Main menu
Second Menu

Наука Ендокринология 1/2017

NЕ1_korici_


» Увод
» Молекулярно-генетични основи и клинични характеристики на захарния диабет в детска възраст (част 1)
» Принципи на лечението на захарния диабет в детска възраст
» Орални усложнения при захарен диабет тип 1 в детска възраст
» Лечение на пациент с диабет тип 2 и сърдечно-съдови рискове
» Опитът с дапаглифлозин в реалната клинична практика
» Пролактин и въглехидратна обмяна
» Образни методи в диагностиката на инсулин продуциращите тумори на панкреаса»

Увод

Автор: Проф. Цветалина Танкова Гл. редактор

На 7 април отбелязваме Световния ден на здравето. На този ден през 1948 г. е създадена Световната здравна организация (СЗО). Седми април е Световен ден на здравето от 1950 г., като тази година го отбелязваме за пореден 68-и път. Всяка година СЗО поставя определена тема на този ден и привлича общественото внимание с конкретен сериозен здравен проблем. През 2016 г. 7 април беше посветен на борбата със захарния диабет. По този повод преди година СЗО посочи, че в света има 422 милиона души със захарен диабет. Да не забравяме, че половин милион от тези хора живеят в България.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Молекулярно-генетични основи и клинични характеристики на захарния диабет в детска възраст (Част 1)

Автор: Доц. Радка Савова
Болница: СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“, София

Захарният диабет е хронично заболяване с нарастваща честота в целия свят, засягащо всички възрастови групи, включително новородените деца. Класификациите се усъвършенстват непрекъснато във връзка с нарастващите медицински познания за заболяването и успехите на медицинската генетика. Двата основни клинични типа на заболяването – тип 1 (диабетът на младата възраст) и тип 2 (диабетът на възрастните) се считат за хронични заболявания с многофакторна етиология и значително влияние на околната среда. Тип 1 е автоимунно заболяване с водеща роля на гените на главния комплекс за тъканна съвместимост (HLA), но инсулиновият ген и още около 40 гена се свързват с изявата на заболяването.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Принципи на лечението на захарния диабет в детска възраст

Автор: Д-р Маргарита Аршинкова
Болница: СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“, София

Съвременното инсулиново лечение в детската възраст включва използването на човешки биосинтетични инсулини и инсулинови аналози, приложени в базално-болусни режими с писалки или с инсулинови помпи. Основна цел на лечението е постигане на близки до нормалните кръвно-захарни нива на гладно и постпрандиално и поддържане дълготрайно на добър гликемичен контрол. Добре структурираното обучение на пациентите и техните родители за въглехидратно броене и използване на корекционни фактори при хипергликемии е важна част от постигането на тази цел.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Орални усложнения при захарен диабет тип 1 в детска възраст

Автор: Д-р Ваня Велеганова, доц. Веселина Кондева
Болница: Катедра по детска дентална медицина, Факултет по дентална медицина, Медицински университет, Пловдив

Захарен диабет тип 1 е най-често срещаното ендокринно обменно заболяване на детството и засяга децата във всяка възраст, включително и новородените. В България има над 3000 деца със захарен диабет тип 1. Литературният обзор съдържа информационен материал, който отразява теоретичния и клиничния опит по темата в световен мащаб до момента. В обзора са включени както най-новите, така и по-стари проучвания за изясняване на връзката между захарния диабет и оралното здраве на децата. Зъбният кариес и заболяванията на пародонта са сред най-често срещаните орални усложнения на захарния диабет. Прегледът на специализираната научна литература показва многобройни проучвания, проведени при деца и юноши със захарен диабет тип 1, в които са изследвани разпространението на зъбния кариес, връзката между разпространение на кариеса и микробиологичните параметри, количеството и качеството на слюнката и метаболитния контрол на захарния диабет.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Лечение на пациент с диабет тип 2 и сърдечно-съдови рискове

Автор: Д-р Станислав Ценов
Болница: МБАЛ „Люлин“, София

Представя се пациентка на 77 години с втори тип захарен диабет с декомпенсация и придружаващи заболявания. Пациентката е с диабет от 6 години, на лечение с Глюкобай 3х100 mg и Джентадуето 2.5/850 2х1табл.
Задачи: 1. Ефективно понижение на кръвната захар; 2. Оценка на риска с оглед придружаващите заболявания и повлияването му при възможност.
Бе избрано към терапията на пациентката да се добави Диапрел МR 60 mg х1 т. сутрин на гладно. Диапрел МР обратимо се свързва към SUR1, осигурява глюкозо-зависима инсулинова секреция и не изчерпва панкреаса.8
Пациентката е с повишен сърдечно-съдов риск поради наличната хиперхолестеролемия и абсолютна аритмия при предсърдно мъждене. Диапрел МR има доказан антикоагулантен и антиагрегантен ефект4 и е подходящ за приложение в случая, има уникални антиоксидантни свойства поради наличието на азабициклооктанова група, т.н. пръстен-чистач.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Опитът с дапаглифлозин в реалната клинична практика

Автор: Д-р Елица Хаджиева, д-р Мила Бояджиева, проф. Кирил Христозов
Болница: УМБАЛ „Св. Марина“, Медицински университет, Варна

Инхибиторите на натриево-глюкозния котранспортер 2 (SGLT2 инхибитори) са сред най-новите одобрени в клиничната практика медикаменти за лечение на тип 2 захарен диабет (Т2ЗД). Тяхното действие се основава на ролята на бъбрека в глюкозната хомеостаза. Представеният клиничен случай демонстрира бързата глюкозопонижаваща активност на дапаглифлозин, както и известните плейотропни ефекти на медикамента – понижение на телесното тегло и артериалното налягане, намаляване на нивата на пикочната киселина и албуминурията. С помощ­та на продължително глюкозно мониториране се наблюдава и значително понижение на гликемичните флуктуации, доказали се като важен рисков фактор за развитие на хроничните диабетни усложнения.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Пролактин и въглехидратна обмяна

Автор: Доц. Атанаска Еленкова
Болница: Клиничен център по ендокринология и геронтология, Медицински университет, София

Основната физиологична роля на пролактина е индукция и поддържане на лактацията, но освен нея този древен в еволюционно отношение хормон упражнява и други биологични ефекти, отнасящи се към репродукцията, растежа и развитието, поведенческите реакции, метаболизма, мозъчната и имунната функции. Метаболитните ефекти на пролактина са все още недостатъчно изучени. Резултатите от експерименталните студии са противоречиви, а от популационните проучвания – твърде оскъдни. Допуска се, че влиянието на PRL върху инсулиновата чувствителност зависи от циркулаторните му нива и е различен при състояния на хипопролактинемия, нормопролактинемия, физиологична и патологична хиперпролактинемия.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Образни методи в диагностиката на инсулин- продуциращите тумори на панкреаса

Автор: Д-р Антоанета Аргатска, д-р Боян Нончев
Болница: УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив; Втора катедра по вътрешни болести, Медицински университет, Пловдив

Инсулиномите са най-често срещаните невроендокринни тумори на панкреаса. Единственият ефективен лечебен подход е хирургичното им отстраняване и точното локализиране е от решаващо значение за успешното оперативно лечение. Използването на неинвазивни визуализиращи методи се превръща в стандартен подход за предоперативна локализация на инсулиномите. Ултразвуковото изследване (УЗИ), компютърната томография (КТ) и магнитно-резонансната томография (МРТ) са полезни за локализирането на инсулиноми с диаметър над 1 см, но диагностичната им стойност е ниска при по-малки тумори. Перфузионната КТ и МРТ с динамично контрастно усилване имат предимство пред стандартните техники и чрез тях се постига визуализация на тумора в значителен процент от пациентите. Радиоизотопните методи показват висока чувствителност и специфичност за диагностициране на невроендокринни тумори, които експресират соматостатинови рецептори.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Comments are closed.

Възстановяване на паролата
Моля въведете вашия имейл. Ще получите паролата си на вашия имейл.