Main menu
Second Menu

Наука Кардиология 2/2019» Увод – Субоптимални резултати в Европа при контрола на липидния риск въпреки високоинтензивната статинова терапия
» Честота, диагноза и лечение на пулмоналната хипертония при пациенти
с бета-таласемия
» Железен дефицит – диагностични показатели и прогностична стойност
при сърдечна недостатъчност
» Сърдечно-съдов риск и удължена двойна антитромбоцитна терапия след миокарден инфаркт – какво ново?
» Хидрохлоротиазид в терапията на хипертонията
» Микронизиран фенофибрат и симвастатин за успешен контрол на атерогенния липиден риск

Увод – Субоптимални резултати в Европа при контрола на липидния риск въпреки високоинтензивната статинова терапия

Автор: Доц. Борислав Георгиев
Главен редактор

Целта на проучванията EUROASPIRE, които се провеждат от 1995 г., е да се определи как европейските насоки за сърдечно-съдовите заболявания (ССЗ) се прилагат в клиничната практика. За тази цел изследователите на EUROASPIRE V набират мъже и жени на възраст под 80 години, които са били хоспитализирани по повод на коронарна болест на сърцето между 6 месеца и 2 години преди интервюто. В допълнение са изследвани на гладно нивата на серумните липиди, на хемоглобин А1с и креатинина в централна лаборатория, както и глюкоза и глюкозен толеранс, и е изчислено съотношението албумин/креатинин в урината в съответните центрове. Средното време между хоспитализацията и интервюто е 1.1 години. Средната възраст на участниците е 64 години.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Честота, диагноза и лечение на пулмоналната хипертония при пациенти с бета-таласемия

Автор: Д-р Мария Димова1, доц. Валерия Калева2, доц. Красимира Ненова1, д-р Лилия Стоянова1
Болница: 1Клиника по вътрешни болести, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна
2Клиника по детска хематология и онкология, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна

Честотата на пулмоналната хипертония (ПХ) при хемоглобинопатиите варира в зависимост от състоянията и използваните методи на изследване. При таласемия интермедия (ТИ), наричана още нетрансфузионно-зависима таласемия, както е обозначавана и в ръководствата1 и която е около 20–25% от случаите на таласемия, пулмоналната хипертония се приема като най-тежката проява на сърдечно-съдово засягане и основната причина за сърдечна недостатъчност. Бета-таласемията, ней-често срещаното моногенно заболяване, спада към групата на хемоглобинопатиите, като тук дефектът е количествен – намален синтез или пълна липса на бета-верига.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Железен дефицит – диагностични показатели и прогностична стойност при сърдечна недостатъчност

Автор: Д-р Мария Димова, д-р Лилия Стоянова, д-р Елена Маринова
Болница: Клиника по вътрешни болести, УМБАЛ „Св. Марина“, Варна

„Железният дефицит е здравословно състояние, при което наличността на желязо в организма е недостатъчна, за да се посрещнат физиологичните нужди, и което може да протече с или без анемия“. Това е предложената дефиниция в консенсусния документ, изработен и представен от експертен международен комитет за определение, диагноза и лечение на железен дефцит при хронични възпалителни заболяваия от 2017 г. (Iron Core Group, 1). Разработването на такъв консенсусен документ е продиктувано от съществуващата „празнота“ в познанията на медицинските специалисти в разпознаването и приемането на железния дефицит като отделно самостоятелно здравословно състояние, което има свои клинични въздействия и последствия. По-скоро двете понятия „железен дефицит“ и „желязодефицитна анемия“ са често използвани като взаимнозаменяеми именно поради липсата до този момент на ясна и точна дефиниция на железния дефицит1.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Сърдечно-съдов риск и удължена двойна антитромбоцитна терапия след миокарден инфаркт – какво ново?

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Двойната антитромбоцитна терапия след остър коронарен синдром (ОКС) или перкутанна коронарна интервенция (ПКИ) с имплантация на коронарен стент е необходимост, но оптималната Ӝ продължителност е обект на дискусии. Данните от проучванията подкрепят и дългосрочната, и краткосрочната двойна антитромбоцитна терапия при определени условия.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Хидрохлоротиазид в терапията на хипертонията

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Диуретичната терапия на хипертонията е сред най-продължително прилаганите подходи за намаляване на артериалното налягане и за подобряване на прогнозата при пациентите с артериална хипертония. Диуретиците са от голямо терапевтично значение: Те ефективно понижават артериалното налягане и в същото време понижават заболеваемостта и смъртността от хипертония. Няколко десетилетия диуретиците (заедно с бета-блокерите) бяха основната терапия на болните с повишено артериално налягане, а поради големия опит и натрупаните клинични доказателства те остават неразделна част от съвременната комбинирана антихипертензивна терапия. Диуретиците понастоящем се препоръчват от Европейското дружество по хипертония и от Европейската асоциация по кардиология, както и от Националния комитет по превенция, откриване, оценка и лечение на хипертонията на САЩ за лечение на артериалната хипертония. Освен това те остават важен компонент от терапията за сърдечна недостатъчност, при която подобряват застойната симптоматика.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Микронизиран фенофибрат и симвастатин за успешен контрол на атерогенния липиден риск

Автор: Проф. Борислав Георгиев
Болница: Национална кардиологична болница

Смесената или комбинираната дислипидемия се характеризира с високи нива на триглицеридите, ниско ниво на HDL-холестерола и повишена концентрация на малките плътни LDL частици1. Количествено определение на смесената дислипидемия липсва поради различните гранични нива, използвани в различните проучвания при популации от хора на различна възраст и с различна етническа принадлежност. Смесената дислипидемия е свързана с висок атерогенен риск (поради което се нарича още атерогенна дислипидемия) и обикновено е свързана и с други метаболитни нарушения – инсулинова резистентност, диабет, затлъстяване, в основата на които стоят ендотелна дисфункция и повишен тромбогенен риск1, 2. Понижението на нивото на LDL-холестерола намалява коронарния риск само частично; следователно други липопротеини също играят роля в процеса на атеросклерозата1.

Това съдържание е видимо само за членове на сайта.

Comments are closed.

Възстановяване на паролата
Моля въведете вашия имейл. Ще получите паролата си на вашия имейл.