Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 3/2013

NK3_korici_14jun2013.indd

Съдържание сп. „Наука Кардиология” брой 3/2013:


» За лекарствените взаимодействия и взаимодействията на лекарства с храни и добавки
» Хипертонични кризи
» Генетика на артериалната хипертония (част 3)
» Стабилна стенокардия. Медикаментозна терапия (част 2)
» Клинична и урикозурична ефикасност на лозартан при пациенти с артериална хипертония. Резултати от отвореното мултицентрово клинично проучване LAURA
» Тройна фиксирана комбинация – мястото є в лечението на артериалната хипертония
» Терапевтична ефективност на ангиотензин-рецепторния блокер олмесартан медоксомил

За лекарствените взаимодействия и взаимодействията на лекарства с храни и добавки

Автор: Доц. Борислав Георгиев, главен редактор

Вече 14 години на страниците на списание „Наука Кардиология“ говорим за комбинираната терапия на сърдечно-съдовите заболявания. Списанието запознава лекарите и с новите медикаменти – за самостоятелно приложение или комбинация. Често пишем и за фармакологичните особености на лекарствата, но почти не сме публикували статии за лекарствените взаимодействия.

PDF-download

Хипертонични кризи

Автор: Д-р Любомир Бауренски
Болница:Национална кардиологична болница

Артериалната хипертония (АХ) е изключително чест клиничен проблем, който засяга около 1 милиард души по целия свят. Приблизително 1% от тези пациенти развиват рязко значително повишаване на артериалното налягане (АН) в даден период от живота си1–3. Терминологията, отнасяща се до клинични ситуации, свързани с остро покачване на АН, понякога е объркваща и не винаги се прилага адекватно. Използвани са различни определения като тежка хипертония, хипертонични кризи, спешни и неотложни хипертонични състояния, малигнена хипертония, като те не винаги са добре дефинирани и диференцирани. За хипертонична криза (ХК) най-общо се смята всяко рязко покачване на АН, обикновено систолно артериално налягане (САН) >180 mmHg или диастолно артериално налягане (ДАН) >120 mmHg4–13. Bъпреки че само около 1% от хипертониците, които се явяват за оценка на хипертонията, са с ХК, тези кризи са причина за 25% от посещенията в интензивните отделения.

PDF-download

Генетика на артериалната хипертония (част 3)

Автор: Доц. Борислав Георгиев, доц. Елина Трендафилова, доц. Тошо Балабански, проф. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Един от водещите мотиви на генетичните проучвания на есенциалната хипертония е разработването на нови терапевтични режими и диагностични тестове за прогнозиране на отговора на пациентите към антихипертензивната терапия. Фармакогенетиката може да бъде определена като наука, която изследва ролята на генетиката по отношение на отговора към медикаментозна терапия. По-малко от 40% от пациентите с хипертония имат контролирано артериално налягане. Отговорът на пациентите към един и същи антихипертензивен медикамент често е вариабилен и не може да бъде прогнозиран еднозначно. Един и същи клас медикаменти не е еднакво ефективен при всеки пациент и може да предизвика значими странични ефекти при някои пациенти и дори смърт. Някои от разликите се дължат на индивидуални характеристики на пациентите, като възраст, пол, тегло, специфики на болестта или съпътстващи медикаменти. Освен това се смята, че интериндивидуалната вариация в отговора към медикамента може да се дължи и на генетични фактори.

PDF-download

Стабилна стенокардия Медикаментозна терапия (част 2)

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Ивабрадин е прототип на специфични брадикардни медикаменти и е единственият представител на класа, който се използва в клиничната практика. Ивабрадин селективно инхибира натриево-калиевия If-поток – важен йонен поток за създаването на сърдечния ритъм в синусовия възел, и така забавя скоростта на диастолна деполяризация и понижава сърдечната честота. Ивабрадин не повлиява контрактилитета, AV провеждането и хемодинамиката. Проучвания от фаза II потвърдиха брадикардния ефект на ивабрадин в покой и по време на физическо натоварване, както и неговата антиангинозна ефективност42, 43. Сравнителни проучвания показаха добри резултати за ивабрадин спрямо атенолол и амлодипин. В проучването BEAUTIFUL44 при пациенти с коронарна болест, левокамерна дисфункция и сърдечна честота >70 удара в минута ивабрадин понижава риска от остър миокарден инфаркт и необходимостта от реваскуларизация с една трета, дори когато предшестващата терапия е оптимална.

PDF-download

Клинична и урикозурична ефикасност на лозартан при пациенти с артериална хипертония. Резултати от отвореното мултицентрово клинично проучване LAURA

Автор: Е. П. Шивченко, Л. В. Безродна, И. М. Горбас
Болница: Национален научен център, Национален институт на академиците „Н. Д. Стражеско“, Национална академия по медицина, Украйна

Статията представя резултатите на отвореното мултицентрово клинично проучване LAURA (Lorista And Uric Acid, 2011), което изследва взаимовръзката между прилагането на лозартан (лекарствен продукт Lorista) и неговите комбинации с различни концентрации на хидрохлоротиазид (Lorista Н и Lorista HD) и динамиката на урикемията.

PDF-download

Тройна фиксирана комбинация – мястото є в лечението на артериалната хипертония

Автор: Доц. Мария Токмаковa
Болница: Секция „Кардиология“, I катедра по вътрешни болести, Медицински университет, Пловдив

Целта на антихипертензивната терапия е оптимална редукция на артериалното налягане (АН) при благоприятен профил на поносимост, което е предпоставка за дългосрочно придържане към лечението. В обзора е разгледана тройната комбинация, в контекста на валзартанамлодипин-хидрохлоротиазид (EXFORGE HCT), като единствена регистрирана и налична за употреба в България. Обсъдена е концепцията за комбиниране на трите класа медикаменти и предимствата на всеки един от тях. Представени са факти от клинични проучвания, оценяващи ефикасността и безопасността на тройната комбинация валзартанмлодипин-хидрохлоротиазид и илюстриращи превъзходство за намаляване на АН пред двойните комбинации при еднакъв профил на безопасност.

PDF-download

Терапевтична ефективност на ангиотензин-рецепторния блокер олмесартан медоксомил

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Препоръки на Европейската асоциация по хипертония (ESH) и Европейското дружество по кардиология (ESC) подчертават важността на контрола на хипертонията за значимо понижение на сърдечно-съдовата заболеваемост и смъртност. Лечението на пациентите с повишено налягане може да започне с монотерапия или с комбинирана терапия от два медикамента в ниски дози. Лечението може да започне с медикамент от основните пет класа антихипертензивни средства, но сред тях АСЕ-инхибиторите и ангиотензин II-рецепторните блокери (АРБ) се оказаха предпочитани от лекарите. Тези два класа медикаменти са и ефективни за приложение и в комбинирана терапия. Това е свързано с благоприятния им профил на поносимост, който позволява използването им в комбинации без повишение на честотата на страничните ефекти. Терапевтичните препоръки осигуряват ясни насоки при категоризиране на пациентите и състоянията, за които АСЕ-инхибиторите и АРБ са индицирани1. Въпреки че АСЕ-инхибиторите и АРБ имат добра поносимост, те притежават и някои нежелани ефекти, най-чести сред които са кашлицата и ангиоедема при АСЕ-инхибиторите. Честотата на тези странични ефекти е сигнификантно по-висока при терапия с АСЕ-инхибитор в сравнение с АРБ5, 6. По-ниската честота на страничните ефекти при терапия с АРБ може да обясни по-високата степен на придържане към терапията с АРБ в сравнение с АСЕ-инхибиторите.

PDF-download

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.