Main menu
Second Menu

Наука Пулмология 1/2013

Съдържание сп. „Наука Пулмология” брой 1/2013:


» Увод – Дихателна недостатъчност
» Рецидивиращо свиркащо дишане в ранна детска възраст – диагностични и терапевтични предизвикателства
» Бронхиална обструкция при деца с неопластични заболявания
» Скрининг на случаи на туберкулоза сред високорисково население в три общини на Смолянска област
» Тонзиларният проблем
» Алергичният ринит – рисков фактор за астма (II част)
» Възможности за овладяване на острата дихателна недостатъчност чрез изкуствена белодробна вентилация (клинични наблюдения)

Увод – Дихателна недостатъчност

Автор: Доц. Ваня Недкова
Болница: Ръководител на катедра „Детски болести” Медицински университет, Плевен

Дихателната недостатъчност се определя като неспособност на дихателната система да достави достатъчно кислород за окислението на хемоглобина и да излъчи излишния въглероден диоксид от кръвта. Неспособността на белия дроб да осъществи газообменните си функции води до хипоксемия, а недостатъчната вентилация e причина за хиперкапнея и в по-малка степен за хипоксемия. Наличието на симптоми на засягане на дихателната система изисква своевременно изследване на артериалните кръвни газове. Сатурацията на хемоглобина, по-ниска от 90%, обикновено отговоря на артериално парциално налягане на кислорода под 60 mmHg, което е свързано със сериозно нарушение в оксигенацията на тъканите.

PDF-download

Рецидивиращо свиркащо дишане в ранна детска възраст – диагностични и терапевтични предизвикателства

Автор: Д-р Валери Исаев
Болница: Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“

Рецидивиращото свирене (РС) при децата до 5-годишна възраст е свързано с хетерогенна група заболявания. Честотата на епизодите на свирене в този възрастов период и свързаните с тях спешни посещения при лекар, хоспитализации и отсъствия от работа на родителите поставят тези състояния в спектъра на здравните проблеми с важна социално-икономическа значимост. Вероятността епизодите на РС да представляват ранна проява на бронхиална астма прави тези състояния сериозно диагностично и терапевтично предизвикателство за общопрактикуващи лекари, педиатри и специалисти. Този литературен обзор се опитва да систематизира последните постижения от многобройните проучвания в тази област, насочени към изясняване на рисковите фактори, прогнозата и определянето на диагностичното и терапевтичното поведение при децата с РС в ранна детска възраст.

PDF-download

Бронхиална обструкция при деца с неопластични заболявания

Автор: Доц. Искра Христозова1, доц. Пенка Переновска2, д-р Таня Христова2
Болница: ¹СБАЛДОХЗ, София ²Клиника по педиатрия,УМБАЛ „Александровска“, София

За период от 3 до 13 години са проследявани 32 деца с различни неоплазми без белодробни метастази (ембрионални тумори, малигнени лимфоми, саркоми, белодробни канцероиди). Всички деца са оперирани, 29 пациенти са провели химиотерапия, като 17 от тях са облъчвани. При 6 деца на възраст от 4 до 7 години, провели лъчелечение в областта на медиастинума, се наблюдава деформация на гръдния кош с предразположение към чести инфекции, с бронхообструктивен синдром и смесен тип на тежка вентилаторна недостатъчност. При дете с проведено медиастинално лъчелечение и химиотерапия с блеомицин и фармарубицин се установи констриктивен перикардит и тежка бронхиална обструкция, резистентна на лечение; заболяването завърши фатално. В групата на 17 деца, провели лъчетерапия, при 5 (30%) се наблюдава краткотраен бронхообструктивен синдром. Динамичното проследяване на 29 деца, лекувани с химиотерапия, установи при 7 пациента, получавали циклофосфамин, бронхообструктивен синдром с различна степен и продължителност.

PDF-download

Скрининг на случаи на туберкулоза сред високорисково население в три общини на Смолянска област

Автор: Георги Искров1, д-р Радостина Симеонова2, д-р Мими Кубатева3, д-р Цонка Митева-Катранджиева1, д-р Сийка Чернева3, проф. Румен Стефанов1 1Българска асоциация за промоция
Болница: 1Българска асоциация за промоция на образование и наука, Пловдив 2Медицински център „Раредис“, Пловдив 3Регионална здравна инспекция, Смолян

Въпреки неоспоримия напредък в превенцията, диагностиката, лечението и проследяването, туберкулозата (ТБ) остава едно от най-тежките заболявания и водеща причина за белодробна патология. Основна цел на проведеното проучване е изследване на високорискови групи от Смолянска област и оценка на превенцията на това социално-значимо заболяване в региона. Получените резултати изграждат социално-демографски профил на високорисковите за ТБ групи, допълнен със специфична информация за ТБ предиспозиция. Проучването констатира добро ниво на първична и вторична профилактика и прави препоръки за нейното подобряване. Контакт с активно инфектирани и отслабена имунна система са ключов белег за идентифициране на ТБ рисковите групи. Необходимо е да се продължи успешната работа с подрастващите и да се пропагандира здравословен начин на живот сред тях. Ромското население се очертава като високоприоритетна група за целенасочени действия за превенция на ТБ. За целта здравните органи следва да търсят по-широка подкрепа в лицето на местната власт, образователните и социалните институции. Трансграничното и междурегионалното сътрудничество са също ефективен способ за решаването на тези проблеми.

PDF-download

Тонзиларният проблем

Автор: Доц. Цоло Цолов
Болница: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“

В медицинските среди „тонзиларният проблем“ се дискутира повече от сто години и тази дискусия все още продължава. Основен фактор е важната имунологична роля на тонзиларния апарат – т.нар. лимфоиден пръстен на Пирогов–Waldeier, особено важният назопулмонален рефлекс, физиологичната роля на носната лигавица и пр. От друга страна, в педиатричната практика назалната и фарингеалната обструкция е основният патологичен момент при редица заболявания. Проблемът „сливици“ е едва ли не основният при посещенията на родителите при домашните лекари или в педиатричните кабинети. Много често родителите даже идват с готово решение на този въпрос и считат, че педиатърът или оториноларингологът са длъжни да изпълнят тяхното решение, като в същото време се счита за общоприето и нормално отговорността за последиците да е само на лекаря. Често срещани в практиката са и некомпетентните съвети и даже лечебни процедури при заболяванията на тонзилите. Как, кога и докога може да се лекуват тонзилите и кога се налага те да бъдат отстранени?

PDF-download

Алергичният ринит – рисков фактор за астма (II част)

Автор: Доц. Пенка Переновска
Болница: Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Александровска“

Астмата и алергичният ринит са бреме за пациента и обществото. Астмата е свързана с висока цена за лечение, необходимост от хоспитализации и понякога – с фатален изход. Алергичният ринит не е животозаплашващо заболяване, но е досадно за пациентите, влошава качеството им на живот, изпълнението на служебните задължения при възрастните и посещаемостта в училище при децата. При пациентите с коморбидност не само че симптомите на алергичния ринит се добавят към астмата, но нелекуваният алергичен ринит може да комплицира терапията на астмата и да доведе до лош контрол. В проучването IMPPACT за астма придружаващият алергичен ринит (при 60% от пациентите) е асоцииран с повишен риск от спешни визити и сигнификантно повишен риск от хоспитализации за астма. Следователно лечението на долните и горните дихателни пътища трябва да бъде комбинирано. Оптималното лечение на ринита може да подобри съпътстващата астма. Профилактиката и ранното лечение могат да предотвратят развитието на астма или да намалят тежестта на бронхиалните симптоми. ARIA препоръчва пациентите с алергичен ринит да се изследват за астма, а пациентите с астма – за алергичен ринит. Интегрираните модели за програми и терапевтични подходи предлагат астмата и алергичния ринит да се разглеждат като клинична изява на едно и също възпалително заболяване.

PDF-download

Възможности за овладяване на острата дихателна недостатъчност чрез изкуствена белодробна вентилация (клинични наблюдения)

Автор: Д-р Иван Стоев, д-р Иван Янков, д-р Иванка Илиева, д-р Иванка Паскалева, д-р Вилиaна Драгнева, проф. Тоньо Шмилев
Болница: Университетска клиника по детски и генетични болести, УМБАЛ „Свети Георги“, Пловдив

В съвременната педиатрична практика изкуствената белодробна вентилация (ИБВ) изпълнява ролята на метод, подпомагащ интензивната терапия, и е важна част от цялостното лечение на острата дихателна недостатъчност (ОДН), независимо от нейната етиология. Представяме нашите клинични наблюдения върху три случая на ОДН, възникнала в хода на различни заболявания. Демонстрира се значението на навременното включване на изкуствената белодробна вентилация, като елемент от цялостния терапевтичен процес. Посочват се и се дискутират клиничните и параклиничните критерии и точният момент за започване на ИБВ в хода на заболяването. Подчертава се важната роля на грижите за болното дете от добре подготвен и опитен медицински екип.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.