Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 6/2016» Сто броя в полза на науката и практиката
» Роля на кардио МРТ при диагностиката на миокардитите
» Периоперативна антикоагу лация при предсърдно мъждене
» Двойна антитромбоцитна терапия при пациенти след ОКС – развиваща се концепция
» Оптимална медикаментозна терапия при пациенти с екстракраниални каротидни стенози
» Скрининг, диагностика и терапевтични подходи при пациенти с фамилна хиперхолестеролемия (част 1)
» Храни и хранителни добавки с хипохолестеролемични ефекти. Профихол и приложение при дислипидемии
» Бета-блокери в терапията на сърдечно-съдовата болест (част 2)

УВОД – Сто броя в полза на науката и практиката

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

Преди 17 години млади и ентусиазирани кардиолози решихме да издаваме първото у нас кардиологично списание, целящо повишаване на знанията на българските лекари в областта на сърдечно-съдовите заболявания. Нямахме претенциите и амбициите да бъде научно списание с публикуване на научни разработки, а списание, в което да се представят нови подходи в диагностиката и терапията, да се анализират профилактични стратегии, патогенеза и клинична изява.

This content is for members only.

Роля на кардио МРТ при диагностиката на миокардитите

Автор: Доц. Камелия Генова1, 2, д-р Десислава Костова-Лефтерова1, 3, д-р Перо Попески1
Болница: 1Отделение по образна диагностика, Национална кардиологична болница 2М-ТЕХ „Пирогов“, София
3УМБАЛ „Александровска“, Медицински университет, София

Оплакванията, причинени от миокардит, са честа причина за хоспитализация, особено при пациенти в млада и средна възраст. Миокардитът е и най-честата причина за поява на симптоми, наподобяващи остър коронарен синдром, при пациенти с нормални коронарни артерии1. Клиниката е неспецифична – атипична гръдна болка, умора, задух при обичайни физически усилия или аритмия. ЕКГ промените също са вариабилни – AV-блок, камерна или надкамерна аритмия, ST-промени с изразена елевация, както при остър миокарден инфаркт. Ехокардиографията обикновено не установява промени в контрактилитета и функцията на лявата камера, освен в случаите с много тежко засягане.

This content is for members only.

Периоперативна антикоагулация при предсърдно мъждене

Автор: Д-р Лилия Демиревска, доц. Добромир Гочев, д-р Александър Александров
Болница: Клиника по кардиология, Военномедицинска академия, София

Най-честите показания за дълготрайна орална антикоагулантна терапия са венозен и артериален тромбоемболизъм, механични сърдечни клапи и предсърдно мъждене (ПМ). Провеждането на антикоагулантна терапия при пациенти с ПМ, при които се налага провеждането на хирургично лечение, е предизвикателство и е свързано с множество проблеми. Нейното временно прекъсване повишава тромбоемболичния риск, а употребата є при оперативно лечение и инвазивни процедури повишава риска от кървене. И двете водят до по-голяма смъртност. Ретроспективните анализи показват повишен риск от инсулт, въпреки че тези резултати са след прекъсване на антикоагулантната терапия в продължение на 60 дни. При пациенти с неклапно ПМ средният риск за системна емболия при липса на антикоагулация е приблизително 4.5% на година.

This content is for members only.

Двойна антитромбоцитна терапия при пациенти след ОКС – развиваща се концепция

Автор: Проф. Нина Гочева
Болница: Национална кардиологична болница

Известно е, че фисурата или ерозията на атеросклеротична плака са най-честият патофизиологичен субстрат на острия коронарен синдром (ОКС). Фундаментални проучвания доказват, че тези феномени са външен израз на различни механизми, отговорни за преминаването от стабилна или напълно асимптомна атерослеротична плака в дестабилизирана плака, тригерираща верига от събития, които в крайна сметка завършват с формиране на коронарна тромбоза. Последните данни сочат, че т.нар. toll-like рецептори-2 (TLR2), неутрофилите и екстрецелуларните „прихващачи“ на наутрофили (neutrophil extracellular traps – NETs) са доминантно локализирани в местата на ерозия на човешките плаки.

This content is for members only.

Оптимална медикаментозна терапия при пациенти с екстракраниални каротидни стенози

Автор: Доц. Детелина Луканова, д-р Наделин Николов
Болница: Клиника по съдова хирургия и ангиология, Национална кардиологична болница

В западните страни инсултът засяга приблизителна 0.2% от популацията годишно. Само в САЩ всяка година около 500 000 индивиди получават нов инсулт, а 200 000 – рецидив на предходен мозъчно-съдов инцидент. Около 90% от инсултите са исхемични, а атеросклерозата на каротидните артерии е водеща причина за тях. Сред пациентите, преживели инсулт, около 1/3 умират през първата година, 1/3 остават
трайно инвалидизирани и 1/3 се възстановяват.

This content is for members only.

Скрининг, диагностика и терапевтични подходи при пациенти с фамилна хиперхолестеролемия (част 1)

Автор: Д-р Борислав Борисов1, доц. Борислав Георгиев2, доц. Людмила Владимирова-Китова3
Болница: 1„Прескрипция” ООД
2Национална кардиологична болница
3Кардиологична клиника, Медицински университет, Пловдив

Дислипидемията е основен рисков фактор за развитие на сърдечно-съдово заболяване, което се свързва с болестност, смъртност и високи здравни разходи. Хиперхолестеролемията е широко разпространено хронично състояние със съществени неблагоприятни здравни последици при неадекватно лечение. Някои липидопонижаващи медикаменти, като статините, са ефективни за намаляване на липопротеините с ниска плътност (LDL). Метаанализ от 26 рандомизирани контролирани клинични проучвания показва, че при понижаване на LDL-холестерола (LDL-хол) с 1 mmol/L се постига намаляване с 21% на сърдечно-съдовите събития, което представлява потенциал за съществени икономии на здравни разходи.

This content is for members only.

Храни и хранителни добавки с хипохолестеролемични ефекти. Профихол и приложение при дислипидемии

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Поддържането на хомеостазата на холестерола е от жизнено значение за здравето и се осъществява чрез регулаторни механизми, синтез на холестерола, абсорбцията, метаболизма и елиминирането му. Нарушението на холестероловата хомеостаза настъпва в резултат на генетични фактори и фактори на околната среда и води до хиперхолестеролемия – рисков фактор за атеросклероза и асоциирана коронарна, мозъчно-съдова и периферна съдова болест. Сърдечно-съдовите заболявания са водеща причина за смъртност – около 50% от смъртните случаи в западните общества5. При запазване на настоящата тенденция се очаква повишение на този процент поради глобализацията и широкото разпространение на западния начин на хранене в развиващите се страни и епидемиологичното нарастване на разпространението на затлъстяването, хиперхолестеролемията и сърдечно-съдовата болест.

This content is for members only.

Бета-блокери в терапията на сърдечно-съдовата болест (част 2)

Автор: Доц. Борислав Георгиев1, проф. Георги Момеков2, доц. Румяна Симеонова2
Болница: 1Национална кардиологична болница
2Катедра по фармакология, фармакотерапия и токсикология,
Фармацевтичен факултет, Медицински университет, София

Преживяемостта на пациентите със сърдечна недостатъчност се подобри значимо през последните десетилетия поради фундаментална промяна в терапията на сърдечната недостатъчност с левокамерна систолна дисфункция. Бета-блокерите се превърнаха във важни медикаменти за подобрение на клиничната прогноза на пациентите със сърдечна недостатъчност.
Ефективността и безопасността на бета-блокерите при пациентите със сърдечна недостатъчност са изследвани в множество клинични проучвания. Резултатите показват, че бета-блокерите са ключови медикаменти в терапията на сърдечната недостатъчност с потисната левокамерна функция.

This content is for members only.

Comments are closed.

Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.