Main menu
Second Menu

Наука Eндокринология 5/2009

Съдържание сп. „Наука Ендокринология” брой 5/2009:


» УВОД
» Надбъбречна недостатъчност
» Кожната автофлуоресценция – неинвазивен маркер за сърдечно-съдов риск при пациенти със захарен диабет
» Дефицит на растежен хормон при възрастни
» McCune-Albright синдром
» Синдром на Mayer-Rokitansky-Kuster- Hauser (MRKH)
» Влияние на затлъстяването върху фертилитета и бременността

УВОД

Автор: проф. Сабина Захариева, главен редактор

Уважаеми колеги,
Въпреки постигането на прицелните нива на LDL-холестерола, артериалното налягане и кръвната захар в съответствие със съвременните препоръки за добра клинична практика, пациентите със захарен диабет тип 2 и метаболитен синдром остават с повишен риск от съдови инциденти. Причината за това е атерогенната дислипидемия, която се характеризира с повишени нива на триглицеридите, на аполипопротеин В и не-HDL-холестерола и със снижени нива на HDL-холестерола. Тя остава недиагностицирана и нелекувана при болшинството от случаите в ежедневната клинична практика и допринася съществено за повишения макросъдов и микросъдов риск.

PDF-download

Надбъбречна недостатъчност

Автор: Д-р Владимир Василев
Болница: Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София

Надбъбречната недостатъчност представлява заболяване, което се характеризира с нарушена адренокортикална функция и намалена продукция на минералокортикоиди, глюкокортикоиди и/или надбъбречни андрогени.1 Надбъбречната недостатъчност може да бъде причинена от заболявания на кората на надбъбреците (първична), хипофизата и секрецията на адренокортикотропния хормон (АКТХ) (вторична) или хипоталамуса и секрецията на кортикотропин-рилийзинг хормона (КРХ) (третична). Този раздел ще предостави бърз поглед върху етиологията, клиничната картина, диагнозата и лечението на надбъбречната недостатъчност.

PDF-download

Кожната автофлуоресценция – неинвазивен маркер за сърдечно-съдов риск при пациенти със захарен диабет

Автор: Д-р Грета Грозева
Болница: УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”, София, Клиника по диабетология

Захарният диабет е хронично заболяване, свързано с повишен сърдечно-съдов риск. Хроничната хипергликемия и често придружаващата я дислипидемия играят основна роля за развитието и прогресията на диабетните усложнения. Едни от механизмите, участващи в генезата на тези усложнения, са свързани с окислителния стрес и образуването на крайни продукти на гликирането (Advanced Glycation End products – AGEs).

PDF-download

Дефицит на растежен хормон при възрастни

Автор: Д-р Силвия Въндева, проф. Сабина Захариева
Болница: Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София

През последните няколко години се отдава все по-голямо значение на дефицитa на РХ при възрастни поради две причини: достатъчно доказателства относно неблагоприятните последици от недостатъчната секреция на РХ и наличието на РХ под формата на лекарствено средство1,2.

PDF-download

McCune-Albright синдром

Автор: Д-р Мария Бояджиева
Болница: Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София

McCune-Albright синдромът (MAS) класически се характеризира с клиничната триада фиброзна дисплазия на костта (ФД), кожни петна caf -au-lait и преждевременен пубертет (ПП). Това е рядко срещано заболяване с честота между 1/100 000 и 1/1 000 000. ФД може да засяга единични или множество части на костта, което клинично се проявява с накуцване и/или болка, понякога патологични фрактури. Сколиозата е честа и може да прогресира. В допълнение към ПП (вагинално кървене или зацапване, както и развитие на млечната тъкан при момичетата, увеличаване на тестисите и пениса и преждевременно сексуално поведение при момчетата), различен от ендокринопатиите в следствие на хиперфункция на жлезите, могат да бъдат включени хипертиреоидизъм, излишък от растежен хормон, Cushing синдром и загуба на ренален фосфор.

PDF-download

Синдром на Mayer-Rokitansky-Kuster- Hauser (MRKH)

Превод: Д-р Ралица Робева

Синдромът на Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser (MRKH) се характеризира с вродена аплазия на матката и горните 2/3 от влагалището у жени, които имат нормално развити вторични полови белези и нормален кариотип 46, XX. Заболяването засяга най-малко 1 на 4500 жени. Може да бъде изолирано (тип 1), но по-често се асоциира с бъбречни и гръбначни, а по-рядко и със слухови и сърдечни дефекти (тип 2). Първият признак на заболяването е първичната аменорея при млади жени с нормални външни полови белези, функциониращи яйчници и кариотип 46 ХХ без видими хромозомни аномалии. Фенотипната изява се припокрива с тази на други синдроми, поради което изисква адекватно разграничаване. Дълго време се е смятало, че заболяването е резултат от спорадична аномалия, но нарастващият брой фамилни случаи подкрепя тезата за генетична причина. При фамилните форми синдромът се предава автозомно доминантно с непълна пенетрантност и различна експресия. Това предполага мутация в главен ген, определящ развитието, или ограничен хромозомен дисбаланс. Въпреки това, етиологията на синдрома остава неясна. Лечението на вагиналната аплазия, което се състои в създаване на неовагина, може да позволи сексуални взаимоотношения. Тъй като психологичният дистрес е много изразен при засегнатите жени, адекватните консултации преди и по време на лечението са от особена важност.

PDF-download

Влияние на затлъстяването върху фертилитета и бременността

Превод: Д-р  Ралица Робева

Затлъстяването по време на бременност се свързва с множество рискове за майката и плода. Справянето с този проблем и потенциалното намаляване на риска е предизвикателство при акушерското наблюдение. Не е известно дали затлъстяването е пряка причина за неблагоприятните събития по време на бремеността или връзката между тях и обезитета е резултат от други фактори (като например диабета), които имат общи характеристики и при двете състояния.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.