Main menu
Second Menu

Наука Eндокринология 6/2013

NЕ4_korici_


» УВОД
» Инхибитори на ренин-ангиотензин-алдостероновата система в лечението на артериалната хипертония при диабет и метаболитен синдром
» Сексуална функция при нелекувана и лекувана хипертония
» Наднормено тегло, диабет тип 2 и канцерогенеза
» Диабетната нефропатия
» Ефективност на вилдаглиптин, определена в реалната практика: преглед на резулта тите от проучва нето EDGE
» Акромегалия: отвъд хирургията

Увод

Автор: проф. Сабина Захариева гл. редактор

Уважаеми колеги,
В последните години се акцентира върху различни благоприятни ефекти на суплементацията с витамин Д. В най-новия брой на списание Pain се разглежда терапията с витамин Д при болни с фибромиалгия. Синдромът на фибромиалгия се характеризира с болки в различни части на тялото и хронична умора. В допълнение, болните могат да страдат от безсъние, сутрешни отоци, намалена концентрация и в по-рядки случаи от безпокойство и депресия. Всичко това се отразява съществено на качеството на живот на пациентите. Няма лечение, насочено към всички симптоми, но добър ефект оказват физиотерапията, психотерапията и интермитентната медикаментозна терапия (amitriptyline, duloxetine, pregabaline).
Статията – PDF
 

 

 

Инхибитори на ренин-ангиотензин-алдостероновата система в лечението на артериалната хипертония при диабет и метаболитен синдром

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС) има ключова роля в сърдечно-съдовата патология. РААС е комплексна система от ензими, протеи ни и пептиди, които участват в регулацията на артериалното налягане (АН), водния и електролитния баланс. Ангиотензин II (Ang II) е главен ефекторен хормон, който причинява съдова вазоконстрикция и стимулиране на алдостеронова продукция чрез Ang II-рецептора субтип АТ1. Глобалният ефект от активирането на РААС е повишаване на АН и зад-
ръжка на натрий. Регулацията на РААС се осъществява на първо място в бъбрека и осигурява бърз и ефективен механизъм за остри промени в АН и вод-
ния и електролитния баланс.
Статията – PDF
 

 

 

Сексуална функция при нелекувана и лекувана хипертония

Автор: Доц. Борислав Георгиев1, проф. Здравко Каменов2
Болница: 1Национална кардиологична болница 2Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровскa“, Медицински университет, София

Артериалната хипертония е най-честото и едно от най-опасните сърдечно-съдови заболявания, изискващо ранна диагностика и адекватна терапия. Тя засяга над 25% от възрастното население и разпространението Ӝ нараства бързо. С разпространението на западния начин на живот и увеличената продължителност на живота се очаква през 2025 г. болните с хипертония да достигнат 1.5 милиарда души, което превръща заболяването в основен проблем за публичното здравеопазване1. Повишеното артериално
налягане може да засегне всички органи, но основните усложнения са от страна на сърцето (левокамерна хипертрофия, сърдечна недостатъчност, миокарден инфаркт), мозъка (инсулт), очите (ретинопатия), бъбреците (нефропатия), кръвоносните съдове (функционални и структурни увреждания).
Статията – PDF
 

 

 

Наднормено тегло, диабет тип 2 и канцерогенеза

Автор: Д-р Виолета Костадинова, доц. Ивона Даскалова
Болница: Клиника по ендокринология и болести на обмяната, Военномедицинска академия, София

Наднорменото телесно тегло и затлъстяването са състояния с непрекъснато повишаваща се честота в последните десетилетия, поради което днес говорим за пандемия в световен мащаб. Прави впечатление връзката на наднорменото тегло, диабета и рака. Наднорменото тегло и затлъстяването са в същото време и много важни рискови фактори за захарен диабет тип 2.
Статията – PDF
 

 

 

Диабетната нефропатия

Автор: Д-р Атанас Кундурджиев
Болница: Клиника по нефрология, УМБАЛ ,,Александровска“, Медицински университет, София

Според скорошен доклад на Международната диабетна федерация от диабет боледуват около 250 млн. души по целия свят, като се очаква до 2025 г. техният брой да нарасне до 380 млн. Основен допринасящ фактор за пандемията е увел ичаването на абдоминалното затлъстяване. Тази форма на затлъстяване е причинена главно от променения начин на хранене на съвременния човек с високоенергийни храни и от заседналия начин на живот. Широкото разпространение на диабета ще натовари здравните системи чрез по-късни усложнения, особено макроваскуларни и микроваскуларни заболявания.
Статията – PDF
 

 

 

Ефективност на вилдаглиптин, определена в реалната практика Преглед на резултатите от проучва нето EDGE

Автор: Проф. Здравко Каменов
Болница: Клиника по ендокринология, УМБАЛ „Александровскa“, Медицински университет, София

Захарният диабет (ЗД) е едно от заболяванията с най-голяма медико-социална значимост за съвременното общество. Броят на новодиагностицираните пациенти прогресивно се увеличава. Хроничният, водещ до сериозна инвалидизация ход на заболяването, както и фактът, че се утвърждава като четвъртата водеща причина за смъртност в Европа, правят нуждата от ефективна и безопасна терапия на ЗД още по-належаща.
Статията – PDF
 

 

 

Акромегалия: отвъд хирургията

Повечето случаи на акромегалия се дължат на хронична ексцесивна секреция на растежен хормон от хипофизен аденом. Растежният хормон индуцира синтеза на инсулинподобен растежен фактор 1 (IGF-1) в черния дроб. Повишените нива на растежен хормон и IGF-1 водят до развитие на тежка метаболитна дисфункция и сигнификантна заболеваемост и смъртност. Смъртността, асоциирана с акромегалията, е поне два пъти по-висока в сравнение с общата популация. Смъртността при акромегалия се понижава до изходно ниво, ако бъде постигнат адекватен контрол на растежния хормон и (вероятно) на IGF-13.
Статията – PDF
 

 

 

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.