Main menu
Second Menu

Наука Eндокринология 4/2011

Съдържание сп. „Наука Ендокринология” брой 4/2011:


» Увод
» Комбиниран патобиохимичен механизъм при хронични диабетни усложнения
» Заместителна терапия с растежен хормон при възрастни пациенти с дефицит на растежен хормон: систематичен обзор
» Кръвна проба от sinus petrosus inferior в диагностиката на болестта на Кушинг
» Диагноза, терапия и прогноза при болест на Кушинг преди пубертета
» Пулмонална хипертония при болести на щитовидната жлеза
» Надбъбречни инциденталоми Становище за диагностика и клинична терапия на надбъбречните инциденталоми на Италианската асоциация на клиничните ендокринолози
» Рамиприл в профилактиката и лечението на болни със захарен диабет

Увод

Автор: проф. Сабина Захариева, гл. редактор

Уважаеми колеги,
Всяка година на 14 ноември отбелязваме Световния ден на диабета. Кампанията се ръководи от Международната диабетна федерация и се отбелязва от над 200 организации в над 160 страни. От 2007 г. Световният ден на диабета се наблюдава от ООН. За периода 2009–2013 г. тема на Световния ден на диабета е „Обучение и превенция на диабета”. Целите на кампанията са: • Да се насърчат правителствата да въведат мерки за превенция и контрол на диабета и неговите усложнения. • Да се разработят и подкрепят национални и локални инициативи за превенция и лечение на диабета и неговите усложнения. • Да се подчертае ролята на обучението за превенцията и лечението на диабета и неговите усложнения.

PDF-download

Комбиниран патобиохимичен механизъм при хронични диабетни усложнения

Автор: Д-р Силвия Пашкунова,1 доц. Валентин Иванов2
Болница: 1Клиника по ендокринология, ВМА 2Катедра по ендокринология и пулмология, ВМА

Независимо от привидно еднаквото начало и генеза на хроничните диабетни усложнения (ХДУ), прави впечатление различната им клинична изява, както и тяхната поява от началото на диабета. Хипергликемията е ключовото събитие и води до увреда в панкреатичните -клетки. Въпреки че продължителните хипергликемични ефекти засягат всички видове органи и клетки, няколко вида клетки, като eндотелните клетки на капилярите на ретината, клетките на мезангиума на бъбречния гломерул, невроните и швановите клетки в периферната нервна система изглежда са по-склонни на влиянието на хипергликемията. Обяснението е, че клетките, които са увредени от хипергликемията, са онези, които не могат ефективно да регулират вътреклетъчния транспорт на глюкозата в клетката при условия на хипергликемия и това довежда до подчертано увеличени вътреклетъчни концентрации на глюкоза.

PDF-download

Заместителна терапия с растежен хормон при възрастни пациенти с дефицит на растежен хормон: систематичен обзор

Превод: Д-р Мая Живкова

Рекомбинатният човешки растежен хормон (rhGH) се прилага за лечение на възрастни с дефицит на растежен хормон. Противоречиви са данните за ефективността на тази терапия при възрастни пациенти с дефицит на растежен хормон. Целта на проучването е да оцени ефективността на терапията с rhGH при възрастни. В проучването са включени пациенти с дефицит на растежен хормон на възраст над 60 години, лекувани с rhGH. Данните са извеждани едновременно от двама изследователи. Използвани са резултатите от 11 проучвания с общо 534 пациенти. Само две от проучванията имат проспективен, рандомизиран, плацебо-контролиран дизайн за терапията с rhGH с продължителност съответно 6 (n=15) и 12 месеца (n=62). Терапията с rhGH понижава нивото на общия холестерол и на липопротеините с ниска плътност (LDL) съответно с 4–8 и 11–16%, но не повлиява нивото на липопротеините с висока плътност и триглицеридите.

PDF-download

Кръвна проба от sinus petrosus inferior в диагностиката на болестта на Кушинг

Превод: Д-р Мая Живкова

Двустранната симултанна кръвна проба от sinus petrosus inferior е златен стандарт за определяне на локализацията на хипофизната жлеза, източник на хиперсекрецията на адренокортикотропен хормон при болест на Кушинг. Неинвазивните методи в диагностиката на синдрома на Кушинг имат относително ниска чувствителност – около 80%. Двустранната кръвна проба от sinus petrosus inferior е високосензитивна и сигурна процедура, която се извършва в специализирани центрове.

PDF-download

Диагноза, терапия и прогноза при болест на Кушинг преди пубертета

Превод: Д-р Мая Живкова

Болестта на Кушинг при деца преди пубертета е много рядка и представлява диагностично и терапевтично предизвикателство. В настоящата статия съобщаваме личен опит в терапията на тези пациенти. Проучването представлява ретроспективен обзор на клинични случаи. Между 1985 и 2008 г. са диагностицирани и лекувани за болест на Кушинг 17 деца преди пубертета (13 момчета, 4 момичета) на възраст 5.7–14.1 години. Всички деца имат абнормен линеен растеж и наднормено тегло в момента на прегледа. Преобладаващата част от децата (85% от момчетата и 75% от момичетата) имат данни за повишена вирилизация. Стрии и хипертония се установяват при 41% от пациентите.

PDF-download

Пулмонална хипертония при болести на щитовидната жлеза

Автор: Д-р Бранимир Каназирев,1 доц. Кирил Христозов,2 доц. Жанета Георгиева,1 д-р Мариела Бъчварова,1 д-р Мария Димова1
Болница: 1 Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, MБAЛ „Св. Марина”, Варна 2 Клнника по ендокринология и болести на обмяната, МБАЛ „Св. Марина”, Варна

През последните години в научните издания се натрупа много информация за високата честота на пулмоартериалната хипертония сред пациенти с щитовидна дисфункция. Това налага по-обстойно търсене на взаимовръзката между двете състояния, което би определило и по-правилния терапевтичен подход. Пулмоналната хипертония е хемодинамично и патофизиологично състояние на увеличение на средното пулмоартериално налягане над 25 mmHg в покой, измерено чрез дясна сърдечна катетеризация. Сега се приема, че нормалните стойности на пулмоартериалното налягане (ПАН) в покой са 14±3 mmHg, като горната граница е 20 mmHg. Клиничното значение на ПАН между 21 и 24 mmHg все още не е изяснено.1

PDF-download

Надбъбречни инциденталоми. Становище за диагностика и клинична терапия на надбъбречните инциденталоми на Италианската асоциация на клиничните ендокринолози

Превод: Д-р Мая Живкова

Цел на настоящата статия е да систематизира наличните данни за надбъбречните инциденталоми и да предостави препоръки за клиничната практика. Дизайн. Група експерти, назначени от Италианската асоциация на клиничните ендокринолози (АМЕ), направи оценка на методологичните качества на релевантните проучвания, представи резултатите от анализа и систематизира наличните данни. Образни изследвания. Компютърната томография (КТ) се препоръчва като начално изследване с използването на коефициент на атенюиране ≤10 единици по Hounsfield (HU) за диференциране на аденомите от другите тумори. За тумори с по-висок изходен коефициент на атенюиране се препоръчва използването на контрастна компютърна томография. Позитронмисионната томография (ПЕТ) или ПЕТ/КT се препоръчва при неефективност на КT, тъй като тънкоиглена аспирационна биопсия може да бъде използвана само в отделни случаи, суспектни за метастази (след биохимично изключване на феохромоцитом). Хормонални изследвания. Наличието на феохромоцитом и хиперкортизолемия трябва да бъде изключено при всички пациенти, а при пациенти с хипертония и/или хипокалиемия трябва да се има предвид първичен алдостеронизъм. Супресионният нощен тест с 1 mg дексаметазон се препоръчва за скрининг на субклиничен синдром на Кушинг с прагова стойност 138 nmol/l. Стойност под 50 nmol/l на практика изключва наличието на синдром на Кушинг, а в областта между 50 и 138 nmol/l няма яснота за наличието или отсъствието на заболяването.

PDF-download

Рамиприл в профилактиката и лечението на болни със захарен диабет

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Коронарната болест на сърцето е водеща причина за заболеваемост и смъртност в развитите страни. В много случаи активацията на ренин-ангиотензин-алдостероновата ос повишава риска за настъпване на сърдечно-съдови инциденти1 и инхибицията на тази система от инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ) понижава сърдечно-съдовата болестност. Благоприятни ефекти на АСЕ-инхибиторите са установени при множество заболявания, включително хипертония,2, 3 миокарден инфаркт,4–6 застойна сърдечна недостатъчност,2, 5, 7 захарен диабет3, 8 и бъбречна болест9 (фиг. 1).

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.