Main menu
Second Menu

Наука Eндокринология 6/2010

Съдържание сп. „Наука Ендокринология” брой 6/2010:


» Нови възможности за корекция на дислипидемиите
» Серумни нива на ацетилхолинестеразата при метаболитен синдром
» Терапия на лактотрофния аденом (пролактином) по време на бременност
» EUCREAS®–нови терапевтични възможности при захарен диабет тип 2
» Ефект на бизопролол при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност и висок риск: резултати от post-hoc анализи на проучването CIBIS II
» Ефекти на фибратите върху сърдечно-съдовия изход
» Coxamin – хранителна добавка с доказани претенции
» Ревизиране на прицелните стойности за артериалното налягане и препоръки за клинична терапия на хипертонията
» Сол, алдостерон и инсулинова резистентност: влияние върху сърдечно-съдовата система

Нови възможности за корекция на дислипидемиите

Автор: проф. Сабина Захариева, гл. редактор

В средата на ноември т.г. пред международната научна общност бяха представени данни за новия инхибитор на протеинареносител на холестерилови естери (CETP), които показват изразен ефект на медикамента върху нивата на LDL- и HDL-холестерола при добър профил на сигурност. Изследователите начело с ръководителя на групата д-р Кристофър Кенън (Бостън, САЩ) показаха, че анацетрапиб (на MSD) значимо понижава нивото на LDL-холестерола с 36% и повишава нивото на HDL-холестерола със 138% в сравнение с плацебо. Не, това не е грешка. До момента известните ни и прилагани в практиката медикаменти повишават максимум с няколко десети нивата на HDL-холестерола, а тук се повишава със 138%! При този нов медикамент не се наблюдава повишение на систолното артериално налягане – страничен ефект на торцетрапиб, по-ранен CETP-инхибитор, който бе изтеглен от клиничните проучвания след установяване на повишение на сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност. Може би медицината навлиза в ерата на медикаментите, които повишават нивото на HDL-холестерола. Знаем от епидемиологичните проучвания, че високите нива на HDL-холестерола са полезни, но досега разполагахме само с един по-мощен медикамент, който повишава нивото на HDL – ниацин, който изисква високи дози и има множество странични ефекти. Все още HDL е много труден за повлияване липиден параметър.

PDF-download

Серумни нива на ацетилхолинестеразата при метаболитен синдром

Автор: Д-р Марияна Христова,1 проф. Георги Чалдъков,2 проф. Марко Фиоре,3 доц. Пепа Атанасова,4 проф. Луиджи Алое3
Болница: 1 ЕТ „АИПСМП – Д-р М. Христова”, Варна 2 Сектор по клетъчна биология, Медицински университет, Варна 3 Институт по невробиология и молекулна медицина, Национален съвет по наука, Рим, Италия 4 Катедра по анатомия и хистология, Медицински университет, Пловдив

През 90-те години в изследванията на атеросклерозата се натрупаха резултати, които бяха обобщени като „атеросклерозата е възпалителна болест”.1 Сега тази хипотеза обхвана и други – свързани с мастната тъкан – сърдечно-метаболитни болести, като затлъстяване, метаболитен синдром (МС) и захарен диабет тип 2.2–6. Следователно, търсенето на медиаторни молекули на възпалителния процес стана едно от съвременните направления в проучванията на клетъчните и молекулните механизми на възникването и развитието на тези болести. Една от тези молекули е ацетилхолин – „класически” невротрансмитер на холинергич ните нерви. Установено бе, че ацетилхолинът проявява антивъзпалително действие, медиирано чрез холинергичния противовъзпалителен рефлекс (cholinergic anti-inflammatory reflex, CAIR).7, 8

PDF-download

Терапия на лактотрофния аденом (пролактином) по време на бременност

Превод: Д-р Мая Живкова

Лактотрофните аденоми (пролактиноми) обикновено водят до инфертилитет поради инхибиторния си ефект върху секрецията на пролактина и гонадотропина, а понякога и поради масов ефект върху микроаденома. Възможността за лечение на тези аномалии позволява на жените с това заболяване да забременеят. Терапията по време на бременност е базирана върху познаването на рисковете за майката и плода.
Рискове при лактотрофен аденом по време на бременност Рисковете за майката, асоциирани с лактотрофния аденом по време на бременност, се определят предимно от размера на аденома, а потенциалните рискове за плода се определят основно от терапията.

PDF-download

EUCREAS®–нови терапевтични възможности при захарен диабет тип 2

Автор: Д-р Наталия Темелкова
Болница: Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска”, София

Няма лекар, който да не е убеден колко голям дял от хроничните заболявания в ежедневната клинична практика се пада на захарния диабет тип 2 (ЗДТ2). Лавинообразното нарастване на честотата му дава основание това заболяване да бъде определено като епидемия. Данните сочат, че ако през 2010 г. броят на болните със ЗДТ2 в света е 285 милиона, то през 2030 г. се очаква той да бъде около 438 милиона.1 Индустриализацията, затлъстяването, тежкият стрес, обездвижването, увеличената продължителност на живота са безспорно факторите, водещи до нарастване на честотата на това заболяване. И няколко категорични цифри – лечението на заболяването и усложненията му има тежък икономически и социален ефект – световните разходи са над 376 милиарда долара за година. 2

PDF-download

Ефект на бизопролол при пациенти с хронична сърдечна недостатъчност и висок риск: резултати от post-hoc анализи на проучването CIBIS II

Автор: Д-р Борислав Георгиев
Болница: Университетска национална кардиологична болница

За разлика от подхода в миналото на пренебрегване на бета-блокерите в терапията на хроничната сърдечна недостатъчност поради негативните им инотропни ефекти, днес се смята, че симпатиковата активация е ключов фактор за прогресията на заболяването.1 Бяха разработени терапевтични стратегии за противодействие на увреждащите ефекти от ексцесивната неврохормонална стимулация. Клинични и експериментални данни потвърдиха приложението на бета-блокерите при сърдечна недостатъчност с цел редукция на заболеваемостта и смъртността.2–4 Благоприятните дългосрочни ефекти на -блокерите при сърдечна недостатъчност бяха потвърдени от множество проучвания, включително CIBIS II с бизопролол,5 MERIT-HF с метопролол6 и US Carvedilol Program.7 В проучванията CIBIS II и MERITHF 1-селективните блокери бизопролол и метопролол сукцинат показаха сигнификантна редукция с 34% на общата смъртност, първичен критерий и в двете проучвания.

PDF-download

Ефекти на фибратите върху сърдечно-съдовия изход

Автор: Д-р Борислав Георгиев,1 д-р Петър Дяков,2 доц. Нина Гочева1
Болница: 1Университетска национална кардиологична болница 2Катедра по здравна политика и мениджмънт, Факултет по обществено здраве, Медицински университет, София

Сърдечно-съдовата болест е водеща причина за преждевременната заболеваемост и смъртност по света.1 През последните няколко десетилетия се натрупаха много доказателства за ролята на липидите в генезата на съдовата болест, включително за ефектите на отделните липидни фракции. Медикаментозната стратегия за понижаване на нивото на холестерола, свързан с липопротеините с ниска плътност (LDL-холестерола), е ефективна интервенция, базирана на приложението на статини2, 3 – медикаменти, редуциращи значително риска от коронарна болест на сърцето, инсулта и смъртността. Въпреки това остатъчният риск за настъпване на други сърдечно-съдови инциденти остава висок, което налага разработването на допълнителни ефективни превантивни стратегии.

PDF-download

Coxamin – хранителна добавка с доказани претенции

Автор: Проф. Фани Рибарова
Болница: Катедра „Превантивна медицина”, Факултет по обществено здраве, Медицински университет, София

В какво се състои силата на COXAMIN? КОКСАМИН е хранителна добавка, принадлежаща към групата “морски хранителни добавки”, производство на Marigot Ireland Ltd. Компанията е член на мрежата за натурални продукти Marigot group. Коксаминът е
мултиминерален продукт, който се извлича от калцирани видове Lithothamnion, събирани под лиценз с изключителни права. Тези видове растат 4–5 години, през които кумулират редица есенциални за човешкия организъм минерали, микроелементи и други биологично активни вещества (БАВ), намиращи се в морето.

PDF-download

Ревизиране на прицелните стойности за артериалното налягане и препоръки за клинична терапия на хипертонията

Автор: Д-р Борислав Георгиев1, проф. Сабина Захариева2
Болница: 1 Университетска национална кардиологична болница 2 Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София

Много често се налага лекарите, които се срещат с болни с ендокринни заболявания, да контролират терапевтичния ефект на съпътстващата хипертония в хода на болести на ендокринната система. Голям брой от пациентите със захарен диабет са с повишено артериално налягане и при тях се цели постигане на пониски прицелни стойности. При много ендокринни заболявания може да се установи и вторична хипертония. Затова тук си позволяваме да обсъдим подходите и резултатите от лечението на хипертонията при болни с или без ендокринни заболявания.

PDF-download

Сол, алдостерон и инсулинова резистентност: влияние върху сърдечно-съдовата система

Автор: Д-р Борислав Георгиев1, проф. Сабина Захариева2
Болница: 1 Университетска национална кардиологична болница 2 Клиничен център по ендокринология, Медицински университет, София

Хипертонията и захарният диабет тип 2 са мощни рискови фактори за развитие на сърдечно-съдово заболяване и хронична бъбречна болест и са водещи причини за заболеваемост и смъртност в световен мащаб. Изследвания на патофизиологията на рисковите фактори за сърдечно-съдовата и хроничната бъбречна болест показаха, че солевата чувствителност и инсулиновата резистентност са ключови елементи в зависимостта между хипертонията и захарния диабет тип 2. Ексцесивният прием на сол и калории – характерни за западния начин на хранене, е свързан не само с повишение на артериалното налягане, но и с нарушение на инсулиновата чувствителност и глюкозната хомеостаза. При тези условия активацията на симпатиковата нервна система и ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС) води до активация на сигналните пътища на минералкортикоидните рецептори и повишена продукция на реактивни кислородни радикали и нарастване на оксидативния стрес, което пък от своя страна води до инсулинова резистентност и нарушение на съдовата функция. Освен това, инсулиновата резистентност не е ограничена до класическите инсулин-чувствителни тъкани – като скелетните мускули, но засяга и сърдечно-съдовата система, като допринася за развитието на сърдечно-съдови и хронични бъбречни заболявания.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.