Main menu
Second Menu

Наука Eндокринология 4/2010

Съдържание сп. „Наука Ендокринология” брой 4/2010:


» За здравословни навици на хранене
» Постпрандиална хипергликемия и повишен сърдечно-съдов риск при захарен диабет тип 2
» Протеин-киназа С: биологична роля, активност и хипергликемия
» Избор на терапевтични комбинации с АСЕ-инхибитор при пациенти с хипертония и диабет тип 2 Резултати от нови клинични проучвания
» Значение на паданията при възрастни и стари хора и роля на активните метаболити на витамин Д за профилактиката им
» Небиволол/хидрохлоротиазид – комбинация във фиксирана доза за ефективна и улеснена антихипертензивна терапия

За здравословни навици на хранене

Автор: проф. Сабина Захариева, гл. редактор

Напоследък сме свидетели на изключителните усилия на правителството да осигури на населението качествени храни. За първи път се заговори за качестовото на млечните и месните продукти. Силно се надявам, че усилията на правителствените структури за качествена храна ще допринесат за подобряването на рисковия профил на населeнието. За съжаление обаче малко се говори за ограничаването на солта в храната и за здравословното хранене на децата и подрастващите. Публикувана през август 2010 г. статия в списанието Diabetes Care насочва вниманието на лекарите върху ролята на безалкохолните напитки, съдържащи захар. Екип от Харвард, Масачузетс, установява, че консумирането на поне една напитка със захар дневно повишава значимо риска от развитие на метаболитен синдром и диабет тип 2 в сравнение на консумиращите една или по-малко напитки месечно.

PDF-download

Постпрандиална хипергликемия и повишен сърдечно-съдов риск при захарен диабет тип 2

Автор: Доц. Цветалина Танкова
Болница: Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София

Редица клинични проучвания през последните години установиха, че хипергликемията е важен рисков фактор за развитие на микросъдови и макросъдови усложнения при захарен диабет тип 2. Особен интерес предизвиква ролята на постпрандиалната хипергликемия по отношение на сърдечно-съдовия изход при пациентите с диабет тип 2. Ето защо, за оптимизиране на терапевтичните стратегии при захарен диабет, както и за редукция на хроничните усложнения на заболяването се препоръчва приложение на антихипергликемични медикаменти, които преференциално понижават постпрандиалната хипергликемия, в комбинация с препарати, които снижават предимно хипергликемията на гладно.

PDF-download

Протеин-киназа С: биологична роля, активност и хипергликемия

Автор: Д-р Силвия Пашкунова,1 доц. Валентин Иванов,3 доц. Алексей Савов2
Болница: 1Клиника ендокринология, ВМА 2ДНК-анализ към Националната генетична лаборатория към СБАЛАГ „Майчин дом” 3Катедра по eндокринология и пулмология

Протеин-киназа С (PKC) е от семейството на серин- и треонин-протеин-кинази, която може да се активира от Са2+ и вторичен посредник диацилглицерол. Семейството PKC фосфорилира широк кръг от таргетни протеини и е свързано с диверсното клетъчно сигнализиране. PKC е известна като главен рецептор за форболовите естери – група туморни промотори. Всеки член на семейството PKC има специфичен експресивен профил и играе важна роля в клетките. Протеинът, кодиран от този ген, е един от членовете на семейството PKC. Бе доказано, че тази протеин-киназа е въвлечена в много различни клетъчни функции, като -клетъчна активация, индукция на апоптозата, ендотелна клетъчна пролиферация и тънкочревна глюкозна абсорбция.

PDF-download

Избор на терапевтични комбинации с АСЕ-инхибитор при пациенти с хипертония и диабет тип 2 Резултати от нови клинични проучвания

Автор: Д-р Борислав Георгиев,1 доц. Нина Гочева,1 проф. Сабина Захариева,2 доц. Цветалина Танкова2
Болница: 1Университетска национална кардиологична болница 2 Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София

Дибетната епидемия продължава да нараства, повишавайки честотата на микро- и макросъдовите усложнения, инвалидността и смъртността. Диабетът повишава 3–4 пъти риска за развитие на сърдечносъдова болест. Съпровождащата го хипертония удвоява смъртността и риска от инсулт, утроява риска от коронарна болест на сърцето и сигнификантно ускорява прогресията на микросъдовите усложнения, включително диабетната нефропатия. Следователно, понижението на артериалното налягане е от изключително значение в превенцията на сърдечно-съдовите и бъбречните заболявания. За успешната антихипертензивна терапия често е необходима комбинация от медикаменти – в отделни таблетки или в комбинирани таблетки с фиксирани дози. Инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ) в комбинация с диуретици подобряват контрола над артериалното налягане, противодействат на активацията на ренин-ангиотензин-алдостероновата система, дължаща се на диуретика, и понижават риска от промени в електролитните нива, постигайки и едновременен антипротеинуричен ефект.

PDF-download

Значение на паданията при възрастни и стари хора и роля на активните метаболити на витамин Д за профилактиката им

Автор: Д-р Александър Шинков
Болница: Клиника по тиреоидни и метаболитни костни заболявания, Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София.

Клиничните и епидемиологични данни, натрупани до момента, сочат, че запазването на подвижността е един от ключовите фактори за успешно стареене и поддържане на качеството на живот в напреднала възраст. Съответно загубата на подвижността представлява сериозна заплаха за здравето на стареещия човек (Runge J et al, 2005). Типично фрактурите при възрастните хора се свързват с влошената здравина и качество на костта. Това обаче е само част от картината. Значителна част от счупванията са само финала от патогенетична последователност, включваща влошено равновесие и стойка, нестабилна походка, отслабена мускулатура и постурални рефлекси и повишена склонност към падания.

PDF-download

Небиволол/хидрохлоротиазид – комбинация във фиксирана доза за ефективна и улеснена антихипертензивна терапия

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Атанас Генов
Болница: Университетска национална кардиологична болница

Въпреки някои контрааргументи, бета-блокерите имат особено изразени благоприятни ефекти при хипертония, съпроводена с ангина, преживян миокарден инфаркт, застойна сърдечна недостатъчност със систолна дисфункция и тахиаритмии.1, 2 Благоприятните ефекти на бета-блокерите в сравнение с други антихипертензивни медикаменти са изследвани в мета-анализ 3 и две клинични проучвания – LIFE (Losartan Intervention For Endpoint reduction in hypertension) и ASCOTBPLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lower ing Arm).

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.