Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 3/2018» Реална заплаха или игра на конкуренцията, а може би некомпетентност на информиращите
» Морални ценности на здравеопазването
» Патогенеза на атеросклерозата при стабилна коронарна болест и остър коронарен синдром (част 1)
» NGAL (неутрофилен гелатиназа-асоцииран липокалин) – биомаркер за ранно бъбречно увреждане и прогресия на ХБЗ
» Антихипертензивна терапия. Сравнение на различни класове антихипертензивни медикаменти (част 1)
» Стабилна исхемична болест на сърцето (част 1)
» Гигантска левокамерна аневризма при пациент с триклонова коронарна болест

УВОД – Реална заплаха или игра на конкуренцията, а може би некомпетентност на информиращите

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

В България разполагаме с всички (или с почти всички) ангиотензин-рецепторни блокери (АРБ) за лечение основно на артериалната хипертония, но и за други заболявания, съпътстващи хипертонията. Безспорно, инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия ензим (АСЕ-инхибиторите) са по-добре проучени, с повече индикации и данни за ползи в по-голяма кохорта пациенти, но поради кашлицата при тях АРБ навлязоха масово в терапията през последните години. Блокерите на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС) са част от терапията при над 70% от хипертониците. Делът сред тях на АРБ е вече над 30%, в някои държави – и повече, което показва, че както лекарите, така и пациентите са доволни от тази терапия.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Морални ценности на здравеопазването

Автор: Д-р Калина Пейчева, проф. Мариела Деливерска
Болница: Катедра по медицинска етика и право, Факултет по обществено здраве, Медицински университет, София

Медицинските ценности са достъп до медицинска помощ, равенство и справедливост, хуманно отношение и съчувствие към болния, автономност на пациента и свободен избор на лекар и клинична свобода на доктора. За съжаление, няма здравна система, в която тези ценности да са реализирани в максимална степен и да е разрешен въпросът с достъпа до медицинска помощ, който е един много важен показател, но не е осъществим в слаборазвитите страни. Неосъществимо е и осигуряването на висококачествени здравни грижи на ниски цени за всички граждани, които се нуждаят от тях, като същевременно се гарантира и на пациента, и на лекаря правото на свободен избор.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Патогенеза на атеросклерозата при стабилна коронарна болест и остър коронарен синдром (част 1)

Автор: Проф. Борислав Георгиев, д-р Елена Костова, д-р Иван Иванов
Болница: Национална кардиологична болница

Атеросклеротични съдови лезии са установени дори и при египетските мумии, но смъртността и инвалидизиращите симптоми вероятно са били редки и относително нетипични до началото на ХХ век. През последните 100 години честотата на симптоматичната атеросклероза започна да се повишава в Европа и САЩ, но се регистрира и в други части на света, превръщайки се в основна глобална причина за смърт и инвалидност днес.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

NGAL (неутрофилен гелатиназа-асоцииран липокалин) – биомаркер за ранно бъбречно увреждане и прогресия на ХБЗ

Автор: Д-р Лилия Стоянова, д-р Светла Стайкова, д-р Мария Димова, д-р Елена Маринова
Болница: УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна

Острото бъбречно увреждане се дефинира като остро нарушение на бъбречните функции, което може да настъпи в хода на различни заболявания и е свързано с висока смъртност. Тежките поражения при това състояние обясняват нарастващия интерес на клиницистите да търсят нови маркери за ранно откриване, проследяване и прогноза на настъпилото бъбречно увреждане.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Антихипертензивна терапия. Сравнение на различни класове антихипертензивни медикаменти (част 1)

Автор: Проф. Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, д-р Елена Костова
Болница: Национална кардиологична болница

Много често си задаваме въпроса кой клас медикаменти да изберем за начало на терапия при новооткрита артериална хипертония. Според последното ръководство за диагностика и лечение на артериалната хипертония на Европейското дружество по хипертония и на Европейското дружество по кардиология (ESH/ESC) от 2013 г.1 терапията може да бъде започната с тиазиден диуретик, бета-блокери, калциев антагонист, АСЕ-инхибитор или ангиотензин-рецепторен блокер (АРБ). Всеки лекар обаче трябва да избере подходящ медикамент за намаляване на артериалното налягане според предполагаемия основен патогенетичен механизъм на хипертонията при отделния пациент.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Стабилна исхемична болест на сърцето (част 1)

Автор: Проф. Борислав Георгиев, д-р Вера Байчева, д-р Иван Иванов
Болница: Национална кардиологична болница

Спектърът на стабилната исхемична болест на сърцето (ИБС) е широк и включва хронична стабилна ангина, асимптоматична исхемия, преживян миокарден инфаркт, преживяна коронарна реваскуларизация и необструктивна коронарна атеросклероза. Стабилната ИБС най-често се дължи на атероматозни плаки, които постепенно стесняват епикардните коронарни артерии. Други патогенетични фактори са ендотелната дисфункция, микросъдовата болест и вазоспазъмът, които могат да действат самостоятелно или в комбинация с коронарната атеросклероза и могат да бъдат доминиращи причини за миокардна исхемия при някои пациенти (фиг. 1). Следователно концепцията, че исхемичната болест на сърцето представлява обструктивна коронарна атеросклероза, е силно опростена.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Гигантска левокамерна аневризма при пациент с триклонова коронарна болест

Автор: Д-р Йордан Топкаров, доц. Заприн Въжев, д-р Христо Стоев, проф. Генчо Начев
Болница: 1Клиника по кардиохирургия, УМБАЛ „ Св. Георги“, Пловдив; Катедра по сърдечна и съдова хирургия, Медицински университет, Пловдив
2УМБАЛ „Св. Екатерина“, Медицински университет, София

Левокамерната аневризма се представя като ограничена зона на дискинезия на левокамерната стена, по-изтънена е от останалата част на стената и е с широка шийка. Съставена е от фиброзна тъкан и некроза и понякога е смесена с витален миокард. Истинската левокамерна аневризма се развива при пациенти с понесен остър миокарден инфаркт, по-често при трансмурален, особено при преден и по-рядко при заднобазален миокарден инфаркт. Образуването на аневризма вероятно възниква, когато вътрекамерното налягане разтяга несъкращаващата се инфарктна сърдечна мускулатура, като по този начин предизвиква експанзия на относително слабия и тънък слой от некротична мускулатура и фиброзна тъкан, която изпъква в систола и е причина за неефективен левокамерен ударен обем по време на систола.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Comments are closed.

Възстановяване на паролата
Моля въведете вашия имейл. Ще получите паролата си на вашия имейл.