Main menu
Second Menu

Наука Eндокринология 6/2009

Съдържание сп. „Наука Ендокринология” брой 6/2009:


» Как да получим „клинически значими” рандомизирани проучвания и как да прилагаме резултатите в практиката?
» Определяне на сърдечно-съдовите рискови фактори чрез оценка на артериалната ригидност при пациенти с еректилна дисфункция
» Хипертриглицеридемия: клинично значение и терапия
» Сърдечно-съдов риск при пациенти със захарен диабет тип 2 на перорална антидиабетна терапия
» Метаболитен синдром: етиология на едно мултифакторно заболяване
» Хормони на мастната тъкан при жени с поликистозeн овариален синдром (Литературен обзор със собствени данни)
» Алдостерон и артериална хипертония
» Amaryl®– различната сулфанилурея
» Амиодарон и щитовидна жлеза: смъртоносен потенциал

Как да получим „клинически значими” рандомизирани проучвания и как да прилагаме резултатите в практиката?

Автор: Проф. Сабина Захариева, главен редактор

Необходими са повече усилия за провеждането на рандомизирани проучвания, които да предоставят клинически значими резултати с влияние върху общественото здраве – това е заключението от обзор на рандомизирани проучвания, публикуван наскоро в престижното списание Journal of the American College of Cardiology. Авторите на статията пишат: „Неправилната интерпретация на резултатите от проучвания може да дезинформира изследователите и да доведе до неефективност на клиничната практика”.

PDF-download

Определяне на сърдечно-съдовите рискови фактори чрез оценка на артериалната ригидност при пациенти с еректилна дисфункция

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Иван Иванов, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Еректилната дисфункция се смята за сигурен маркер за наличието на сърдечно-съдова болест и се счита за ранен признак на съдова дисфункция.1, 2 Днес е доказано, че коронарната болест на сърцето и еректилната дисфункция имат множество общи рискови фактори. Традиционните рискови фактори за атеросклероза са широко разпространени при пациентите с еректилна дисфункция и степента на еректилната дисфункция е в зависимост от тежестта и броя на рисковите фактори.3, 4 Няколко епидемиологични проучвания потвърдиха, че еректилната дисфункция е много по-разпространена сред пациентите с коронарна болест на сърцето, отколкото в общата популация.3, 4, 5

PDF-download

Хипертриглицеридемия: клинично значение и терапия

Автор: Д-р Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, доц. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Транспортът на триглицеридите изглежда е една от най-примитивните системи за пренос на липиди в организмите. Триглицеридите, чиито молекули се образуват чрез свързването на три мастни киселини към глицерол, са основното депо и циркулираща форма на енергия. Мазнините освобождават 2 пъти повече енергия от въглехидратите.
Мастните киселини циркулират в две форми – като свободни мастни киселини, свързани с плазмените протеини, основно албумин, и естерифицирани с глицериди и фосфолипиди мастни киселини, компоненти на липопротеините. Тъй като молекулите на триглицеридите не са полярни, те не са разтворими в плазмата. В циркулиращите липопротеини триглицеридите са заобиколени от подобната на детергент повърхност на фосфолипидите и протеините. Триглицеридите, приети с храната и синтезирани в черния дроб, се доставят до периферните (извънчернодробни) тъкани, където триглицеридите се складират или се използват като енергиен източник.

PDF-download

Сърдечно-съдов риск при пациенти със захарен диабет тип 2 на перорална антидиабетна терапия

Автор: Доц. Цветалина Танкова1, д-р Борислав Георгиев2, д-р Елена Костова2, доц. Нина Гочева2
Болница: 1Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София, 2 Национална кардиологична болница

Повече от 286 милиона души в световен мащаб страдат от захарен диабет, като заболяването е свързано с поне двукратно по-висока смъртност, основно поради сърдечно-съдови причини.1 Пероралните антидиабетни медикаменти се прилагат основно за подобрение на гликемичния контрол, но има данни, че някои от тях могат да повишат риска за настъпване на сърдечно-съдови инциденти.2–11 Тиазолидиндионите, например, са одобрени за приложение в клиничната практика като средства за понижение на нивото на кръвната захар с благоприятен ефект върху инсулиновата чувствителност.

PDF-download

Метаболитен синдром: етиология на едно мултифакторно заболяване

Автор: Доц. Нина Гочева, д-р Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева
Болница: Национална кардиологична болница

Метаболитният синдром представлява констелация от кардио-метаболитни рискови фактори – централно затлъстяване, инсулинова резистентност, нарушен глюкозен толеранс, дислипидемия, не-алкохолна стеатоза на черния дроб и хипертония. Разпространението на метаболитния синдром нараства бързо поради епидемичното разпространение на затлъстяването, в резултат на което нараства и влиянието на метаболитния синдром върху общата честота на сърдечно-съдовата болест и захарния диабет тип 2. Понастоящем не е известно дали рискът за развитие на сърдечно-съдова болест е по-висок при пациенти с диагностициран метаболитен синдром в сравнение с повишението на риска при сумиране на отделните рискови фактори. Все още няма общоприето становище за патогенезата на метаболитния синдром и няма специфична медикаментозна терапия. Тук представяме наличните към момента клинични данни и научни доказателства, потвърждаващи съществуването на метаболитен синдром като мултифакторно ендокринно заболяване, чийто основен патогенетичен механизъм вероятно е храненето на майката. Освен това се предполага, че ектопичното натрупване на мастна тъкан (напр. висцерално и чернодробно натрупване на мастна тъкан) и провъзпалителното състояние заемат централна позиция в развитието на метаболитния синдром.

PDF-download

Хормони на мастната тъкан при жени с поликистозeн овариален синдром (Литературен обзор със собствени данни)

Автор: Дац. Мария Орбецова
Болница: Клиника по eндокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Георги”, Медицински университет, Пловдив

PCOS е най-честата ендокринопатия, обхващаща до 14% от жените в репродуктивна възраст. Представлява хетерогенно заболяване, характеризиращо се с хиперандрогенизъм и хронична олиго-ановулация. PCOS е асоцииран с много от характеристиките на метаболитния синдром и с повишен риск от развитие на сърдечно-съдови усложнения. Наднормено тегло и затлъстяване се наблюдават у 30–50% от жените с PCOS според повечето изследователи на синдрома, но честотата широко варира между различните народности.

PDF-download

Алдостерон и артериална хипертония

Превод: Д-р Мая Живкова

Докладът на Световната здравна организация от 2002 г. показа разпространение на артериалната хипертония, възлизащо на 1 милиард души в световен мащаб. Около 7,1 милиона смъртни случаи са пряко следствие от лошия контрол на артериалното налягане, на който се дължат и 62% от случаите на мозъчно-съдова болест и 49% от случаите на исхемична болест на сърцето. При половината от пациентите с артериална хипертония артериалното налягане не може да бъде контролирано въпреки правилното приложение на поне три антихипертензивни медикамента, включително диуретик.

PDF-download

Amaryl®– различната сулфанилурея

Още при появата си преди повече от 15 години Amaryl® демонстрира качества, различни от останалите, прилагани дотогава сулфанилурейни продукти (СУП). Класифициран като СУП от трето поколение, Amaryl® демонстрира висока ефективност при постигане и поддържане на контрол върху гликемията както при моно-, така и при комбинирана терапия с други ОАД.1–4 Тази ефективност се дължи на съчетанието на панкреатична и екстрапанкреатична активност на Amaryl®.

PDF-download

Амиодарон и щитовидна жлеза: смъртоносен потенциал

Автор: Д-р Борислав Георгиев1, доц. Нина Гочева1, проф. Сабина Захариева2
Болница: 1Национална кардиологична болница 2Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София

Амиодарон е антиаритмичен медикамент, прилаган масово и все по-често при редица надкамерни и камерни аритмии. Той притежава различни странични ефекти, но сред опасните, налагащи преустановяване на лечението, са неговите негативни ефекти върху щитовидната жлеза.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.