Main menu
Second Menu

Наука Eндокринология 6/2012

Съдържание сп. „Наука Ендокринология” брой 6/2012:


» Увод
» Консенсусно становище за лечението на хипогонадизма при мъжа
» Хиперинсулинемия и злокачествени заболявания
» Пиоглитазон е реалност в България
» Повлияване на тежките хипогликемични епизоди при лечение с инсулинови помпи. Наблюдение върху група от 8 пациенти
» Глюкокортикоидна терапия и надбъбречна супресия

Увод

Автор: проф. Сабина Захариева, гл. редактор

Уважаеми колеги,
Депутати в ЕП искат по-добра защита от химически вещества, засягащи хормоните.
В Европейския парламент се отчита, че през последните 20 години има ръст на хормоналните заболявания, като една от причините могат да бъдат химически вещества, засягащи ендокринната система на организма. „Въпреки че все още не разполагаме с отговори на всички въпроси, знаем достатъчно, за да регламентираме употребата на тези вещества в съответствие с принципа на предпазливостта”, заявява Оса Вестлунд (С&Д, Швеция). Нейният доклад за ограничаване на рисковете ще бъде гласуван в комисията по обществено здраве в края на месец януари 2013 г.

PDF-download

Консенсусно становище за лечението на хипогонадизма при мъжа

Автор: Доц. Владимир Христов,1* проф. Здравко Каменов,2* проф. Филип Куманов,3 проф. Чавдар Славов,4* проф. Йорданка Узунова,4 доц. Александър Хинев,5 д-р Милен Кацаров,6* доц. Кирил Христозов,7 доц. Румен Бостанджиев8*
Болница: 1Български инстутит по метаболитен синдром; Медицински център „Про-Вита” 2Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровска”, Медицински университет, София 3Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет, София 4Клиника по уролог

Честотата на хипогонадизма при мъже на средна възраст е около 6%, но е значително по-висока при затлъстяване, други съпровождащи заболявания и влошено здраве.1, 2 Мъжете живеят около 5.6 години по-малко от жените,3 а за България тази разлика е 7.2 години.4 Дълго време се считаше, че андрогените са една от съществените причини за това. Оказа се обаче, че дефицитът на андрогени значително влошава сърдечно-съдовата прогноза на мъжа и през последните години проблемът за мъжкия хипогонадизъм доби особена

PDF-download

Хиперинсулинемия и злокачествени заболявания

Автор: Доц. Ивона Даскалова, д-р Виолета Костадинова
Болница: Клиника по ендокринология и болести на обмяната, Военномедицинска академия, София

Хиперинсулинемията е състояние, характерно преди всичко за състоянията на предиабет и началната фаза на захарен диабет тип ІІ. Двата основни типа диабет се различават главно по нивото на ендогенен инсулин. При тип ІІ хипергликемията е резултат от първично нарушение на инсулиновото действие (резистентност на рецепторите) и е налице ендогенна хиперинсулинемия, като резултат от стремежа на регулаторните системи да поддържат нормална глюкозната хомеостаза. Инсулиновата резистентност е състояние на намалена чувствителност на инсулин-сензитивните тъкани към неговото действие, което води до неадекватната му възможност да потисне чернодробната глюкозна продукция и периферното елиминиране на глюкоза.

PDF-download

Пиоглитазон е реалност в България

Автор: Д-р Петя Каменова
Болница: Клиника по диабетология, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”

Инсулиновата резистентност и бета-клетъчната дисфункция са двете ключови патофизиологични нарушения на тип 2 захарен диабет. Черният дроб, мускулите и мастната тъкан са резистентни към действието на инсулина. Базалната чернодробна глюкозна продукция е повишена въпреки високото плазмено инсулиново ниво, което показва наличие на чернодробна инсулинова резистентност. Увеличената продукция на глюкоза от черния дроб е първичното нарушение, водещо до повишена плазмена глюкоза на гладно. Свързването на инсулина с рецептора води до тирозинфосфорилиране на инсулиновия рецептор и инсулин рецепторния субстрат 1 с последващо активиране на фосфоинозитол-3-киназата и Akt. Активирането на инсулин ецепторния сигнален път повишава глюкозния транспорт в клетката, глюкозното фосфорилиране и стимулира гликогеновата синтеза и глюкозно окисление.

PDF-download

Повлияване на тежките хипогликемични епизоди при лечение с инсулинови помпи. Наблюдение върху група от 8 пациенти

Автор: Доц. Ивона Даскалова, д-р Цветелина Тотомирова
Болница: Клиника по ендокринология и болести на обмяната, Военномедицинска академия, София

Захарният диабет е сериозно заболяване, протичащо с разнообразни усложнения и водещо до преждевремена смърт. Честотата му нараства значимо през последните години, надвишавайки досегашни предвиждания1, 2 и води до големи финансови разходи, достигащи 10% от разходите за здравни грижи в развитите страни.3 На съвременен етап лечението на диабетно болния пациент включва не просто определяне на терaпевтично поведение, но и превенция на острите и късните компликации на заболяването. Неоспоримо е значението на оптимизирания гликемичен контрол за постигане на профилактика на дългосрочните усложнения.4, 5 Не по-малка важност има обаче и предпазването от непосредствени проблеми, каквито са хипогликемичните епизоди и острата метаболитна декомпенсация.

PDF-download

Глюкокортикоидна терапия и надбъбречна супресия

Превод: Д-р Мая Живкова

Надбъбречната недостатъчност се дължи нa адренокортикална дисфункция, която може да е резултат от деструкция на надбъбречната кора (първична надбъбречна недостатъчност, болест на Адисон), понижена секреция на адренокортикотропен хормон (ACTH) от хипофизата (вторична надбъбречна недостатъчност) или понижена секреция на кортикотропин-освобождаващ хормон (CRH) или други ACTH-секретагози (третична надбъбречна недостатъчност). Първичната и вторичната надбъбречна недостатъчност с естествена етиология са редки, а третичната, ятрогенна надбъбречна недостатъчност, предизвикана от супресия на хипоталамо-хипофизо-надбъбречната ос (HPA) с глюкокортикоиди, е честа.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.