, които биха могли да бъдат средство на избор в терапията на пациента. Инсулинът може да понижи нивата на гликирания хемоглобин (НbА1с) с 1.5% до 2.5% (до желаните стойности), докато с употребата на сулфанилурейни препарати (СУП) или тиазолидиндиони (ТЗД) можем да разчитаме на понижение на НbА1с до 1.5%.

PDF-download

Метаболитен синдром – диагноза и лечение

Автор: Д-р Ралица Робева, проф. д-р Сабина Захариева
Болница: Клиничен център по ендокринология и геронтология, МУ, София

Метаболитният синдром (МС) се състои от множество взаимно свързани рискови фактори, които предразполагат към развитие на aтеросклероза и захарен диабет тип 2. Концепцията “метаболитeн синдром” е явление с дългогодишна история. Още в края на 40-години Jean Vague представя серия от лекции, посветени на полово обусловените разлики в затлъстяването и техните последици. Той идентифицира “мъжкия тип” затлъстяване като основен фактор за развитието на диабет, атеросклероза и хиперурикемия. Впоследствие, през 60-те и 70-те години, различни автори свързват инсулиновата резистентност и затлъстяването с развитието на сърдечно-съдовите заболявания. През 1988 G. Reaven обръща специално внимание на групирането на различни често срещани нарушения като хиперинсулинемия, въглехидратни промени, дислипидемия и артериална хипертония, които той нарича “синдром Х”.

PDF-download

Дефиниция и еволюция на състоянията с повишен кардио-метаболитен риск

Автор: Д-р Петя Каменова, дм
Болница: Клиника по диабетология, УСБАЛЕ „ Акад. Ив. Пенчев”

Сърдечно-съдовата болест (ССБ) е водеща причина за смърт и инвалидизиране в световен мащаб. Преди 50 години, в далечната 1979 година, Framingham Study изтъква значимостта на коронарната артериална болест и определя главните рискови фактори за миокарден инфаркт – артериална хипертония, тютюнопушене, хиперхолестеролемия, захарен диабет и фамилната обремененост. Оттогава до сега са идентифицирани множество други рис кови фактори и маркери. Нашият съвременен подход за първична и вторична превенция се фокусира главно върху контрола на тези индивидуални рискови фактори. Този подход води до разработване на редица ръководства и препоръки от водещи организации в съответната област за различни таргетни нива и лечение на отделните рискови фактори (например артериална хипертония – Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High Blood Pressure, висок холестерол – National Cholesterol Education Program, захарен диабет – European Association for the Study of Diabetes, American Diabetes Association, International Diabetes Federation и т.н.).

PDF-download

Роля на антидиабетните медикаменти за дългосрочната преживяемост при атеротромбоза, захарен диабет и метаболитен синдром

Автор: Д-р Борислав Георгиев, доц. Цветалина Танкова
Болница: Национална кардиологична болница, София; Клиничен център по ендокринология, МУ, София

Повлияването на преждевременната сърдечно-съдова смъртност при захарен диабет тип 2 остава ключов фактор за подобрението на клиничната прогноза при тази високо-рискова група пациенти. За тази цел е необходимо да бъде оптимизиран контролът на комплексния кардио-метаболитен риск, свързан с инсулиновата резистентност и често откриван при пациентите със захарен диабет тип 2. По данни на Световната здравна организация сърдечно-съдовата болест е причина за повече от половината от смъртните случаи с неидентифицирана причина. Нарастващата пандемия от затлъстяване и захарен диабет тип 2 е причина и за нарастващата социална тежест на кардио-метаболитната болест в световен мащаб. Развиващите се страни, с нарастваща градска популация, която води заседнал начин на живот, също са засегнати от тази епидемия. На фиг. 1 е представено разпространението на наднорменото телесно тегло и затлъстяването сред децата и юношите в Китай (2002). Наднорменото тегло и затлъстяването са проблем още в училищна възраст, като честотата им нараства в зряла възраст – около една четвърт от китайците в зряла възраст са с наднормено тегло или затлъстяване. Тази честота не е висока според западните стандарти, но е тревожен фактът, че честотата на наднорменото тегло във възрастовата група между 7 и 18 години се е увеличила 10 пъти при момчетата и 6 пъти при момичетата за периода 1985–2000 г. Епидемиологични данни от други страни потвърждават тенденцията на нарастване на честотата на диабет

PDF-download

Метаболитни ефекти на грелин

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Атанас Генов, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Ацилираният грелин, пептид, произвеждан предимно в стомаха, e естествен лиганд на GH секретагога (growth hormone secretagogue, GHS)-рецепторния тип 1а и играе основна роля в регулацията на соматотропната функция. Грелин оказва множество плейотропни ефекти върху няколко ендокринни и не-ендокринни прицелни тъкани, широко разпространена е експресията му и експресията на неговите рецептори. Сред действията му специално внимание заслужава неговият централен орексигенен ефект и периферните му метаболитни ефекти върху глюкозния и липидния метаболизъм. От интерес е фактът, че някои от метаболитните ефекти на грелин са независими от неговото ацилиране, което потвърждава хипотезата за съществуване на субтипове рецептори за грелин, различни от GHS-R1a. Самата секреция на грелин (70% в неацилирана форма) се модулира от глюкозата, инсулина и храненето. Наскоро проведени изследвания подкрепят хипотезата, че грелин играе важна роля при диабет тип 2, метаболитния синдром и атерогенезата.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.