Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 1/2017» Колко е добро лечението на българските болни от сърдечно-съдови заболявания?
» Aртериална хипертония и мозъчен инсулт
» Реваскуларизация при стволова стеноза
» Олмесартан – ефекти отвъд контрола на артериалното налягане. Метаболитни и антиатерогенни ефекти
» Ролята на ивабрадин в лечението на сърдечна недостатъчност – какво показва реалната практика?
» Скрининг, диагностика и терапевтични подходи при пациенти с фамилна хиперхолестеролемия (част 2)

УВОД – Колко е добро лечението на българските болни от сърдечно-съдови заболявания?

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

Липсата на дискусии около терапията на болните със сърдечно-съдови заболявания у нас и твърденията за подобряване на здравеопазването, „безплатното лечение“ на хипертонията, както и увеличаващият се брой лечебни заведения и катетеризационни лаборатории създават впечатлението за „безметежност“ по темата. Никой обаче не си направи труда да дискутира данните от доклада на Националния статистически институт за здравеопазването през 2016 г.1

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Aртериална хипертония и мозъчен инсулт

Автор: Д-р Любомир Бауренски, доц. Елина Трендафилова, проф. Любомир Хараланов
Болница: Национална кардиологична болница

Артериалната хипертония (АХ) e основен рисков фактор (РФ) за сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) и един от най-важните за неврологичните увреждания и усложнения, като преходни нарушения на мозъчното кръвообращение и особено мозъчен инсулт (МИ) – исхемичен и хеморагичен. Безспорно доказано е значението на АХ като мощен независим РФ за мозъчно-съдова болест (МСБ), както и благоприятният ефект от лечението на високото артериално налягане (АН) за първичната и вторичната превенция на инсулта. Честотата на МИ е пропорционална на нивото на АН и може да бъде намалена наполовина при адекватна терапия.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Реваскуларизация при стволова стеноза

Автор: Д-р Ивайла Желева, д-р Валери Гелев
Болница: Клиника по кардиология, МБАЛ „Токуда Болница София“, София

От няколко десетилетия аорто-коронарният байпас (АКБ) се приема като златен стандарт за лечение на непротектираната стволова стеноза на лявата коронарна артерия (ЛКА). Напоследък обаче перкутанната коронарна интервенция (ПКИ) става все по-предпочитан вариант както от пациенти, така и от лекари. До известна степен това се обуславя от анатомичните особености на ствола на ЛКА (ЛМ – от англ. left main – LM) като лесен достъп и голям диаметър на съдa и разклоненията дистално. Със значителното усъвършенстване на технологиите и с въвеждането на медикамент-излъчващите стентове (МИС) ПКИ се оказа не само възможен терапевтичен подход при лечението на пациенти с непротектирана ЛМ стеноза (НЛМС), но и алтернативен на хирургията метод със съизмерими резултати.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Олмесартан – ефекти отвъд контрола на артериалното налягане. Метаболитни и антиатерогенни ефекти

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Всички налични ангиотензин-рецепторни блокери (АРБ) са одобрени за терапия на хипертонията, но тези медикаменти са ефективни и в превенцията на атеросклерозата, подобрението на преживяемостта при пациенти със сърдечна недостатъчност, дължаща се на систолна дисфункция, подобрение на ендотелната дисфункция, редукция на протеинурията и запазване на бъбречната функция при пациенти със захарен диабет. Доказателства за терапевтични ползи от големи клинични проучвания са дали основание някои представители от класа да притежават и други, извън хипертонията, индикации за клинично приложение.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Ролята на ивабрадин в лечението на сърдечна недостатъчност – какво показва реалната практика?

Автор: Д-р Лиляна Мирчева1, доц. Йото Йотов1, доц. Яна Бочева2
Болница: 1Втора клиника по кардиология, УМБАЛ „Света Марина“, Медицински университет, Варна
2Клинична лаборатория, УМБАЛ „Света Марина“, Медицински университет, Варна

Въведение: Хроничната изострена сърдечна недостатъчност (ХИСН) е най-честата приемна диагноза сред пациентите над 65-годишна възраст. Въвеждането на нови класове медикаменти, като ивабрадин, промени очакванията за справяне с проблема сърдечна недостатъчност.
Цел: Да се проследи ефектът от приложението на ивабрадин при пациенти със СН NYHA III–IV клас за период от 6 месеца.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Скрининг, диагностика и терапевтични подходи при пациенти с фамилна хиперхолестеролемия (част 2)

Автор: Д-р Борислав Борисов1, доц. Борислав Георгиев2, доц. Людмила Владимирова-Китова3
Болница: 1„Прескрипция” ООД, София
2Национална кардиологична болница
3УМБАЛ „Св. Георги“, Медицински университет, Пловдив

Австралийските ръководства прилагат различни стандарти за лечение на ФХ при деца и възрастни, макар да има и сходни елементи. Препоръчва се употребата на статини (с или без езетимиб) и други липидопонижаващи медикаменти като ниацин, секвестранти на жлъчните киселини и фибрати. При деца статините са препоръчителни след 10‑годишна възраст за момчетата и след менархе при момичетата, като при наличие на рискови фактори започването на лечението е възможно и по-рано. При следните групи пациенти се предлага LDL-афереза: (1) пациенти с ХоФХ, (2) пациенти с ХеФХ и друго коморбидно липидно нарушение и (3) рефрактерни на медикаментозно лечение пациенти с ХеФХ с коронарни усложнения.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Comments are closed.

Възстановяване на паролата
Моля въведете вашия имейл. Ще получите паролата си на вашия имейл.